ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. «Біблія як явище культури»

1.1. Виникнення Біблії, її склад і структура

1.2. Ісус Христос — центральна постать християнства.

1.3. Переклади Біблії та їх культурне значення.

РОЗДІЛ ІІ. «Роль і місце Біблії у мистецтвознавстві»

2.1. Біблійні мотиви у літературі.

2.2. Біблійні мотиви у мистецтві.

ВИСНОВКИ

ВСТУП

Актуальність теми полягає у великому історично-культурному значенні Біблії, адже вона:

1.пам’ятка історії, звичаїв, напрям діяльності діячів культури;

2.пам’ятка сакральної культури;

3.літературна пам’ятка.

Саме в Біблії зосереджені основні моральні уявлення про місце людини у світі, про її суспільно-особисту відповідальність. Розвиток культурології не може відбуватися без вивчення цієї книги.

Біблія (від грец. biblia – книга) – священна книга християнства та іудаїзму (Старий Завіт). Виникла в 1 тис. до н.е. – І - ІІ ст. н.е. шляхом відбору, редагування та канонізації текстів.

Біблія містить сакралізовану історію світу та людства, наголошує на їх залежності від волі Боготворця і промислителя. Основою людського життя як індивідуального, так і народного за Біблією є правдиве боговшанування і богопоклоніння. Під цим кутом зору Біблія подає також історію розвитку форм релігійності – від зовнішніх обрядових до внутрішньо вмотивованих релігійними почуттями та вірою. Кульмінаційна подія біблійної історії – діяльність на Землі Ісуса Христа та Божественного Месії, насамперед його викупна жертва, яка за християнським вченням є для всього людства шляхом до спасіння.

Дана книга як одна з найвизначніших збірок сакральних текстів вирізняється величезною науковою та тематичною різноманітністю: виклади міфологічних систем, історичні оповіді, релігійна публіцистика, лірична поезія, зразки релігійної містики.

Це зумовило не лише безпосереднє використання біблійних текстів у богослужбовій практиці іудейської та християнської релігії. Досвід повсякденного життя, зафіксований у Біблії, збагатив народну мудрість через використання прислів’їв.

Біблія є найрозтиражованішою та найпопулярнішою книгою у світі.

Світовому письменництву в цілому і кожній національній літературі зокрема передує Біблія. Вона розкриває світоглядні, моральні, естетичні, правові та інші засади суспільного життя – ставлення людини до людини та людей до навколишнього світу.

Мета роботи – виявити історико-культурне значення Біблії і її вплив на мистецтво і літературу.

Завдання:

4.проаналізувати передумови виникнення Біблії, визначити її структуру;

5.показати значення Боголюдини Ісуса Христа та моральних законів Біблії у духовній культурі;

6.визначити історико-культурологічне значення біблійних переказів;

7.виявити біблійні мотиви у літературі;

8.з’ясувати роль і місце Біблії у мистецтві.

Об’єкт дослідження – сакральна культура.

Предмет дослідження – Біблія як пам’ятка культури.

Джерельна база. Для написання даної курсової роботи використовувалась енциклопедична та довідкова література.

Першоосновою дослідження була Біблія, адже саме у ній зазначено досить багато матеріалу про Божі закони. Євангельські сюжети побудовані на високих моральних цінностях, які повинні допомагати людині пізнати зміст земного життя. Молитви, притчі намагаються наблизити людину до зустрічі з Богом.

У монографії О.Білоусенка «Біблійні історії» висвітлено загальні знання про Закон Божий, містяться пояснення основних християнських догматів, відомості про символи віри.

В.Греченко, І.Чорний у посібнику «Історія світової та української культури» відзначають значення релігійних текстів, зібраних у Біблії.

У посібнику «Людина і культура» В.Гриценко змальовує загальну картину духовних здобутків людства від первісного суспільства до ХVІІІ ст. Поряд із європейським досвідом розкриваються унікальні культурні явища давніх країн світу і розповсюдження християнства як релігії.

«Энциклопедия знаний» являє собою енциклопедичний довідник мудрості знань і відкриттів, накопичених протягом багатьох століть і так необхідних сучасній культурній людині. Зокрема, знань Біблії як книги духовної культури, яка виховує у людині духовні цінності і моральні принципи.

М.Закович у посібнику «Українська та зарубіжна культура» велику увагу приділив біблійним мотивам у літературі, образу Ісуса Христа, впливу Біблії на інші культури світу, впливу різних течій на формування Біблії.

Кобань В. у праці «Культурологія» висвітлює зображення Ісуса Христа в різних іпостасях, пам’ятках культури, мистецтва, зображення різними художниками його образу. Багато з них отримали визнання саме завдяки шедеврам релігійної тематики.

Навчальний посібник «Історія світової культури» за редакцією Л.Левчука відбирає логіку розвитку світової культури, її роль у розвитку людства.

У посібнику В.І.Лубського «Релігієзнавство» зображено історико-культурне значення біблійних прикладів та їх значення у світовому розвитку.

Полікарпов В.С. у праці «Лекції з історії світової культури» висвітлює досягнення світової культури, невід’ємною частиною якої є вітчизняна культура, зображує основні пам’ятки культури різних країн світу, зокрема і християнства, її розвиток і значення для суспільства.

П.Л.Яроцький у праці «Релігієзнавство» визнає роль Біблії як священної книги. Дана книга містить ілюстрації по даній темі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність даної теми, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

І розділ аналізує історію створення Біблії як пам’ятки культури, передбачає аналіз перекладів Біблії в полікультурному світовому просторі.

ІІ розділ характеризує впливи біблійних мотивів на літературу та мистецтво. Висновки підсумовують історико-культурне значення Біблії.


Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Бесплатная работа

Закрыть

Библия как явление культуры

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.