План

1. Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи

2. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного навчання

3. Діяльність молодшого школяра

4. Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра

5. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра

6. Особистість молодшого школяра

Література

1. Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи

Хронологічні межі молодшого шкільного віку становлять період життя дитини з 6-7 до 10-11 років. Ці межі можуть змінюватись за­лежно від системи навчання, прийнятої у суспільстві. Так, у Великій Британії та в Ізраїлі шкільне навчання починається з 5 років, з цього ж моменту відраховується молодший шкільний вік. У тих випадках, коли дитина внаслідок різних причин позбавлена шкільного навчан­ня, її розвиток відбувається інакше, ніж у ровесників, що відвідують школу. Водночас і особливості розвитку сучасних школярів зумовле­ні станом системи шкільної освіти, при зміні якої змінюються і по­казники розвитку.

Вступ до школи підготовлений як рівнем розвитку психіки і осо­бистості дитини, так і дозріванням її організму. Зростає ріст і вага тіла дитини, а водночас і її розумова працездатність. Відбувається інтенсивний розвиток нервової системи, її можливості значно роз­ширюються, збільшується вага лобних відділів головного мозку, що створює можливості для здійснення довільної поведінки, плануван­ня, виконання і контролю програми дій. Зростає сила гальмування та врівноваженість процесів вищої нервової діяльності. Разом з тим, процеси збудження ще превалюють над процесами гальмування, тому дитина залишається досить непосидючою й нестриманою, хоча значно меншою мірою, ніж дошкільник. Організм 6-річної дитини відзначається добре розвиненими серцем і судинами, дозволяє їй ви­тримувати ті навантаження, які передбачені шкільною програмою. У свою чергу, шкільна програма орієнтована на психофізіологічні мож­ливості дитини цього віку. Так, у ній передбачені менша тривалість уроку - 35 хв., значний вміст рухливих вправ, ігрових ситуацій тощо.

Соціальна ситуація психічного розвитку молодшого школяра від­значається системою вимог і очікувань дорослих щодо інтеграції ди­тини в шкільне середовище. У взаємовідносинах змінюється позиція як дитини, так і дорослих, насамперед, батьків. Дорослі очікують від дитини більшої самостійності, відповідальності, витривалості. Зна­чно зростає обсяг обов’язків дитини. З іншого боку, молодший шко­ляр, усвідомлює соціальну значущість свого навчання в школі, вва­жаючи його необхідним етапом підготовки до дорослого життя. Най­авторитетнішою особою серед оточуючих стає вчитель.

Дитина, яка добре підготовлена до школи, швидко адаптується до умов навчального закладу, тобто виконує вимоги вчителя, режим школи, цікавиться змістом навчальних предметів, установлює відно­сини з ровесниками, перебуває в позитивному настрої.

Для молодшого школяра провідною діяльністю виступає навчаль­на, яка у дошкільника ще не була сформованою. З початку шкільно­го навчання в учня активно формується повна структура навчальної діяльності, від якої залежить подальший успіх дитини в оволодінні основами наук, а потім і в професійному навчанні.

Таким чином, учитель у своїй роботі над розвитком особистості молодшого школяра орієнтується на формування в нього навчальної діяльності, у процесі виконання якої в учня розвиваються основні но­воутворення психіки та особистості.

Висновки про психофізіологічні особливості дитини, яка всту­пає до школи:

-хронологічні межі молодшого шкільного віку становлять пері­од життя дитини з 6-7 до 10-11 років;

-психічний розвиток сучасних школярів зумовлений станом системи шкільної освіти, при зміні якої змінюються і показ­ники розвитку;

-навчальна програма початкової школи орієнтована на психо­фізіологічні можливості дитини цього віку;

-здатність дитини виконувати вимоги початкової школи за­безпечується дозріванням її організму й, передовсім, нервової системи;

-дозрівання організму виявляється як зростання росту й ваги тіла дитини, яким відповідає розвиток серця й судин;

-у нервовій системі дозрівання виявляється як збільшення ваги лобних відділів головного мозку, зростання сили гальмування та врівноваженості, хоча процеси збудження ще превалюють.


2. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного навчання

Адаптація першокласників до навчання у школі - одна з най­актуальніших проблем дитячої психології, яка вирішує її разом із педагогікою, психогігієною, біологією, соціологією. Процес адапта­ції - вузловий момент становлення дитини в якості суб’єкта навчаль­ної діяльності. По-перше, тому, що в ході адаптації до шкільного на­вчання дитина отримує орієнтацію в системі поведінки, яка надовго визначає подальшу долю її розвитку. По-друге, в ході цього процесу формується учнівський колектив з певним рівнем соціально-психо­логічної згуртованості. Взаємини у шкільному класі виступають мо­гутнім засобом залучення особистості дитини до нових соціальних функцій, культури, норм поведінки, характерних для школи.

Адаптація - універсальна форма взаємодії людини з оточуючим середовищем. Це складне соціально зумовлене явище, що охоплює три рівні адаптивної поведінки людини: біологічний, психологічний і соціальний з провідною роллю останнього. Адаптивну діяльність лю­дей мотивують соціально зумовлені потреби. Водночас для неї влас­тиве і специфічно біологічне, притаманне людському організму. Все це характеризує адаптацію як цілісний біопсихосоціальний процес.

Процес адаптації першокласників протікає на всіх її рівнях:

-біологічному (пристосування до нового режиму навчання й життя);

-психологічному (входження до нової системи вимог, пов’я­заних з виконанням навчальної діяльності );

-соціальному (входження до учнівського колективу).

Все це означає суттєву перебудову життя, фізіологічних та пси­хічних станів першокласників, що супроводжується неприємними відчуттями дискомфорту (пов’язаними, в основному з втратою звич­них й улюблених занять, зміною соціального оточення), зламом і дис­балансом динамічних стереотипів, швидким накопиченням нової ін­формації та особистісними змінами. Проявами таких станів можуть бути тривожність, фрустрація, депресія, нестача впевненості в собі, невротичні прояви.

Психологічна адаптація являє собою процес мотивації адаптив­ної поведінки людини, формування мети і програми її реалізації у ситуаціях, що відзначаються значною новизною та значущістю. Це процес взаємодії особистості дитини із середовищем, за якого ди­тина повинна враховувати особливості середовища й активно впли­вати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб і реалізацію значущих зв’язків. Процес взаємодії особистості й серед­овища полягає в пошуку й використанні адекватних засобів і способів задоволення основних її потреб, до яких належать потреба в безпеці, фізіологічні потреби (у їжі, сні, відпочинку тощо), потреба в прийнят­ті та любові, у визнанні та повазі, у самовираженні, самоствердженні й у розвитку. Тим самим закладаються можливості для успішної со­ціальної адаптації й соціалізації дитини.

Соціальна адаптація — це процес, за допомогою якого дитина або дитяча група досягають стану соціальної рівноваги при відсутності переживання конфлікту із оточуючими людьми..

Соціальну адаптацію розглядають як завершальний, підсумковий етап адаптації в цілому, що забезпечує як фізіологічне і психологіч­не, так і соціальне благополуччя особистості. Першокласник пови­нен пристосуватись до вимог тих соціальних груп, що характерні для школи (учнівська група, вчителі, інші класи тощо).

Соціальна адаптація проходить чотири основних стадії:

-врівноваження - встановлення рівноваги між групою та осо­бистістю, які проявляють взаємну терпимість до системи впо­добань і стереотипів поведінки один одного;

-псевдоадаптація - поєднання зовнішньої пристосованості до соціальної групи з негативним ставленням до її норм і вимог;

-пристосування - визнання і прийняття систем вподобань но­вої соціальної спільноти, взаємні поступки;

-уподібнення - психологічна переорієнтація особистості, транс­формація колишніх поглядів, орієнтацій, установок відповід­но до нової ситуації.

Період адаптації першокласника пов’язаний із трансформацією раніше сформованих у нього стереотипів поведінки й навичок життє­діяльності, що призводить не лише до низки утруднень у взаємодії з оточуючим світом і в повсякденному житті, а й нерідко спричиняє по­гіршення навчальних успіхів. У першому класі спостерігається різке зниження мотивації дитини відвідувати школу й навчатись, падіння пізнавального інтересу, що пов’язано саме з труднощами адаптацій­ного періоду.

Основні проблеми соціалізації молодшого школяра в перші місяці відвідування школи можна позначити як труднощі соціально-психо­логічної адаптації дитини до вимог навчання в школі. До них нале­жать наступні типи труднощів.

 • Зміна режиму життєдіяльності. Дорослий повинен чітко, зрозуміло розкривати вимоги та доброзичливо контролювати їх виконання, використовуючи переважно схвалення дій ди­тини.
 • Специфіка відносин з учителем. Учитель займає іншу позицію, ніж вихователь дошкільного закладу. Він оцінює, насамперед,результати діяльності учня, а не його особистість. Дитина ж прагне до схвалення своїх дій з боку дорослого, а при відсут­ності схвалення вважає, що дорослий його «не любить».
 • Нові вимоги в сім’ї, члени якої починають серйозніше стави­тись до дитини, до її діяльності в школі. Зростає обов’язковість у поведінці дитини. У центрі відносин з батьками - результати й процес учіння.
 • Згасання інтересу до школи при появі перших труднощів у навчанні, коли потрібно докласти зусиль, проявити напо­легливість, працелюбність. Подальший розвиток позитивної навчальної мотивації залежить від формування навчальної ді­яльності.
 • Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 26

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Психология младшего школьника

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.