Особенности мышления ребенка от рождения до 7 лет

План

1. Розвиток мислення у немовлячому віці

2. Характеристика мислення дитини раннього віку

3. Основні лінії у розвитку мислення дошкільника

3.1. Розвиток міркувань дошкільника

3.2. Особливості міркувань дошкільника, пов'язаних із поясненням явищ

3.3. Розвиток планування діяльності та операцій мислення

4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення

Література

4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення

У розвитку мислення дитини слід забезпечувати гармонійне поєд­нання його мотиваційних та операційних компонентів. Формування мотиваційних компонентів пов’язане із задоволенням та розвитком пізнавальних потреб малюка. Загальними умовами формування у ди­тини пізнавальної мотивації є демократичний стиль виховання (Лісіна М. І.), позитивне, тепле, інтимне, емоційно забарвлене і виразне ставлення дорослого (В. К. Котирло), діалогічне спілкування з ним. Створення атмосфери доброзичливості, відвертості, емоціональної піднесеності, радості у спілкуванні дошкільника з дорослим сприяє дитячій ініціативі та самостійності. Ставлення дорослого до дитячих питань багато в чому визначає подальший розвиток мислення. Відпо­віді на них повинні стимулювати мислення дитини, розвивати її са­мостійність, пізнавальну активність. Байдуже ставлення дорослого до питань дитини, або негативна реакція на них різко знижує пізна­вальну активність дошкільника.

Адекватним педагогічним прийомом є організація спільного з дорослим чи однолітками пошуку відповідей у процесі експеримен­тування, міркування, спостереження. Дорослому важливо прояви­ти терплячість і розуміння незвичайних пояснень, які дає дошкіль­ник, підтримуючи його прагнення проникнути у сутність предметів і явищ, встановити причинно-наслідкові зв’язки, взнати приховані властивості.

Наприклад, для розвитку допитливості у ранньому віці рекомен­дуються малюнкові завдання типу «Чим відрізняються?», «Що зміни­лось?», «Плутанини». Для молодших дошкільників можуть викорис­товуватись завдання, розв’язання яких вимагає активних перетворень обстежуваних предметів: лабіринти, мозаїки, конструктори. Дитина при підтримці дорослого складає загадки, плутанини. Старші дошкіль­ники залюбки включаються у дитяче експериментування. Ось дитина 5-ти років грається у «морський бій» - пускає паперові човники, які швидко тонуть. Дитину це не задовольняє. Важливо щоб дорослий під­тримав її активність на усунення небажаних якостей човника, разом з дитиною поміркував, чому це відбувається та як можна їх покращити: використати більш цупкий папір, чи розмістити човник на пеноплас­товому днищі, чи викласти його фольгою. Чим більше пропозицій по­дасть дитина, тим краще вона оволодіє пошуковими діями.

Іншою стороною формування мислення виступає озброєння дітей знаково-символічними засобами розв’язання мисленнєвих задач. Необхідно працювати над розвитком операцій мислення, чому спри­яють завдання на порівняння, узагальнення, аналіз у роботі з худож­ньою літературою, при організації спостережень, або й спеціальних занять. З цією метою використовують конструювання за зразком, за умовами, за задумом; дидактичні настільні ігри. Для старших до­шкільників рекомендуються вправи з використанням предметного матеріалу. Зокрема, розвиткові взаємопов’язаних операцій узагаль­нення та конкретизації сприяють наступні вправи.

1.Назвати предмети на кожній з карток одним словом. Пропону­ємо дітям картки із зображенням різних тарілок (глибока, мілка, ве­лика, маленька), столів (обідній, письмовий, іграшковий) тощо.

2.Розподілити картки з малюнками предметів (наприклад, мак, дуб, гвоздика, троянда, береза, голуб, ялинка, горобець, волошка, си­ниця) до табличок із узагальнюючим зображенням (квітів, дерев та птахів).

3.Картки - м’яч, сумка, пальто, зошит, пенал, лялька, ручка, ведмедик, шапка - розкласти на відповідні полички шафи з назвами «Одяг», «Навчальне приладдя», «Іграшки».

4.Малюнок з двома колами. У синьому - яблука та груші; у черво­ному - ромашки і маки. Назвати одним словом, що зображено у кож­ному колі.

5.Назвати одним словом групу малюнків: а) мак, ромашка троян­да; б) чашка, тарілка, миска; в) стіл, стілець, шафа; г) сукня, брюки, сорочка; д) липа, береза, клен; е) морква, капуста, буряк; ж) лялька, ведмедик, м’ячик, машина.

6.Картки із відповідними зображеннями. Відповісти і показати:

а) які іграшки ти знаєш; б) які квіти ти знаєш; г) назви різний посуд (тварин, рослини, овочі, фрукти, навчальне приладдя).

Для формування операції групування за однією ознакою (діти раннього віку) рекомендуються такі вправи.

1.Набір різних геометричних фігур двох кольорів і двох розмірів розподілити: а) за кольором; б) за формою; в) за розміром.

2.Розкласти картки: тварини - дикі і свійські, дорослі і маленькі; рослини - квіти, дерева, овочі, фрукти, ягоди.

3.Підібрати відповідні картки до малюнків, де: а) зображено ді­вчинку з порожнім портфелем, який слід заповнити; б) дівчинка си­дить за столом, на якому хліб, пляшка з молоком, а посуду немає.

Формуванню операції групування за двома ознаками (діти 3-7 ро­ків) сприяють наступні вправи.

Обладнання: геометричні тіла, різні за кольором і формою (черво­ні і сині куби і бруски); за кольором і розміром (червоні і сині, великі і маленькі бруски). Потрібно їх розкласти: а) за кольором і формою;

б) за кольором і розміром. Утворяться групи: а) червоні куби; червоні бруски, великі і маленькі; сині куби, сині бруски, великі і маленькі; б) великі червоні бруски; великі сині бруски; маленькі червоні брус­ки; маленькі сині бруски.

Розвиткові узагальнення сприяють вправи-загадкм на встанов­лення назви предмета за його ознаками. Наприклад, можна запитати малюка: «Який це предмет? Гладке, скляне, в нього дивляться, воно відображає?», або «Що це - продовгуватий, зелений, росте на полі? Білий,солодкий,твердий?»

Активізують пошукові здібності дитини завдання з неоднознач­ним розв’язанням. Запитуємо дитину: «Що це може бути - жовта, соковита, запашна?» (диня, груша), або «Що це - продовгуватий, круглий, пише?» (олівець, фломастер). «Коричневий, круглий, блис­кучий?» (гудзик, каштан). Після того, як малюк запропонує кілька варіантів відповіді, запитуємо «Що додати до ознак, щоб була одна відповідь?».

Розвитку мислення сприяє прогрес дитини в оволодінні мовлен­ням, розширення її життєвого досвіду. Варто застерегти, що механіч­не запам’ятовування різноманітної інформації, фрагментарної та ха­отичної, копіювання дорослих міркувань не сприятливе для розвитку мислення дошкільника. Головне - формувати мислення, спрямоване на освоєння дитиною довкілля, як складову розвитку творчого став­лення дитини до дійсності (М. М. Подд’яков).

Висновки про психолого-педагогічні умови розвитку мислення дошкільника:

-у розвитку мислення слід забезпечувати гармонійне поєднан­ня його мотиваційних та операційних компонентів.

-загальними умовами формування пізнавальної мотивації є де­мократичний стиль виховання дитини;

-розвиткові операцій мислення сприяють завдання на порів­няння, узагальнення, аналіз у роботі з художньою літерату­рою, при організації спостережень, спеціальних занять;

-у формуванні операцій мислення рекомендуються спеціальні вправи з використанням предметного матеріалу;

-формування мислення повинно спрямовуватись на освоєння дитиною довкілля у контексті розвитку творчого ставлення дитини до дійсності.


Література

1.Артемова Л. В. Вчись граючись. Навколишній світ у дидактич­них іграх дошкільників. - К.: Томіріс, 1995 - 112 с.

2.Бауэр Т.Психическое развитие младенца. - М.: Прогресс, 1979. - 320 с.

3.Буре Р. С. Готовим детей к школе. - М.: Просвещение, 1987. - 96 с.

4.Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Про- колиенко. - К.: Рад школа, 1991. - 368 с. - С. 129-185.

5.Воспитание и обучение детей 6-го года жизни. - М.: Просвеще­ние, 1987. - 160 с.

6.Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образователь­ном процессе детского сада.: Метод. реком. / Под ред. В. К. Котырло, С. Е. Кулачковской. - К.: Рад. Школа, 1989. - 88 с.

7.Кондратенко Т. Д, Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение стар­ших дошкольников. - К.: Рад школа, 1986. - 152 с.

8.Люблінська Г. О.Дитяча психологія.- К.: Вища школа, 1974. - С. 198-232.

9.Проколієнко Л. М.Формування допитливості у дітей дошкіль­ного віку. - К.: Рад школа. -1979. - 88 с.

10.Развитие мышления и умственное воспитания дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддъякова. - М.: Педагогика, 1985.

11.Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания. / Под ред. Л. А. Венгера. - М.: Педагогика, 1986. - 223 с.

12.Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н. Н. Поддъякова. - М.: Педагогика, 1980. - 216 с.

13.Субботский Е. В. Ребенок открывает мир. - М.: Просвещение, 1991. - 207 с.

14.Умственное воспитание детей в детском саду / Под ред. В. И. Логиновой. - Л.: ЛГПИ, 1981. - 166 с.

15.Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Н. Н. Поддъякова. - М.: Просвещение, 1984. - 207 с.

16.Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. - М.: Изд. центр «Академия», 1997. - С. 187-209.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 22

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности мышления ребенка от рождения до 7 лет

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.