Особенности развития общения взрослого и ребенка в дошкольном возрасте

План

1. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника

2. Форми спілкування у дошкільному віці

3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною

4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого

Література

1. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника

Дошкільне дитинство - важливий період психічного розвитку. Вік початкового фактичного утворення особистості, за словами О. М. Леонтьєва. У дитини інтенсивно формуються психічні функції, складні види діяльності (гра, спілкування з дорослими й ровесниками), ви­никають ієрархія мотивів і потреб, самооцінка, вольова регуляція та моральні форми поведінки. Найважливішим фактором психічного розвитку дошкільника є його спілкування - спочатку із дорослими, а згодом і з ровесниками та іншими дітьми. Поза спілкуванням немож­ливий розвиток у дитини специфічно людських психічних функцій, її особистісне становлення. Як зазначав Л. С. Виготський, «Будь-яка вища психічна функція з’являється на сцені двічі: перший раз як ді­яльність колективна, соціальна діяльність, тобто функція інтерпсихічна, другий раз як діяльність індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення дитини, як функція інтрапсихічна» (Выготский Л. С. Избр. психологические исследования. - М., 1956. - С. 450).

Труднощі психічного розвитку дошкільника пов’язані, як прави­ло, із неадекватно побудованим спілкуванням між дитиною і близь­кими дорослими.

Походження психологічних проблем у дошкільному віці ділиться на дві групи:

1)несприятливі тенденції у поведінці дитини, які ще не поруши­ли норми, але в результаті призведуть до цього;

2)незнання батьками, або іншими дорослими з оточення дитини норм розвитку. У них виникає необґрунтована стурбованість щодо дитини. Наприклад, тривога щодо надмірної захопленості дитини грою або фантазуванням у старшому дошкільному віці, або з приводу непосидючості, імпульсивності молодшого дошкільника. Всі ці проя­ви є нормативними віковими особливостями розвитку дошкільника.

Труднощі психічного розвитку у дошкільному віці відзначаються наступними особливостями:

1)несприятливі тенденції носять прихований характер;

2)деякі з небажаних проявів зникають з розвитком дитини, а де­які переходять у стійкі утворення, що закладають фундамент особис­тості;

3)подальша корекція недорозвинених у дошкільному віці психіч­них якостей є складною, а іноді й неможливою.

Встановлення вихователем (чи психологом) наявності й причин труднощів у розвитку дитини та їх корекція відбувається як порів­няння результатів діагностики з нормами розвитку. Слід підкресли­ти, що і вихователь, і психолог веде роботу з дітьми, психічний розви­ток яких перебуває у межах норми.

Висновки про роль спілкування у психічному розвитку до­шкільника:

-дошкільний вік є періодом початкового фактичного утворення особистості;

-спілкування виступає найважливішим фактором психічного і особистісного розвитку дошкільника;

-труднощі психічного розвитку дошкільника пов’язані, як пра­вило, із неадекватно побудованим спілкуванням між дитиною і близькими дорослими;

-характер психологічних проблем у дошкільному віці вияв­ляється як несприятливі тенденції у поведінці дитини, або необґрунтована стурбованість батьків (чи інших дорослих з оточення малюка) щодо дитини через незнання ними норм її розвитку.


2. Форми спілкування у дошкільному віці

У роботі з дошкільниками слід орієнтуватись не просто на утри­мання показників психічного розвитку у межах норм, а прагнути до оптимального їх формування. При цьому слід відзначити, що про­стої наявності спілкування або його кількісних показників недо­статньо. Яким має бути спілкування на різних етапах дошкільного дитинства, досліджено у працях М. І. Лісіної, яка виділила чотири якісно відмінних і онтогенетично послідовних форми спілкування дошкільників з дорослим [75, с. 79-80]. Їх характеристика подаєть­ся у таблиці 2.

Таблиця 2

Форми спілкування дитини з дорослим у дошкільному віці (за М.І.Лісіною)

Форма спілкування
Місце спіл­кування у системі життєді­яльності дитини Зміст по­треби у спілкуван­ні Провідний мотив спілку­вання Основні засоби спілку

вання

Значення форми спіл­кування у загальному розвитку пси­хіки
Ситуативно-особистісна (з 2 міс.) забезпечує виживання і задоволен­ня первин­них потреб дитини. потреба у доброзич­ливій увазі дорослих Особистісний (дорослий при­ваблює дитину як централь­ний об’єкт піз­нання і діяль­ності; джерело ласки і уваги, не пов’язане із діями дитини) Експресивно-мімічні операції Загальна ак­тивація пси­хіки дитини; формування перцептивних дій, під­готовкадо оволодіння хапанням
Ситуативно-ділова (з 6 міс.) Забезпечує спільну з дорослим

предметну

діяльність

дитини

У добро­зичливій увазі до­рослого і співпраці з ним Діловий (дорослий при­ваблює як парт­нер у грі, зра­зок для наслі- дування,експе­риментування, помічник, організатор, учасник спіль­ної предметної діяльності Предмет- нодієві операції Розвиток предметної діяльності, підготовка до оволодіння мовленням, 1-й етап роз­витку актив­ного мовлен­ня
Позаситуативно-пізнавальна (3–4 роки) Забезпечує спільну з дорослим та самостійну діяльність дитини з ознайомлен­ня із світом фізичних об’єктів У добро­зичливій увазі до­рослого, співпраці й повазі Пізнавальний (дорослий при­ваблює як еру­дит, джерело пізнання про позаситуативні об’єкти (яких немає в оточен­ні), як партнер обговорення причин явищ у фізичному світі) Мовлен­нєві опе­рації Первинне проникнення у сутність явищ, розви­ток наочного мислення
Позаситуативно-особистісна (5–6 років) Забезпечує теоретичне і практичне пізнання дитиною світу со­ціальних явищ У добро­зичливій увазі, спів- праці й повазі, у_ співпере­живанні та взаємо­розумінні дорослого Особистісний (дорослий при­ваблює як осо­бистість, що володіє знан­нями, вміння­ми, соціально- мора-льними нормами, строгий і до­брий старший товариш) Мовлен­нєві опе­рації Заохочення до моральних цінностей суспільства, перехід до дискурсивно­го мислення; формування готовності до школи

Висновки про розвиток форм спілкування дошкільника з до­рослим:

-у дослідженнях М. І. Лісіної визначено чотири якісно відмін­них і онтогенетично послідовних форми спілкування дошкіль­ників з дорослим;

-форми спілкування дошкільників з дорослим розрізняються між собою за місцем спілкування у життєдіяльності дитини, змістом комунікативної потреби, мотивом і засобами спілку­вання, значенням для психічного і особистісного розвитку ди­тини;

-протягом дошкільного дитинства послідовно змінюються такі форми спілкування: ситуативно-особистісне, ситуативно-діло­ве, позаситуативно-пізнавальне, позаситуативно-особистісне.


3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною

Найважливіше значення у виникненні й розвитку у дітей спілку­вання мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого під­носить діяльність дитини на вищий рівень. Без постійної підтримки дорослого розвиток спілкування дошкільника уповільнюється, що призводить до різноманітних психологічних порушень і труднощів.

Нормальний розвиток спілкування дошкільника має виразний позитивний вплив на прискорення загального розвитку дітей.

В одному з експериментів дорослий кожен день по 7-8 хвилин пестив, гладив, посміхався, говорив ласкаві слова малюкам віком 2-4 міс. Порівняно з іншими ці діти демонстрували краще розвинену увагу та інтерес до оточуючого.

З іншого боку, оптимізація спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів його психічного розвитку, насам­перед у сфері:

а) мовлення (за рахунок активізації потреби у розумінні мовлення дорослого);

б) особистості (подолання несміливості, тривожності);

в) різноманітних видів діяльності.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности развития общения взрослого и ребенка в дошкольном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.