Психологические факторы конкурентоспособности организаций

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 5

1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Зміст та характеристика конкурентоздатної організації 8

1.3. Психологічний аналіз феноменів конкуренції та конкурентного співробітництва 12

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 17

2.1. Діагностичні методики для дослідження особливостей діяльності конкурентоздатної організації 17

2.2. Психологічні чинники підвищення конкурентоспроможності організації 20

2.3. Організація та проведення тренінгових занять спрямованих на формування конкурентоздатної організації 24

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки, яка динамічно розвивається та передбачає створення конкурентного середовища та організованої конкурентної взаємодії її суб'єктів, досить гостро стоїть питання про фактори, що детермінують конкурентоспроможність організації.

Конкуренція є одним з вирішальних факторів розвитку як окремих соціально-економічних систем, так і внутрішньо-організаційної економіки в цілому. Організована конкуренція відіграє вирішальну роль у механізмі розвитку всієї ринкової економіки. Вона стимулює діяльність виробників, що призводить до зниження цін, зменшення витрат виробництва, поліпшення якості продукції і посилення науково-технічного прогресу.

Слід відмітити, що в сучасних організаціях проблема умов, при яких можливе підвищення їх конкурентоспроможності, є досить актуальною і значущою, оскільки інтенсивність науково-технічного прогресу, інформаційні технології призводять до посилення конкуренції між розповсюджувачами товарів і послуг як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Комерційні організації борються за кращі умови функціонування і споживчий попит на їхні послуги. У цих умовах успішне функціонування організацій прямо пов'язане з підвищенням їх конкурентоспроможності.

Значне число досліджень з проблеми конкурентоспроможності організації та її персоналу виконано в рамках економічних наукових дисциплін. Однак складність проблеми конкуренції, її новизна для малих і великих організацій, наявність невирішених і нових питань, об'єктивна необхідність їх наукового аналізу вимагають активізації наукових досліджень з даної теми не тільки в області економіки, але і в області психології і перш за все психології праці.

Знання психологічних детермінант конкурентоспроможності організації дозволять знайти дієвий каталізатор її підвищення, вдосконалення функціонування організації та управління її конкурентоспроможністю, що в цілому забезпечить розвиток організованої, а не стихійної конкуренції і конкурентного середовища на ринку товарів і послуг.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми вивчалися вченими як в загальнотеоретичному плані, так і професійно-практичному. Зокрема, у сучасних вітчизняних дослідженнях уточнюється психологічна структура конкурентоспроможності особистості (А.С.Строїлова); обґрунтовуються критерії та рівні сформованості конкурентоспроможності (С.Г.Светунькова, H.H. Сідорова, Н.В. Фомін, Н.Л. Христолюбова); обговорюються умови формування конкурентоспроможності особистості (Ю.В. Андрєєва, Р.Я. Ахметшин, І.М.Ільковська, Н.Н.Сідорова, Ф.Р.Туктаров); розкривається зв'язок конкурентоспроможності та професійної компетентності (Т.Д. Деменкова, С.А. Потачев, Є.Г. Ростовська, С.Г. Савчук, Н.Б. Тарасова).

Об'єкт дослідження - конкурентоспроможність організації як психологічний феномен.

Предмет дослідження - психологічні чинники, що детермінують конкурентоспроможність організації.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати психологічні чинники конкурентоспроможності організації та механізми її підвищення.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження;

розкрити зміст та характеристику конкурентоздатної організації;

провести психологічний аналіз феноменів конкуренції та конкурентного співробітництва;

визначити психологічні механізми підвищення конкурентоспроможності організації.

Методи дослідження: теоретичні - аналіз філософської, соціологічної, економічної та психологічної літератури з проблеми дослідження; системний, порівняльний і логічний аналіз; аналіз і синтез основних категорій дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Психологические факторы конкурентоспособности организаций

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.