Современные приемы и технологии психокоррекционной работы с логопатами дошкольного возраста при когнитивных нарушениях

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ЛОГОПАТАМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕННЯХ 6

1.1. Сучасні прийоми та технології психокорекційної роботи з дошкільниками в логопедії 6

1.2. Особливості дітей з когнітивними порушеннями 13

1.3. Психокорекційна робота з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях 18

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ЛОГОПАТАМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕННЯХ 26

2.1. Методика дослідження стану зв’язного мовлення дітей при когнітивних порушеннях середнього дошкільного віку 26

2.2. Методичні рекомендації психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях 31

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Формування мовлення у дошкільному віці є однією з найважливіших складових розвитку цілісної гармонійної особистості, оскільки дитина оволодіває словом у першу чергу з метою адекватного використання мовлення у конкретних ситуаціях, застосування мовних і позамовних засобів виразності для висловлювання власних думок, бажань і прохань, ефективного спілкування з оточуючим світом.

Підвищення ефективності корекційної логопедичної роботи з усунення порушень мовлення у дошкільників на даний момент є однією з актуальних проблем логопедії. У діяльності вчителя-логопеда, спрямованої на корекційно-розвиваючу роботу з дітьми, інноваційні методи набувають все більшого значення.

Ці методи, поряд з традиційними, сприяють досягненню максимально можливих успіхів у подоланні мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.

Пошуки нових прийомів і методик в логопедичній практиці з корекції мовлення не втратили своєї актуальності. Інноваційні освітні технології відповідають пріоритетним напрямам науки, визначаються сучасним станом проблеми переходу освіти на позиції особистісно-орієнтованої педагогіки, що передбачає не обмежуватися формуванням програмних знань, умінь, навичок, а прагнути розвивати індивідуальні здібності дитини, обумовлені бажанням педагогів впроваджувати в свою діяльність інновації.

Проблеми виявлення мовленнєвих порушень у дітей з когнітивними порушеннями та вибір оптимальних шляхів корекції є актуальними у логопедії і набувають великого значення в умовах безперервного удосконалення змісту корекційного навчання у системі спеціальної дошкільної освіти.

Джерельна база дослідження. Дана проблема не знайшла поки належного віддзеркалення в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.

Науково-теоретичний аналіз як вітчизняних, так і зарубіжних літературних джерел із питань прийомів та технологій психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях, виявив наявність лише незначної кількості науково-методичних публікацій: Андросова В. М. [3], Золотоверх В. [9], Манько Н. В. [14], Прохоренко Л.І. Бужинецька К.Б. [17], Рибцун Ю. В. [18], Федоренко Л.П., Фомичева Г.А. [22], Шавло В.І. [26], Шукшина Л.М. [29] та ін., спрямованих переважно на роботу з дошкільниками, котрі мають загальний недорозвиток мовлення.

Якщо вчителі-логопеди, котрі працюють з дітьми, вже мають у своєму арсеналі довідник з діагностичними матеріалами та законодавчонормативними документами [27], спеціальну програму корекційнорозвивальної роботи [21] та ряд навчально-методичних посібників [19, 28], то вихователі логопедичних груп, на жаль, такого матеріалу ще не мають. Саме це обумовило написання курсової роботи „Сучасні прийоми та технології психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях”.

Мета дослідження – проаналізувати сучасні прийоми та технології психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

1. Розкрити сучасні прийоми та технології психокорекційної роботи з дошкільниками в логопедії.

2. Охарактеризувати особливості дітей з когнітивними порушеннями.

3. Надати методику психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях.

4. Розробити, теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити методику дослідження стану зв’язного мовлення дітей із при когнітивних порушеннях середнього дошкільного віку.

5. Проаналізувати методичні рекомендації психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях

Об'єкт дослідження – діти-логопати дошкільного віку при когнітивних порушеннях.

Предмет дослідження – прийоми та технології психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях.

Методологічна основа дослідження та науково-теоретична база. Дослідження проводилось з використанням теоретичних методів: аналіз психолого-педагогічно-логопедичної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; емпіричні: тестування, та спостереження за навчальною діяльністю дошкільнят, експериментальні: педагогічний експеримент, з метою перевірки ефективності запропонованої методики дослідження стану зв’язного мовлення дітей із при когнітивних порушеннях середнього дошкільного віку.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про сучасні прийоми та технології психокорекційної роботи з дошкільниками в логопедії, особливості дітей з когнітивними порушеннями, психокорекційна робота з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях. Крім того, проведено дослідження стану зв’язного мовлення дітей із при когнітивних порушеннях середнього дошкільного віку та розроблені методичні рекомендації психокорекційної роботи з логопатами дошкільного віку при когнітивних порушеннях, а також укладено список літератури за темою роботи, який може бути використаний для подальшого вивчення теми та розроблені конспекти занять, які можуть бути використані у практичній діяльності вихователів- логопедів.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків. Основна частина складається з двох розділів.

Закрыть

Современные приемы и технологии психокоррекционной работы с логопатами дошкольного возраста при когнитивных нарушениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.