Социальная психология возрастного развития личности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження особистості молодшого школяра. 5

1.1. Сучасний стан дослідженості проблем розвитку особистості в середньому дитинстві 5

1.2. Психологічні особливості розвитку особистості у молодшому шкільному віці     9

1.3. Структура, функції та механізми реалізації процесу соціалізації дітей молодшого шкільного віку 15

Розділ 2. Експериментальне вивчення особистості молодшого школяра 19

2.1. Опис методики дослідження 19

2.2. Аналіз результатів дослідження 22

Висновки 32

Література 35

Додатки 38

Вступ

Актуальність теми дослідження. Людину як індивіда характеризують її вік, професія, статева належність, зовнішність, освіта, звички, захоплення. Як особистість її розглядають у системі взаємин, що складаються в неї з іншими людьми: яке місце посідає серед ровесників, чи має авторитет, прагне бути лідером або воліє лишитися в тіні, що являють собою групи, членом яких вона є тощо. Отже, особистість невіддільна від системи соціальних зв’язків, у які вона включилася.

У процесі спільної діяльності та спілкування в соціокультурному середовищі людина набуває особливої якості, яку позначають терміном "особистість".

У гуманістичних, філософських та психологічних концепціях особистість – це людина як цінність, заради якої здійснюється розвиток суспільства.

Особистість – одна з семи іпостасей людини. Інші – це людина як індивід, людина як організм, людина як індивідуальність, людина як "Я", людина – роль, людина як фізичне тіло, підвладне всім законам механіки. Ці характеристики розкривають поняття "людина" з різних боків і не є тотожними. Вони утворюють єдине ціле, і водночас кожна має свої особливості.

Кожна людина як одинична природна істота – це індивід; але така характеристика, звичайно, неповна, оскільки не дає уявлення про реальну людину, якою вона є в сім’ї і суспільстві, яка відчуває і мислить, до чогось прагне. Живучи в суспільстві, кожна людина набуває особливої "надчутливої" якості, котру називають особистістю.

Для характеристики учня як суб’єкта діяльності необхідно і достатньо характеризувати його ставлення до діяльності. Оскільки свідомість школяра взагалі активна, відносинами є не тільки психічні властивості особистості, але і якісні особливості психічних процесів: спостережливість, чутливість, уважність. Як відносини можуть бути охарактеризовані і мотиви діяльності: потреби й інтереси.

Кожен викладач використовує не один, а цілу систему приватних методів або методик. Методи вивчення розвитку особистості постійно розвиваються і видозмінюються.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження.

Об’єктом дослідження курсової роботи є дослідження властивостей особистості.

Предметом – особливості методів вивчення особистості молодшого школяра.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні методів вивчення особистості молодшого школяра.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань:

– здійснити теоретичний аналіз методів вивчення особистості дорослої людини;

– сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричного дослідження;

– здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези;

– сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що особливості методів вивчення особистості молодшого школяра визначаються конкретними системоутворюючими параметрами у структурі цієї особистості.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна в практичній роботі психолога загальноосвітній середній школі.

Закрыть

Социальная психология возрастного развития личности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.