Исследование темперамента человека и особенностей его проявления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ 5

1.1. Поняття та типи темпераменту 5

1.2. Історія розвитку вчення про темперамент 9

1.3. Властивості темпераменту 14

РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ 17

2.1. Характеристика методик дослідження та опис вибірки 17

2.2. Особливості темпераменту дорослих: аналіз результатів дослідження 21

2.3. Вплив темпераменту на поведінку та діяльність людини 31

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Говорячи про темперамент, мають на увазі психічні відмінності між людьми - розходження за глибиною, інтенсивністю, стійкістю емоцій, емоційною вразливістю, темпом реакції, енергійністю дій та іншими динамічними, індивідуально-стійкими особливостями психічного життя, поведінки та діяльності людини. Проте темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і невирішеною проблемою. Однак, при всьому розмаїтті підходів до проблеми, вчені і практики визнають, що темперамент - біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота.

Темперамент відбиває динамічні аспекти поведінки, переважно вродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічним особливостями людини. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тому, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково поєднуються один з одним, а закономірно зв’язані між собою, утворюючи певну організаційну структуру, що характеризує темперамент.

Знання темпераменту дозволяє виявити всебічність можливостей людини з метою використання потенціалу її сильних особистісних властивостей. В нормальних умовах темперамент має прояв лише в особливостях індивідуального стилю і не визначає результативність діяльності.

Тому кожній людині потрібно мати уявлення про типи темпераменту і властивості нервової системи, про власний тип темпераменту, вміти визначати особливості темпераменту іншої людини за поведінковими виявами. Все це і зумовлює актуальність нашого дослідження.

В даний час існують різні методики для діагностики динамічної сторони психіки. Найбільшого поширення в психодіагностичній практиці набули опитувальники Я. Стреляу, Р. Айзенка, методи діагностики темпераменту по А.Белову, В.М. Русалова, тощо. Вибір конкретного опитувальника визначається практичними завданнями, які стоять перед дослідником.

Дослідженням темпераменту займалися такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: І.П. Павлов, В.С. Мерліна, В.В. Білоус, В.Д. Небиліцин, М.Д. Левітова, О.Г. Ковальов Б.М. Теплова та ін. Темперамент став предметом уваги медиків, психологів і філософів раніше за інші психологічні характеристики, але вивчення його було переважно емпіричним, заснованим радше на спостереженні, ніж на достовірному аналізі наукових даних. Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є індивідуальні особливості людини.

Предмет дослідження - типи темпераменту у дорослих та особливості їх прояву.

Метою курсової роботи є теоретичне та експериментальне дослідження типів темпераменту людини і особливостей їх прояву.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

розкрити сутність і типи темпераменту.

дослідити історію розвитку вчення про темперамент.

виділити основні властивості темпераменту.

провести емпіричне дослідження з визначення типів темпераменту у дорослих: підібрати методики, сформувати вибірку.

обробити отримані результати та зробити висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження: теоретичний аналіз і систематизація наукових літературних джерел; методи психодіагностики (стандартизовані опитувальники, тестування); бесіда; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.

Закрыть

Исследование темперамента человека и особенностей его проявления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.