Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 7

1.1. Особливості психологічного розвитку та новоутворення в дітей раннього віку. 7

1.2. Перехідний період – криза 3 років 15

1.3. Особливості спілкування дошкільників з дорослими та дітьми 18

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛОГО 24

2.1. Методики та організація дослідження 24

2.2. Аналіз результатів 27

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

ДОДАТКИ 33                                 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Уже в дошкільному віці починає реально формуватись особистість дитини, причому цей процес тісно пов'язаний з розвитком емоційно-вольової сфери, із формуванням інтересів та мотивів поведінки, що, відповідно, детерміновано соціальним оточенням, передусім типовими для даного етапу розвитку взаєминами з дорослими.

Джерелом емоційних переживань дитини є її діяльність, спілкування з оточуючим світом. Освоєння в дошкільному дитинстві нових, змістовніших видів діяльності сприяє розвитку глибших та стійкіших емоцій, пов'язаних не лише з близькими, а й з віддаленими цілями, не тільки з тими об'єктами, що дитина сприймає, а й тими, які уявляє [2].

Важливе значення у формуванні моральних почуттів мають дитячі уявлення про позитивні еталони, що дозволяють передбачати емоційні наслідки власної поведінки, завчасно переживати задоволення від її схвалення як "хорошої" або ж невдоволення від її оцінки як "поганої". Таке емоційне передбачення грає вирі­шальну роль у формуванні моральної поведінки дошкільника.

Дошкільник починає відособлюватися від дорослого, диференціюючи себе як самостійну людську істоту. «При цьому поведінка дитини зорієнтована на дорослого (його вчинки та стосунки з людьми) як зразок для наслідування[2].

Вирішальну роль у засвоєнні зразків поведінки відіграє оцінка, яку авторитетні для дитини люди дають іншим дорослим, дітям, героям казок та розповідей тощо.

Орієнтація поведінки дошкільника на дорослого зумовлює розвиток її довільності, оскільки тепер постійно зіштовхуються як мінімум два бажання: зробити щось безпосередньо ("як хочеться") чи діяти відповідно до вимог дорослого ("за зразком"). З'являється новий тип поведінки, яку можна назвати особистісною.

Поступово розвивається певна ієрархія мотивів, їх супідрядність. Діяльність дитини тепер зумовлюється не окремими спонуканнями, а ієрархічною системою мотивів, у якій основні та стійкі набувають провідної ролі, підпорядковуючи ситуативні пробудження. Пов'язано це з вольовими зусиллями, потрібними для досягнення емоційно привабливої мети.

Дошкільник робить перші кроки у самопізнанні, розвитку самосвідомості. Об'єктами самопізнання є окремі частини тіла, дії, мовні акти, вчинки, переживання та особистісні якості.

З розвитком довільності психічних процесів стає можливим їх усвідомлення, що служить основою саморегуляції.

Вивчення цих змін, а також процесу становлення особистості дошкільника є важливим елементом роботи психолога, оскільки для кожної дитини процес становлення особистості є унікальним, а тому можливі порушення цього процесу є також унікальними, і коли необхідні якість коректуючі заходи, необхідно знати точно, що саме спричинило порушення.

У психологічних джерелах проблема становлення особистості в періоді дитинства та генезис її самостійності як особистісного утворення розглядається в різних аспектах, а саме: розвиток особистості в онтогенезі та особливості структурування її компонентів (К.О.Абульханова-Славська, О.Г.Ковальов, О.М.Леонтьєв, А.В.Петровський, Д.Й.Фельдштейн та ін.); становлення самосвідомості, елементарного образу-Я як умови формування самостійності, суб’єктності як прояву активності особистості на різних етапах онтогенезу (Б.Г.Ананьєв, В.В.Зеньковський, Є.І.Ісаєв, В.І.Слободчиков); становлення рефлексивних рис самосвідомості як ядра особистості (М.Г.Єлагіна, В.С.Мухіна, Н.І.Непомняща, А.І.Силвестру, Р.Б.Створкіна); специфіка формування у дитини раннього й дошкільного віку прагнення до самостійності, характеру її виявів, спрямованості та ступенів розвитку (Н.М.Аксаріна, Т.Бауер, Л.І.Божович, А.Валлон, Л.А.Венгер, Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець, Г.Х.Мазітова, В.Манова-Томова, Я.З.Неверович, Н.Ньюкомб, Є.В.Суботський); роль сім’ї та дошкільного навчального закладу у становленні самостійності в ранньому онтогенезі (Н.М.Авдєєва, О.Л.Кононко, Г.О.Люблінська, С.М.Мєщерякова); морально-ціннісна площина особистості як складова активної позиції (Г.І.Морєва, Л.С.Почеревіна, С.Г.Якобсон); пізнавальна самостійність та умови її формування в ранньому онтогенезі (П.Я.Гальперін, С.О.Ладивір, О.В.Проскура та ін.).

Об’єкт дослідження – особистість дитини дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості розвитку і роль спілкування у дітей-дошкільників.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному вивченні ролі спілкування у дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими, і вплив різних видів спілкування на початкове формування особистості в дитячому віці.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є Закон України "Про освіту", “Про дошкільну освіту”, фундаментальні положення вітчизняної психології щодо дослідження ролі спілкування у психічному розвитку особистості (Б.Ломов, О.Бодальов, Б.Ананьєв, В.М’ясищев, М.Обозов, Б.Паригін, Я.Коломінський, В.Киричук), дослідження впливу спілкування з дорослим на психічний розвиток дитини дошкільного віку (М.Лісіна, В.Котирло, О.Запорожець, Ю.Приходько. А.Рузська, Р.Спітц та ін.).

Для розв’язання поставлених завдань й аналізу результатів було використано комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної наукової літератури, спостереження, вивчення продуктів діяльності дітей, бесіда, узагальнення незалежних характеристик, тестування.

База дослідження. Дослідження проводилось на базі дитячого загальноосвітнього дошкільного навчального закладу №16 м. Рівне.

Практичне значення курсової роботи полягає в підвищенні усвідомлення у вихователів, студентів факультетів дошкільного виховання і у батьків ролі спілкування з дітьми дошкільного віку і для прийняття необхідних заходів щодо розвитку змалку в дітях особистостей.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається з теоретичної і практичної частин, висновку і додатків.

Закрыть

Особенности общения детей раннего возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.