Взаимосвязь особенностей общения в студенческой среде и личностной тревожности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ В КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ. 5

1.1. Проблема тривожності в науково психологічному просторі 5

1.2. Психологічні особливості комунікативної інтеракції в студентської молоді 14

1.3. Взаємозв’язок спілкування та особистісної тривожності в студенському середовищі 20

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ В СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 25

2.1. Методики, організація і процедура дослідження. 25

2.2. Інтерпретація результатів дослідження взаємозв’язку особливостей спілкування та особистісної тривожності в студенському середовищі. 29

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність проблеми: Проблема тривожності - одна з центральних проблем сучасної цивілізації. Через динамічні зміни, що пронизують суспільство, сучасний ритм життя в якому пересічна людина постійно перебуває в стані очікування змін. Домінуючий стан мобілізації ресурсів веде до зниження опірності психіки впливам зовнішньо – суспільного середовища. Тобто збільшуються показники особистісної тривожності як реакції людини на пристосування до сучасних процесів соціуму.

Питаннями пов'язаними з вивченням тривожності займалися як вітчизняні так і зарубіжні психологи (А. Прихожан, З. Фрейд, К. Хорні, Дж. Тейлор та ін.). Саме тривожність, як було відмічено багатьма психологами лежить в основі цілого ряду різних труднощів. Багато дослідників сходяться на думці, що тривожність є необхідною умовою розвитку особистості. Однак, таких психологів (В.М. Остапова, Є.В. Новікова, А.М. Прихожан та ін.) турбує високий рівень тривожності, який негативно впливає на адаптацію особистості до нових умов середовища. Розрізняють тривожність як властивість особистості (особистісну тривожність), (Спилбергер, Ханін) і тривогу як емоційний стан на даний момент (ситуативна тривожність). Згідно Д.Б. Кретті зміни стану тривоги залежать від особливостей майбутньої діяльності. Хобарт О. Маурер вивчав вплив тривоги на процес навчання. Він прийшов до висновку, що тривога не завжди негативно впливає на особистість, але може грати також конструктивну роль у розвитку особистості через те, що запобігає переживанню більш інтенсивного страху або зменшує вже наявний. Г. Мандлер розглядав тривогу, як наслідок процесу, в якому порушений план дій людини, що приводить його в стан невизначеності і безпорадності, якщо немає дій заміщення. Роло Мей говорив, що тривога є реакція на ситуацію, в якій під загрозою опиняється та цінність, яка на думку людини життєво важлива для неї. Процес розвитку тривоги за Спілбергером включає в себе такі компоненти: стресогенних факторів, сприйняття загрози і сам стан тривоги. Вітчизняний дослідник Ю.Л. Ханін стверджує, що для кожної людини, характерний індивідуальний оптимальний рівень тривоги «зона оптимального функціонування» психіки. Отже, прагнення сучасного суспільства зрозуміти особливості прояву особистісної тривожності на життя людини зумовлюють актуальність теми нашого дослідження.

Об’єктом дослідження виступає особистісна тривожність у студентів.

Предмет дослідження: взаємозв’язок особистісної тривожності та особливостей спілкування у студентському середовищі.

Метою даного дослідження є теоретично та емпірично дослідити взаємозв’язок особистісної тривожності та особливостей спілкування у студентському середовищі.

Відповідно до мети дослідження ми визначили такі завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз наукових праць з обраної проблематики.

2. На основі теоретичного аналізу добрати адекватні методи та методики дослідження.

3. Дослідити взаємозв’язок прояву особистісної тривожності на особливостей спілкування в студентському середовищі.

4. Зробити висновки за результатами дослідження.

Методи дослідження

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження, а саме: загальнонаукові методи теоретичного рівня; аналіз, синтез, узагальнення. Методи отримання емпіричних даних: тестування.

База дослідження

Експериментальне дослідження проводилось на базі Рівненського державного гуманітарного університету. В дослідженні брало участь 30 студентів.

Структура роботи: Наукова робота складається із вступу, двох розділів, висновків списку використаних джерел.

Закрыть

Взаимосвязь особенностей общения в студенческой среде и личностной тревожности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.