Личностные детерминанты образа физического Я

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ 5

1.1. Підлітковий вік як актуальний період становлення образу фізичного Я 5

1.2. Розвиток «Я» і набуття ідентичності 10

1.3. Становлення самосвідомості підлітка 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО «Я» У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 25

2.1. Організація та методики дослідження 25

2.2. Аналіз результатів дослідження та їх інтерпретація 29

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Рівень розвитку особистості, її внесок в культурно-історичну спадщину людства визначаються зрілістю вищих психічних (духовних) утворень (цінностей, цілей, ідеалів, смислу життя). Спрямовуючи життєдіяльність особистості в соціумі, цінності виступають в якості ідеалів, реалізація яких в повному обсязі неможлива. Однак цінності визначають цілі та наміри особистості, які можливо задовольнити частково через участь в конкретній діяльності.

На етапі підліткового віку відбувається інтенсивний розвиток ціннісно-смислової сфери особистості, в ході якого мінливі індивідуальні інтенції узгоджуються з усталеними нормативними смислами. У цьому контексті ціннісне самовизначення старшокласників виступає контрапунктом у розвитку особистості, справляючи величезний вплив на все подальше життя людини. Тому вивчення передумов, чинників, тенденцій і закономірностей ціннісного самовизначення у підлітків, виявлення шляхів оптимізації ціннісних пошуків старшокласників є важливим завданням сучасної психолого-педагогічної науки.

Незважаючи на важливість проблеми особистісного (насамперед ціннісного) самовизначення, інтерес до нього з боку психологів виник порівняно недавно. Раніше в психології інтерес до проблеми самовизначення, зокрема ціннісного, проявлявся слабко й епізодично. Досліджувалося, в основному, професійне самовизначення, існування інших аспектів лише декларувалося. Посилення інтересу до даної проблеми відзначається в останні роки. До вікових аспектів самовизначення звертались М.Р.Гінзбург, З.С.Карпенко, І.С.Кон, І.С.Мар’єнко, В.А.Орлов, Р.Ф.Пасічник, Л.В.Потапчук, В.Ф.Сафін, Д.І.Фельдштейн та ін.

З числа зарубіжних учених ціннісне самовизначення у контексті становлення ідентичності вивчали Е.Еріксон, Дж.Марша, Дж.Марсіа.

Незважаючи на помітне пожвавлення у вивченні самовизначення, залишаються малодослідженими наступні проблеми: психологічні механізми ціннісного самовизначення в особистісному становленні, зв’язок ціннісного самовизначення з особистісним, соціальним, професійним, життєвим самовизначенням, з розвитком Я-концепції. Цими причинами зумовлений вибір теми дослідження: «Особистісні детермінанти образу фізичного Я».

Об’єктом дослідження є особистісний розвиток підлітків.

Предмет дослідження – передумови, чинники, психологічні механізми і тенденції особистісного розвитку підлітків.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці особистісних детермінант образу фізичного Я та ціннісного самовизначення старшокласників.

Для досягнення мети передбачали розв’язання наступних завдань:

- Описати підлітковий вік як актуальний період становлення образу фізичного Я;

- З’ясувати теоретичні засади дослідження проблеми ціннісного самовизначення;

- Визначити особливості становлення самосвідомості підлітка;

- Провести експериментальне дослідження становлення образу фізичного Я у підлітковому віці.

Методи дослідження. В дослідженні були використані методи: вивчення та теоретичний аналіз літератури по даній темі, методики психологічної діагностики особистості, методи математичної обробки результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Личностные детерминанты образа физического Я

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.