Проблема одиночества в подростковом возрасте

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 6

1.1. Психологічний аналіз проблеми самотності 6

1.2. Проблема самотності в підлітковому віці 7

1.3. Самотність підлітків і соціально-психологічні проблеми. 9

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКОВОЇ САМОТНОСТІ 15

2.1. Організаційно-методичні основи дослідження. 15

2.2. Опис експериментальної вибірки. 17

2.3. Методи дослідження. 18

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.. 21

3.1. Результати першого етапу дослідження. 21

3.2. Результати другого етапу дослідження. 22

4.3. Результати третього етапу дослідження. 28

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 32

ДОДАТОК.. 34

ВСТУП

Самотність породжується втратою сенсу буття людини в сучасному суспільстві. Але залежить це не тільки від самої людини. Швидше це не її провина, а її біда. «Дуже багато об'єктивних чинників випало на наше стрімке століття, і протистояти їм кожна окрема особа сама по собі просто не в силах. Саме тому ми і говоримо, що наш час – час відчуження і самотності» [34, с. 48].

Одним з таких чинників перетворення відчуття самотності в психологічну якість, а її переживання в одну з глобальних людських проблем можна вважати повну і повсюдну перемогу сучасного наукового мислення.

Так, на початок XX століття наука проникла у всі сфери людського життя і стала основною формою осмислення не тільки світу, але і самої людини. Людина виявилася «аналітично» розібраною на складові частини (біохімічні або фізіологічні процеси, анатомічна будова і тому подібне). «Аналітична науки привела до втрати в масовій свідомості уявлення про унікальність і цілісність людини» [34, с. 68].

Як наслідок, розвиток виробництва почав вимагати наявність у людини якогось одного уміння, доведеного до автоматизму, як у роботі, абсолютно не цікавлячись її внутрішнім світом і сприймаючи людину як трудову одиницю.

В світлі всього вищевикладеного стає зрозумілий той факт, що проблема самотності, рівно важлива для всіх часів, стала предметом особливого інтересу в наші дні. Не тільки мистецтво, але і філософія, фізіологія, соціологія і, зрозуміло, психологія займаються дослідженням змін, що виникають в психіці особистості, що переживає почуття самотності з тих або інших причин.

Об'єкт дослідження: учні 8-10 класів (13-16 років) середньої школи №15 міста Рівне в кількості 38 чоловік.

Предметом вивчення є особливості підліткової самотності.

Мета нашого дослідження – вивчити проблему самотності у підлітковому віці.

Відповідно до мети в наший роботі вирішувалися наступні завдання:

1. Проаналізувати психологічну літературу з проблеми самотності.

2. Виявити підлітків, що відчувають стан самотності.

3. Визначити особові особливості підлітків, що відчувають себе самотніми.

4. Виявити особливості соціалізації підлітків, що відчувають стан самотності.

Гіпотези дослідження:

1. Підлітки, що відчувають стан самотності, володіють певними особовими особливостями і особливостями спілкування, які викликають даний стан.

2. Стан самотності негативно впливає на комунікативні здібності підлітків і їх статус в колективі однолітків.

Методи дослідження. Як методи дослідження нами використовувалися метод теоретичного аналізу спеціальної та психологічної літератури і такі емпіричні методи як тестування і соціометрія. Для кількісного аналізу отриманих даних використовувалися методи математичної статистики, зокрема t – критерій Стьюдента, коефіцієнт рангової кореляції по Спірмену.

Загальною методологічною і теоретичною основою дослідження є методологічні принципи системності, єдність свідомості і діяльності, детермінізму, психології розвитку, особового підходу.

Наукова новизна дослідження полягає:

1) у комплексному аналізі існуючих точок зору у психологічній літературі щодо проблеми самотності, у тому числі і підліткової;

2) у виявленні особових особливостей підлітків, що відчувають себе самотніми;

3) у виявленні особливостей соціалізації підлітків, що відчувають стан самотності.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що отримані дані можуть бути використані психологами і педагогами при роботі з підлітками, зокрема в процесі психологічного консультування.

Достовірність і надійність дослідження визначаються і забезпечуються вихідними методологічними позиціями, репрезентативністю вибірки.

Об'єм і структура роботи.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються його методологічна і теоретична основи, вказуються цілі і завдання, формулюється гіпотеза, визначаються об'єкт і предмет дослідження, розкривається практична значущість роботи.

У першому розділі «психологічний аналіз проблеми самотності» аналізуються підходи до поняття «самотності» різних психологічних напрямів, розглядаються проблеми самотності в підлітковому віці.

У другому розділі «організаційно-методологічні основи дослідження підліткової самотності» дано обґрунтування методологічного підходу до вивчення підліткової самотності на основі провідних принципів вітчизняної психології, обґрунтовується і описується вибірка, методи і методики дослідження.

У третьому розділі «Експериментальне дослідження особливостей підліткової самотності» приводиться опис результатів емпіричного дослідження особливостей підліткової самотності і висловлюються відповідні висновки.

У висновках підводяться підсумки дослідження, визначаються перспективи, витікаючі з матеріалів даної роботи.

Закрыть

Проблема одиночества в подростковом возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.