Сравнительный анализ связи автономии подростков и юношей с типом саморегуляции и локусом контроля

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 76

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми автономії особистості в психології 5

1.1. Проблема визначення «автономії» особистості в сучасній психології 5

1.2. Зв'язок автономії особистості з типом саморегуляції і локусом контролю   8

1.3.  Порівняльний аналіз психологічних особливостей підлітків і юнаків. 16

Розділ 2. Результати дослідження автономії підлітків і юнаків в залежності від типу саморегуляції і локусу контролю.. 22

2.1. Процедура та методи дослідження. 22

2.2. Аналіз результатів дослідження автономії підлітків і юнаків. 24

2.3. Рекомендації з розвитку особистісної автономії школярів. 34

Висновки. 42

Використана література. 46

Додатки. 48 

Вступ

В умовах розвитку сучасного світу з постійними соціально - економічними змінами активним впровадженням в життя людини інформаційних технологій , все більш актуальною стає потреба суспільства в особистості, що володіє відповідним набором психологічних якостей. В їх основі лежать самостійність , гнучкість в постановці різних цілей і вирішенні життєвих ситуацій , здатність відстоювати свої інтереси , погляди , позиції і нести відповідальність за свої вчинки та їх наслідки . Ці властивості особистості дозволяють адаптуватися до мінливих умов сучасної реальності й ефективно здійснювати свою життєдіяльність і самореалізацію в суспільстві.

Огляд наукової літератури показав , що позначені вище властивості особистості є складовими компонентами універсального поняття « автономність особистості » [3] , яке в свою чергу визначається як найбільш пріоритетне якість особистості в сучасному суспільстві.

Початок досліджень особистісної автономності було покладено філософами Б. Спінозою , Г. Гегелем , І. Кантом , І. Фіхте та ін Їх роботи були присвячені свободі волі . Мислителі фокусировали увагу на тому , що для людини, яка прагне до свободи , важливі пізнання , мислення , рефлексія , моральність і діяльність . Становлення даних ідей простежуються у філософії екзистенціалізму ( Ж. П. Сартр , К. Ясперс , А. Камю ) і у представників російської філософської школи ( Вол. Соловйов , Н.А. Бердяєв , С.А. Левицький ).

Продовжуючи філософську традицію, автономність особистості стала предметом вивчення психології . Ідеї автономності людини можна знайти в працях багатьох психологів ( Л. С. Виготський , О.М. Леонтьєв , С.Л. Рубінштейн , О.О. Асмолов , І.С. Кон , Е. Фромм , К. Роджерс , В. Франкл та ін.) Вчені- психологи, хоча і не вводили в науковий обіг дане поняття , однак , так чи інакше , займалися вивченням проявів особистості, які є різними гранями поняття автономності людини [10].

У роботах вітчизняних вчених поступово стали складатися умови для більш загальної постановки питань особистісної автономії : ставиться питання про автономію людини як предмет антропології ( А.С. Ахієзер , Л.В. Баєва , А.А. Гусейнов , В.В. Шаронов та ін.).

На думку вчених і психологів (Д. А. Леонтьєв , О.Е. Дергачова , Е.Р.Калітеевская ) поняття « автономність особистості » тільки починає знаходити свій статус в науковій літературі , а дослідження питання особистісної автономії в сучасній вітчизняній психології знаходиться тільки на початковій стадії формування [3, 7, 10, 13, 17] .

Саме тому метою нашого дослідження став порівняльний аналіз зв’язку автономії підлітків і юнаків з типом саморегуляції та локусом контролю.

Об’єкт дослідження – особистісна автономія підлітків і юнаків.

Предмет дослідження – зв’язок автономії підлітків і юнаків з типом саморегуляції та локусом контролю.

Завдання нашої роботи:

1. Проаналізувати літературу з проблеми автономії підлітків і юнаків.

2. Підібрати адекватні методи дослідження

2. Спланувати та провести дослідження.

3. Зробити адекватні висновки.

4. Сформулювати рекомендації з розвитку автономії школярів.

Гіпотезою стало припущення про те, що автономія особистості залежить від типу саморегуляції та локусу контролю.

Методи дослідження: теоретичний аналіз, експериментальні методики: «Методика дослідження типів автономії» (автор М. Нум); «Методика дослідження типу саморегуляції» (автор Г. Пригін); . «Методика дослідження локусу контролю» (автор Дж. Роттер), математичні методи обробки даних.

База даслідження: Рівненський НВК «Колегіум».

Закрыть

Сравнительный анализ связи автономии подростков и юношей с типом саморегуляции и локусом контроля

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.