Формирование творческих способностей как основа развития личности ребенка дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.. 5

1.1. Поняття „особистість” і особливості її розвитку у дитячому віці 5

1.2. Поняття „творчість” і „творчі здібності”. 10

1.3. Шляхи розвитку творчих здібностей у дитячому віці 19

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.. 26

2.1. Програма та методики дослідження. 26

2.2. Результати дослідження, їх аналіз та інтерпретація. 28

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження обумовлена тим, що необхідність продуктивних перетворень у сфері суспільного життя неминуче зачіпає питання творчості, творчої ініціативи, здібностей до активності творчого характеру. У цьому контексті проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку набуває особливого значення. Кардинальні зміни в суспільному та економічному житті нашої держави висувають нові завдання до виховання всебічно розвиненої особистості, здатної засвоювати наукові знання, швидко адаптуватися до мінливих умов і активно впливати на хід суспільних, економічних і культурних процесів. В сучасних умовах необхідно не тільки озброїти людину певною сумою знань, але й виховувати самостійну, творчо розвинену особистість.

Найбільш інтенсивно здібності починають розвиватись у дошкільному віці. У поведінці дитини чимдалі зростає доля її власної активності. Дуже яскраво виявляється пристрасне бажання дитини спробувати себе у різних починаннях, забавах. Малюки намагаються невпинно діяти, тягнуться до вражень, що доставляються органами чуття, прагнуть говорити. Дитина переживає потребу застосовувати і розвивати свої нові можливості. Їй подобається досягати якої-небудь мети, одержувати очікувані результати завдяки власним зусиллям, справлятися з певними вимогами і при цьому спілкуватися, звертати на себе увагу, зустрічати схвалення. Маленьким дітям уже властиве прагнення до повноти участі в житті. У ці роки активність виступає у схильності до ігор, до фантазування - найхарактернішої риси дошкільного дитинства.

дошкільне дитинство - єдиний період життя, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безкрайні креатині можливості дошкільного дитинства, тому провідна психолого-педагогічна проблема виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку особистості.

Проблема розвитку творчих здібностей привертає увагу багатьох вчених. Зокрема вона була предметом дослідження О.Аматьєва, Е.Бєлкіної, А.Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Дронової, Т. Комарової, Т.Козакової, Н.Сакуліної, О. Ушакової, Н. Фесюкової, В. Ягупкової та ін.

Об'єкт дослідження – особистість дитини дошкільного віку.

Предмет дослідження - творчі здібності як чинник розвитку особистості дитини.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити формування творчих здібностей, як основи розвитку особистості дитини.

Завдання дослідження:

- проаналізувати психологічну літературу з теми дослідження.

- вивчити особливості розвитку і компоненти творчих здібностей у дошкільників.

- виявити критерії обдарованості у дітей дошкільного віку.

- провести емпіричне дослідження з виявлення творчих здібностей у дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури; емпіричні методи: спостереження, тестування; метод математичної обробки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование творческих способностей как основа развития личности ребенка дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.