Групповая психокоррекция профессиональной направленности детей старшего школьного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ПІДЛІТКІВ. 5

1.1 Система сучасної професійної орієнтації 5

1.2 Спрямованість особистості, її роль у виборі професії 12

1.3 Психологічна характеристика підліткового віку, соціальна ситуація розвитку та проблема провідної діяльності 18

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 24

2.1 Методика і результати дослідження комунікативно-організаторських здібностей старшокласників. 24

2.2. Результати дослідження й аналіз отриманих даних по методиках. 27

2.3. Методи та результати діагностики професійної самосвідомості 29

РОЗДІЛ 3. ГРУПОВА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 32

3.1. Методологічні засади практичної профорієнтаційної роботи із старшокласниками  32

3.2. Розробка тренінгу з професійного самовизначення для учнів. 37

ВИСНОВКИ.. 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 51

ДОДАТОК А.. 53

ДОДАТОК Б. 56

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвому становленні особистості. Особливої актуальності вона набуває у ранньому юнацькому віці. У зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є формування в учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Тому вивчення професійного самовизначення старшокласників може відкрити нові шляхи його оптимізації.

Теоретичні передумови розробки цієї проблеми вивчались у психолого-педагогічних дослідженнях психічного розвитку особистості таких вчених, як Г.О.Балл, І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, І.А.Зязюн, Г.С.Костюк, Н.Г.Ничкало, П.С.Перепелиця, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, О.В.Скрипченко та ін. Проблема психічної регуляції професійного самовизначення поступово вичленовувалась у розробках таких вітчизняних психологів, як Б.Г.Ананьєв, О.Ю.Голомшток, Ф.М.Гоноболін, Є.О.Клімов, В.О.Моляко, В.Ф.Моргун, О.Г.Мороз, Д.Ф.Ніколенко, Н.А.Побірченко, В.В.Синявський, В.О.Сластьонін, М.Л.Смульcон, Б.О.Федоришин та ін.

Аналіз психологічної літератури з проблеми професійного самовизначення свідчить про те, що у дослідженнях акцент ставиться на необхідності вивчення ролі суб’єкта у цьому процесі. А це вимагає більш глибокого розуміння психологічних механізмів як таких, що забезпечують самоаналіз та самооцінку властивостей особистості, їх зіставлення з вимогами майбутньої професії, що є необхідним на всіх етапах професійного самовизначення. Викликає великий інтерес у практичних та шкільних психологів також проблема профорієнтаційної роботи із старшокласниками, її методи та форми, різноманітні методики професійного самовизначення. Виходячи з цього та зважаючи на значну соціальну значущість проблеми вибору майбутньої професії саме в старшому шкільному віці, ми обрали дану тему курсової роботи.

Об’єкт дослідження: процес професійної спрямованості учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження: система сучасної професійної орієнтації,вікові психологічні особливості прояву, функціонування і розвитку компонентів професійного самовизначення особистості у підлітковому віці.

Мета: визначення вікових психологічних закономірностей, регуляції учнями процесу професійної спрямованості і розробка на цій основі психолого-педагогічних засобів оптимізації процесу вибору професії та створення сприятливих умов для її подальшого опанування старшокласниками.

Для реалізації мети дослідження було поставлено такі завдання:

- Визначити роль вікових та психолого-біологічних особливостей психічних компонентів у здійсненні процесу профорієнтації та методологічний підхід до їх вивчення і розвитку.

- Визначити психологічні аспекти та бар'єри професійного самовизначення у дітей старшого шкільного віку.

- З’ясувати методологічні засади практичної профорієнтаційної роботи із старшокласниками на основі професіографії та складання психограм.

- Довести дієвість різноманітних форм та методів профорієнтаційної роботи у школі, визначити роль та завдання шкільного психолога у цьому процесі.

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Групповая психокоррекция профессиональной направленности детей старшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.