Психологический анализ структуры студенческой группы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 60

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ 3 

Розділ І. Аналіз змістових характеристик груп 6

1.1.Проблема групи в соціальній психології та її основні параметри 6

1.2.Класифікація  груп .Закономірності функціонування малих груп 10

1.3. Міжособистісні стосунки. Механізми  взаємовпливу 21

1.4. Типи міжособистісних стосунків 25

1.5. Морально-психологічний клімат і його динаміка 27

Розділ ІІ.  Соціометрія як метод вивчення малих груп 30

2.1 . Головні підходи до вивчення малих груп. Поняття соціометрії та її призначення 30 

2.2.Опис соціометрії як практичного інструментарію для вивчення міжособистісних відносин в малих групах 34

2.2.1. Обробка та зображення  соціометричних даних 36

2.3. Аналіз отриманих результатів соціометричного дослідження, проведеного у студентській групі 43

Висновки 57

Використана література 60

ВСТУП

Актуальність теми. Особистість, група, колектив, суспільство – явища, які взаємопов’язані логікою розвитку людства. Тому особистість людини не можна розглядати поза тим соціальним контекстом, органічною підсистемою якого вона являється. Поміж тим соціальне середовище складається із різноманітних елементів, котрі грають неоднакову роль у всій суспільній системі, піддаючи людину різноманітному за силою та характером впливу. В суспільстві існують як малі, так і великі соціальні групи. Людина піддана впливові як одних, так і інших. Безпосередній вплив соціальних факторів мікро середовища, малих груп має велике значення, оскільки воно опосередковує діяльність факторів макрорівнів, переломлюючи їх через свою призму.

Концепція первинних малих груп та колективів в сучасних умовах потребує, можливо, більш широкого розвитку, необхідного для вирішення проблем суспільства.

Сучасна система навчання, орієнтована на розвиток особистості, її творчих сил і самовираження в діяльності, не завжди на практиці відповідає даній меті. Довгий час відносини студентів визначалися предметною діяльністю, тоді як соціальний контекст цієї діяльності, система особистісних відносин опинялися поза полем зору навчального аналізу .

Система міжособистісних відносин в студентській групі в силу своєї внутрішньої психологічної обумовленості та складності у більшості складається стихійно. Результати досліджень, педагогічна практика показують, що в контексті навчального процесу вищої школи не всі студентські групи мають яскраво виражений статус згуртованого колективу [4; 17; 19 ]. Деяких із них відрізняє міжособистісна відособленість, яскрава конфронтація одних угрупувань іншим, пригніченість, відчуженість окремих членів групи.

Педагогічна наука знаходиться у пошуках засобів реалізації навчання, орієнтованого на особистість. Однак в педагогічній практиці дана ідея, в контексті формування внутрішньо групових відносин студентів, реалізується не завжди успішно, оскільки не завжди враховуються закономірності групової динаміки, фактори статусного положення студентів у групі, практично не зачіпаючи питання особистих взаємовідносин. Саме тому вивчення малої групи і дослідження її структури є важливим для забезпечення найбільш плідної та результативної взаємодії.

Говорячи про можливість діагностування особистісних особливостей студентів, потрібно відмітити важливість цієї процедури для професійного становлення майбутнього випускника. Ясне уявлення про свої потенційні можливості у сфері професійної саморегуляції дозволить студенту визначити оптимальне направлення в професійній діяльності та сферу активності, яка відповідає його особистісним особливостям.

Основні методи дослідження:

Теоретичний аналіз наукової літератури; метод соціометрії; методи математичної статистики; аналіз отриманих статистичних даних.

Мета роботи: зробити психологічний аналіз структури студентської групи. Мета роботи розкривається у вирішенні таких завдань:

Зробити аналіз змістовних характеристик груп, зосередивши основну увагу на малих групах

Визначити місце соціометричного дослідження у психологічній науці.

Теоретично обґрунтувати та експериментально продемонструвати структуру студентської групи за допомогою психологічного аналізу

Структура роботи: курсова роботаскладається з плану, вступу, основної частини,що складається з двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Закрыть

Психологический анализ структуры студенческой группы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.