Определения психологической готовности ребенка к обучению в школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ

І. Особливості дослідження поняття «Готовність дитини до школи» у психології

1.1. Компоненти структури шкільної готовності

1.2. Варіативність підходів щодо оцінювання готовності дітей до навчання у школі

ІІ. Орієнтовна комплексна програма вивчення готовності дитини до шкільного навчання

2.1. Структура компо­нентів готовності дитини до на­вчання у школі

2.2. Оцінювання біологічної зрілості дитини

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

З приходом до школи починається важливий етап у житті дитини. Виникає нова соціальна позиція осо­бистості — учень, тобто безпосередній учасник однієї з форм загально значимої діяльності — навчальної, яка потребує великого напруження сил. До дитини в цей період висуваються нові вимоги, у неї з'являють­ся нові обов'язки, нові товариші, нові стосунки з до­рослими, які також потребують певних моральних зусиль і досвіду. Але чи готова дитина відповісти на нову для неї соціальну ситуацію?

Нині існує багато різних підходів для визначення готовності дитини до навчання в школі, що дають повне уявлення про її фізич­ний, психічний, соціальний і ду­ховний розвиток.

Психологічна готовність дити­ни до школи фактично характери­зує її здатність засвоювати на­вчальний матеріал в умовах уроку. Знижена психологічна готовність до навчання виражається в тому, що дитина не в змозі досить ефек­тивно керувати на уроці своєю по­ведінкою і пізнавальними процесами для успішного освоєння на­вчального матеріалу й виконання завдань.

Під час діагностики ці пробле­ми звичайно виявляються й у тому, що дитина не може впоратися з те­стовими завданнями. Зміст пробле­ми дитини тут пов'язується з ти­пом відповідного тестового зав­дання: наприклад, завдання на ви­явлення рівня розвитку мотивації тощо; використовуючи тестовий матеріал для діагностики готов­ності дитини 6-літнього віку до навчання в школі, виявляють пев­ний рівень готовності, одночасно визначають головні напрямки корекційної роботи.

Знижена психологічна го­товність до навчання в школі є од­нією з основних причин психоло­гічної дезадаптації дітей у школі. Таким дітям для успішного навчан­ня необхідна підвищена увага вчи­теля і додаткова допомога. Чим менше дитина здатна сама себе організувати і підлаштуватися під методику викладання вчителя, тим більше вона потребує того, щоб учитель орієнтувався на її особли­вості в процесі пояснення навчаль­ного матеріалу. Тому вчителю, орі­єнтуючись на можливості учнів, необхідно використовувати від­повідні методи і прийоми, надава­ти необхідну допомогу, організуючи навчальну діяльність.

Закрыть

Определения психологической готовности ребенка к обучению в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.