Сознание и бессознательное в психике и поведении человека

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ. 3

Розділ I. Теоретичні аспекти вивчення свідомості і несвідомого. 8

1.1. Свідомість як вищий ступінь розвитку психіки. 8

1.2. Несвідомий прояв в психіці  і поведінці людини. 13

Розділ II. Емпіричне дослідження деяких проявів свідомості і несвідомого. 23

2.1. Виявлення домінуючого інстинкту. 23

2.2. Вивчення процесу формування рухового навику. 29

Висновок. 33

Список літератури. 36

Додатки 38

Вступ

Істотна відмінність людини від тварин полягає в його здатності міркувати і мислити абстрактно, роздумувати про своє минуле, критично оцінювати його, і думати про майбутньому, розробляючи і реалізовуючи плани і програми. Все це пов'язано з сферою людської свідомості.

Проблема свідомості і несвідомого давно і інтенсивно розробляється як в нашій країні, так і за кордоном. І в даний час виникають різні точки зору на суть і структуру свідомості, на походження несвідомого і його взаємодію з свідомістю.

Часто, зробивши певний вчинок, людина не може сама собі відповісти на питання, чому воно поступило саме так, а не інакше. Свідомість далеко не завжди контролює вчинки і відчуття, визначає напрям наших думок. Існує ще і несвідоме. Нерідко саме воно є рушійною силою і визначає стиль поведінки людини. Мотиви і потреби, недостатньо усвідомлені людиною з різних причин можуть істотно впливати на свідомі мотиваційні установки. Важливо мати на увазі, що значущі, впливаючі на наше майбутнє рішення можуть виникнути і формуватися на неусвідомлюваному рівні. Роздумуючи про психіку і поведінку людини, ми повинні особливу увагу приділити проблемі взаємозв'язки свідомості і несвідомого.

Актуальність і значущість проблеми свідомості не вимагає доказу і аргументації. Дану проблему, по словах В. П. Зінченко, вже почали включати в число глобальних проблем сучасності. Еволюцію і зміну свідомості, способи витягання найбільшої кількості корисної інформації з сфери несвідомого і використання її на практиці пов'язують з тією, що виживає людину, із запобіганням наростаючій антропологічній катастрофі.

Розробленість проблеми.

Поняття свідомості є одним з центральних в психології, філософії і у всіх антропологічних науках. Внаслідок цього проблема свідомості і його взаємодії породжує різноманіття підходів до неї, велику строкатість поглядів на особисті її аспекти. Це знайшло своє віддзеркалення в численній психологічній, психіатричній, кібернетичній, фізіологічній і іншій літературі, виданій як в нашій країні, так і в багатьох зарубіжних країнах. Крізь всю історію розвитку психологічної науки проходять дослідження в області даної проблеми таких зарубіжних психологів, як Декарт, Спіноза, Кант, Фехнер, Вундт, Джеймс і інших. Особливу увагу приділяли проблемам глибинної психології З. Фрейд, До. Юнг, А. Адлер. Вітчизняними психологами Виготськім, Леонтьевим, Зінченко, Узнадзе і багатьма іншими також були висунуті наукові теорії згідно проблемам свідомості і несвідомого.

К. Юнг в книзі «Свідомість і несвідоме» (18) розглядає відношення між «эго» і несвідомим, поняття колективного несвідомого, інстинкту.

У книзі А. Г. Спиркина «Свідомість і самосвідомість» (12) аналізується проблема співвідношення свідомого і несвідомого в процесі творчості, структура несвідомого, з'ясовується, чому саме не рівні підсвідомості часто народжуються нові ідеї, виникають оригінальні асоціації образів.

С. Л. Рубенштейн в своїй книзі «Буття і свідомість» (10; 26) пише, що «свідомість, тобто усвідомлення об'єктивної дійсності, починається там, де з'являється образ у власному гносеологічному сенсі, тобто освіта, за допомогою якої перед суб'єктом виступає об'єктивний зміст предмету».

У книзі А. Н. Леонтьева «Діяльність. Свідомість. Особа» (4) процес усвідомлення зв'язується з уявлень, з тим, що «Об'єкт повинен виступати перед людиною саме як що відобразив психічний зміст діяльності, тобто своєю ідеальною стороною» (стор. 30), а акти виділення ідеальної сторони ототожнюються з актами їх усвідомлення.

Л. С. Виготскому ми зобов'язані незвичайно тонким аналізам переживань, що не усвідомлюються або погано усвідомлюваних їх суб'єктом, який був їм проведений ще в початку 30-х років і викладений стисло на завершальних сторінках його основної монографії «Мова і мислення» (). Головна ідея цієї концепції Виготського полягає в тому, що думка, що знаходить свій завершений вираз в усвідомлюваній формі, зароджується в свідомості людини як невиразний «згусток сенсу».

У невеликій книзі грузинського психолога А. Е. Шеррозии «Психіка. Свідомість. Несвідоме» (16) він розглядає загальний психологічний аспект категорії свідомості і несвідомого психологічного. Автор вважає, що відправляючись тільки від цих категорій можливо вирішувати принципові проблеми психології.

Не дивлячись на безліч публікацій, в історії психологічної науки свідомість і несвідоме з'явилися важкими проблемами, які до цих пір не вдалося вирішити ні з матеріалістичних, ні з ідеалістичних позицій. На шляху їх практичного застосування також виникли немало складних питань. З цієї причини проблема свідомості і структур, що виходять за рівень свідомості, не дивлячись на важливе значення цих явищ в розумінні психології і поведінці людини, до цих пір вважається однією з найменше розроблених. Тому дане дослідження проблеми якоюсь мірою заповнить пропуск у вивченні сфери свідомості і несвідомого.

Мета і завдання дослідження

Мета даної роботи визначається як дослідження свідомості і несвідомих компонентів людської психіки, їх формування, прояв і значення.

Завданнями є:

1) Розкриття питання свідомості як вищому ступеню розвитку психіки людини;

2) Виявлення несвідомих проявів в психіці людини, їх роль в поведінці;

3) Зокрема проводиться дослідження по виявленню домінуючих інстинктів, представлених в свідомості і безсвідомість людини;

4) Вивчається процес формування рухового навику і перехід його з свідомої в несвідоме середовище.

Методи дослідження

В ході комплексного вивчення проблеми взаємодії свідомості і безсвідомі були використані такі методи, як: аналіз літератури, спостереження, бесіда. Зокрема був використаний запитальник домінуючого інстинкту, запропонований В. Горбузовим і асоціативні тести за визначенням домінуючого інстинкту, які пропонуються в додатку.

В ході експериментальної роботи був опитаний 50 чоловік, 24 з яких є студентами другого курсу психологічного факультету і 26 – учні 11 «Б» класу школи-ліцею №41.

Практична значущість

Результати дослідження з даної проблеми можуть бути використані вихователями, педагогами, керівниками підприємств в їх виховній, повчальній, організаційній практичній діяльності. Прояв несвідомих компонентів в поведінці людини повинен враховуватися і може бути використано при дії на людину, соціальних взаєминах в малій групі, колективі і т.д. Використовувані тести допомагають прослідкувати перехід свідомих структур людини в сферу несвідомого, що часто виявляється в діяльності, визначити домінуючий інстинкт, представлений в свідомості людини і в несвідомому, що виявляє певну схильність до якої-небудь поведінки, устремління людини, його життєві цінності.

Зміст даної роботи може бути використаний для підготовки до проведення лекції, уроку, виступу.

Апробація роботи

З результатами проведених досліджень були ознайомлені всі опитані студенти і школярі, а також вчителі школи-ліцею №41. Зміст I і II розділів роботи з'явилося основним матеріалом для підготовки доповіді, яка була зроблена у вказаній школі для учнів 11 класу.

Закрыть

Сознание и бессознательное в психике и поведении человека

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.