Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Напрямки в концептуалізації поведінки і  особистості  в проективній психології 5

1.1. Закон задовільного продовження. 7

1.2. Закон подібності. 7

1.3. Закон цілісності. 8

1.4. Закон близькості. 8

2. Процес сприймання. 10

3. Поняття "Проекція". 20

4. Принципи, що лежать в основі проективного дослідження. 26

5. Класифікація проективних методик: 28

Висновки. 34

Література. 35

Вступ

Проективна психологія має досить давнє походження. Але по-справжньому своє друге життя вона отримала у першій половині XXст. у руслі психоаналізу, що підтверджується стійкий інтересом до неї. Різні проективні техніки широко використовуються в практи­ці психодіагностики. Це особлива область психологічних досліджень, яка має загально-психологічне значення.

Переваги застосування проективних методів полягають у тому, що обстежуваний активно і довільно трактує стимульний матеріал тесту. Невизначеність тестових умов інтерпретується як зняття ти­ску з боку навколишнього середовища. Оскільки тест має аморфну структуру, то обстежуваний структурує матеріал тесту довільним чином. Тим самим він виявляє свої, притаманні тільки йому механіз­ми структуроутворення. Останні у свою чергу відображають прин­ципи психічної структури особистості, які є переважно проявами динаміки неусвідомлених тенденцій.

Методологічною основою проективних методів здебільшого вва­жаються такі напрями вивчення особистості, як типологічна концеп­ція К.Левіна, персоналі стична психологія Вільяма Штерна, організмічна теорія Г.Мюррея, концепції Маслоу та ін. Ці теорії об'єднані спільним розумінням домінуючої ролі цілісного у структурі особис­тості, що втілюється у проективних методах. На цей час вони є єди­ним експериментальним методом, який дозволяє досліджувати осо­бистість без значних порушень її структури, без того, щоб ділити її на окремі риси, якості та інші складові, проективні методи розгля­дають особистість у взаємодії з соціальним середовищем.

Поява проективних технік у вітчизняній психології не виклика­ла особливого захоплення, оскільки вони вважалися безпосередньо пов'язаними із психоаналізом. Однак сьогодні проективний метод активно використовується в психодіагностичній практиці і є важли­вим джерелом інформації про особистість.

Закрыть

Проективные методы в психодиагностике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.