Исследование личностных ожиданий ребенка в общении со взрослыми

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З ДОРОСЛИМИ.. 6

1.1. Психологічні  особливості спілкування дошкільників. 6

1.2.Спілкування дітей дошкільного віку з дорослими. 10

1.3. Основні форми спілкування дітей з дорослими. 15

1.4. Саморозкриття дошкільника у процесі спілкування з дорослими. 21

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОЧІКУВАНЬ ДИТИНИ У СПІЛКУВАННІ З ДОРОСЛИМИ.. 24

2.1. Методи і організація дослідження. 24

2.2. Результати дослідження. 34

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 45

ДОДАТКИ.. 48

ВСТУП

Спілкування є обов’язковою частиною життя людини. У спілкуванні як у процесі послідовних взаємозорієнтованих у часі й просторі дій, реакцій та поведінкових актів ми здійснюємо обмін знаннями, досвідом, передаємо один одному різноманітну інформацію, досягаємо порозуміння, єдності в ставленні до фактів, подій та ідей, а також єдності в нашому сприйнятті інших людей та самих себе.

Спілкування є однією з важливіших категорій психологічної науки. Проблематика спілкування займає місце в загальній психології й психології особистості. Явище спілкування є центральним і для соціальної психології, тому що воно дає початок таким феноменам, як спілкування й розуміння людиною один одного, лідерство та згуртованість, конфліктність. У повсякденному житті кожен має те чи інше уявлення про зміст слова “спілкування”.

Значення спілкування і його вплив на розвиток особистості досліджувались багатьма авторами (М.С. Каган, Л.С.Виготський, Л.П. Буєва, В.М. Соковкін, Б.Г. Ананьєв, В.Н. Мясищев та ін.).

Спілкування в роботах Л.С.Виготського, Д.Б.Ельконіна, М.І.Лісіної та ін. розглядається як умова і один з головних чинників психічного і особового розвитку дитини. Проблема спілкування відноситься до числа найважливіших для дитини дошкільного віку сфер життєдіяльності. Усі психологи єдині у визнанні значення спілкування у формуванні особистості в дитячому віці. Цей період досить істотний для формування основних структурних компонентів особистості. Від того, як буде складатися спілкування між батьками та дитиною дошкільного віку, з моменту її народження, залежить формування майбутньої особистості. Воно забезпечує залучення дитини до суспільно-історичного досвіду людства. Дитина реалізує потенційну можливість стати людиною в процесі спілкування з навколишніми людьми, живими носіями соціального досвіду. Організація спілкування, достатнього по кількості і адекватного за змістом, служить важливою умовою сучасного розвитку і нормального протікання процесу соціалізації дітей в будь-якому віковому періоді.

Дошкільний вік є предметом пильної уваги учених і практиків як важливий і відповідальний період в життя людини, як момент народження особистості. У цей період відбувається прискорений розвиток психічних процесів, властивостей особистості, маленька людина активно освоює широкий спектр різних видів діяльності. На етапі дошкільного дитинства розвивається самосвідомість, формується самооцінка, відбувається вибудовування ієрархії мотивів, і їх супідрядність. І саме в цей період найбільш важливим є вплив сім'ї на розвиток особистості дитини, вплив існуючої в ній системи внутрісімейних, а також дитячо-батьківських стосунків.

Вивчення дитячо-батьківських стосунків є надзвичайно важливим як для розуміння чинників, що впливають на становлення особистості дитини, так і для організації психолого-педагогічної практики. Про значущість цієї проблеми свідчить той факт, що багато авторитетних психологічних теорій, таких, як психоаналіз, біхевіоризм або гуманістична психологія, не обійшли увагою цю проблему, розглядаючи взаємини батьків і дитини як важливе джерело дитячого розвитку.

Перші експериментальні дослідження в області дитячо-батьківських стосунків були початі в 1899 році, розроблений опитувальник, що виявляє думки батьків про покарання дітей. У 30-і роки XX століття відзначається швидке зростання досліджень батьківських установок. На сьогодні в зарубіжній психології опубліковано більше 800 досліджень на тему дитячо-батьківських стосунків.

У вітчизняній психології статистика скромніша, тому відчувається певний дефіцит інформації з цієї проблеми. Як справедливо вказують А.Г. Лідерс, О.А. Карабанова, А.С. Співаковська і багато інших психологів, що займаються вивченням психологічної служби сім'ї, і на сьогодні зберігається певна потреба в методах діагностики дитячо-батьківських стосунків і з боку батьків, і з боку дітей.

Інтерес багатьох сучасних дослідників до сфери дитячо-батьківських стосунків пояснюється значущістю ролі дорослого для дитячого розвитку і зараз прийнято виділяти когнітивний і емоційний компоненти цієї взаємодії дитина - дорослий.

Мета дослідження – дослідити особистісні очікування дитини дошкільного віку у спілкуванні з дорослими.

Об'єкт дослідження – спілкування дитини і дорослого.

Предмет дослідження – особистісні очікування дитини у спілкуванні з дорослими.

Гіпотеза: при проведенні дослідження ми виходили з припущення, що існує пряма залежність між типом дитячо-батьківських стосунків і формуванням особових якостей у дитини дошкільного віку.

Завдання:

- Провести аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних учених з проблеми спілкування дитини з дорослими.

- Виявити труднощі в дитячо-батьківських взаєминах.

- Визначити тип дитячо-батьківських стосунків і виявити взаємозв'язок з особовими якостями дитини.

Методи дослідження. Для підтвердження гіпотези застосовувалися наступні методи психологічного дослідження: аналіз літературних джерел, спостереження, бесіда, анкетування, тестування.

Закрыть

Исследование личностных ожиданий ребенка в общении со взрослыми

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.