План

1. Особистість сучасного практикуючого психолога

2. Проблема визначення метрологічних основ практичної психології   

1. Особистість сучасного практикуючого психолога

Вихідним положенням в аналізі професійно-значущих рис психолога-практика є те, що не будь-яка людина, навіть із психологічною освітою, здатна працювати як психолог-практик у школі, закладах охорони здоров’я, сімейній консультації тощо. Для практичної психосоціальної роботи, очевидно, потрібні такі індивідуальні та особистісні риси, що забезпечують успішність саме практичної діяльності спеціаліста.

Аналіз наявних у психологічній літературі переліків професійно важливих якостей практичного психолога свідчить про неоднозначність позицій щодо уявлень про їх зміст. Так, Г.С.Абрамова пропонує перелік 10 основних професійно важливих якостей психолога і їх відміну від діяльності некваліфікованого психолога, а саме:

1. Мета психологічної допомоги.

Кваліфікований психолог орієнтує клієнта в його цілях, дає людині можливість знайти максимально можливе число варіантів поведінки. Кваліфікований психолог розглядає мету психологічної допомоги як нову можливість клієнта, котру він має з’ясувати у взаємодії з ним.

Некваліфікований психолог дбає про свої інтереси, використовуючи клієнта для реалізації своїх схильностей.

2. Реакція практичного психолога у ситуації професійної діяльності.

Кваліфікований психолог може знайти велику кількість реакцій – вербальних і невербальних – на широкий спектр ситуацій і проблем.

Некваліфікований психолог має типовий стиль поведінки, не має адекватної ситуації відгуку.

Кваліфікований психолог, реагуючи на ситуацію, уникає оціночних суджень з приводу дій клієнта. Для некваліфікованого психолога існують шаблонні оцінки дій клієнта.

3. Світогляд (концепція) практичного психолога.

Кваліфікованих психолог розуміє складність предмета свого дослідження і впливу на індивідуальність людини, тому прагне використати в роботі достатню кількість концепцій.

Некваліфікований психолог не має чіткої концепції, не рефлексує на предмет своєї практичної діяльності.

4. Культурна продуктивність практичного психолога.

Кваліфікований психолог здатний до вироблення безлічі слів і моделей поведінки у своїй культурі і в рамках інших культур. Його індивідуальна і культурна емпатія, спостережливість є основою для культурної продуктивності. Це дозволяє приєднатися йому до світу клієнта і йти разом з ним на шляху вирішення проблеми.

Некваліфікований психолог здатний працювати тільки в рамках однієї культури, яку він розуміє через зміст своєї Я-концепції, себе, свою культурну продуктивність, некваліфікований психолог розглядає як прояв загальнокультурної норми, стандарта поведінки.

5. Конфіденційність.

Кваліфікований психолог розуміє міру відповідальності всіх учасників ситуації його професійної діяльності і володіє юридичними нормами регуляції відповідальності.

Некваліфікований психолог порушує правило конфіденційності, здатний до розповсюдження психологічної інформації.

6. Обмеження в діяльності практикуючого психолога.

Кваліфікований психолог реально оцінює свої можливості і рівень кваліфікації, розуміє і приймає обмеження своїх можливостей, проводить спільну роботу з колегами і представниками суміжних спеціальностей.

Некваліфікований психолог працює без обмежень, береться за будь-яку проблему. Він не бажає працювати з іншими професіоналами, орієнтуючись тільки на свої переживання, свою Я-концепцію як джерело психологічної інформації й критерій її достовірності. Відношення до своєї професії для некваліфікованого психолога включено в його Я-концепцію і не є спеціальним предметом рефлексії.

7. Міжособистісний вплив в роботі практикуючого психолога.

Кваліфікований психолог розуміє, що його реакція впливає на клієнта і навпаки – реакції клієнта впливають на нього самого. Він усвідомлює цей вплив і у взаємодії з клієнтом його спеціально виділяє, фіксуючи як свої почуття, думки, бажання і можливості, так і почуття, думки, бажання і можливості клієнта.

Для некваліфікованого психолога характерним є відсутність розуміння міжособистісного впливу, він здатний бачити в діях клієнта відображення своїх прямих дій.

8. Людська гідність в роботі практикуючого психолога є самоцінністю. Для кваліфікованого психолога поважання гідності клієнта є аксіомою, котра визначає його чесність у спілкуванні з клієнтом при отриманні, використанні і передачі йому психологічної інформації.

Для некваліфікованого психолога неповажне відношення до клієнта не є предметом професійної рефлексії, він здатний робити свою професію винятковою, що дозволяє зверхньо ставитися до інших людей.

9. Узагальнена теорія в роботі кваліфікованого психолога займає особливе місце. На її основі кваліфікований психолог створює і розвиває власну концепцію психологічної допомоги.

Некваліфікований психолог не розмірковує про альтернативи, в нього завжди практичне відношення до будь-яких можливих точок зору. Іншими словами, узагальнена теорія некваліфікованого психолога не є його власним засобом мислення, котрий він міг би і хотів би удосконалювати.

10. Відношення до узагальненої теорії кваліфікованого психолога характеризується тим, що він розглядає теорію як відображення реальності, він бачить в ній манеру мислення. Кваліфікований психолог розуміє, що в будь-якій теорії є предмет і способи його опису; якщо предмет (внутрішній світ людини) для всіх дослідників один, то способи опису, аналізу, узагальнення для всіх авторів будуть різними.

Для некваліфікованого психолога немає проблеми співвідношення своєї теорії і теорії інших авторів.

Зазначені вище якості професійної діяльності психолога, на думку Г.С.Абрамової, дозволяють стверджувати, що у кваліфікованого психолога принципова різна від некваліфікованого психолога вихідна точка в розумінні й отриманні психологічної інформації про клієнта. Позиція першого основана на професійній рефлексії, позиція другого на власній Я-концепції.

Психологові, який прагне досягти високої професійної культури, необхідні постійний самоаналіз, усвідомлення власних дій та вчинків, самоспостереження, здатність вести безперервний внутрішній діалог. Таке самоспілкування є основою професійного самовдосконалення, оскільки дає можливість коригувати власні недоліки, розвивати необхідні для професії здібності та якості.

Основними якостями психолога, як зазначає Р.Грінсон, є наявність глибоких теоретичних знань, емпатія та інтуїція. На його думку “емпатія передбачає багатий запас особистих переживань аналітика, які він може використати для кращого розуміння пацієнта”. Здатність до емпатій є основною вимогою: за її відсутності проведення ефективної терапії стає неможливим. Здатність до інтуїції свідчить про виправність, але без емпатії вона може підштовхувати до хибних висновків і взагалі віддаляти від реальності.

Важливою якостю психолога є його щирий інтерес до людей, їхнього способу життя, емоцій, фантазій, думок. Як пише Р.Грінсон, “психолог повинен мати розум який шукає знань, причин та походжень. Енергія, що спонукає людину у цьому напрямку, виходить з її зацікавленості, яка має бути багатою кількісно і доброзичливою якісно”.

Наступна важлива якість психолога – це вміння спілкуватися з пацієнтом, вміння вибрати правильні солова й тон, які забезпечують встановлення необхідного контакту з пацієнтом. Цього можна досягти передусім шляхом емпатійної ідентифікації аналітика з пацієнтом у даній конкретній ситуації. “Глибокий психоаналіз завжди болючий, але невміння викликає надмірний і тривалий біль. Іноді це може означати різницю між успіхом та невдачею”.

Хоча вибір слів і відіграє велику роль у роботі психолога, часто важливішою виявляється сила, з якою вимовляються слова. Чималу роль відіграють також тон та інтонація, які виражають почуття та неусвідомлені відношення аналітика.

Важливим аспектом мистецтва спілкування є й уміння психолога використовувати мовчання. Пацієнту потрібне мовчання аналітика, під час якого він намагається якось упорядкувати свої думки, почуття й фантазії. В іншому випадку мовчання психоаналітика може здійснювати на пацієнта тиск, щоб він почав говорити.

Уміння мовчати передбачає наявність ще однієї важливої професійної якості – терпіння. Аби зрозуміти інформацію пацієнта, осмислити її, потрібен час. Те, що здається важливим у перші п’ятнадцять хвилин, може виявитися несуттєвим через півгодини і т. ін.

Таким чином, найважливіші професійні якості, що забезпечують ефективність психоаналітичної роботи, – це передусім жвавий інтерес до людей, бажання допомогти їм у складних ситуаціях, добре розвинені емпатія та інтуїція. Велику роль відіграють й інші комунікативні якості, зокрема вміння відібрати потрібні слова і виказати їх у потрібний момент.

Чимала увага в процесі підготовки майбутніх психологів приділяється в основному її загальним питанням. Проте відчувається гострий дефіцит підготовки таких фахівців, розвитку їх професійно важливих якостей до роботи з певними віковими групами учнів. І.Мартинюк на основі результатів експертного опитування запропонував перелік професійно-важливих якостей психолога, необхідних у роботі з молодшими школярами. Він налічує сорок вісім якостей, об’єднаних у дванадцять груп на основі їх змістовної спільності.

1. Якості, що характеризують теоретичну обізнаність (відкритість для засвоєння нового знання, для сприйняття альтернативних поглядів, високий рівень інтелекту на фоні позитивного фізичного і психічного стану, високий рівень загальної культури, високий рівень мотивації професії, компетентність, освіченість, різнобічність, розпізнавання будь-якого відхилення від нормального функціонування чи розвитку об’єкта, швидка орієнтація у ситуації).

2. Комунікативні якості (вміння встановлювати контакти, виразність мови, вміння розрядити напруженість, вміння управляти самим собою і процесом спілкування, здатність знайти багато реакцій – вербальних та невербальних – на широкий спектр ситуацій та проблем, здатність практично вирішувати завдання на спілкування; комунікабельність, контактність, привітність, товариськість, почуття гумору);

3. Якості, що характеризують толерантність (альтруїстичність, безумовне прийняття особистості клієнта, вихованість, гуманність, доброта, повага до людини, почуття глибокої любові до дитини, професійний такт, самовладання, стриманість, терплячість);

4. Якості, що допомагають зрозуміти внутрішній світ іншої людини (емпатія, проникливість, чуйність, уважність);

5. Динамічність поведінки;

6. Якості, що характеризують творчий потенціал (винахідливість, нестандартність писання, почуття новизни);

7. Спостережливість;

8. Психологічна інтуїція;

9. Сензитивність;

10. Позитивне уявлення про образ “Я”;

11. Потреба в самоактуалізації;

12. Оптимізм.

Отже, наведений перелік свідчить про багатосторонній підхід щодо визначення професійно важливих якостей психолога, враховуючи при цьому особистісний аспект підготовки майбутніх фахівців.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Общая психология 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.