План

1. Загальне уявлення про методологію науки. Структура методологічних знань.

2. Загально-методологічні основи наукових досліджень.

3. Методи і методологія наукових досліджень у психології.

4. Конкретно-науковий рівень методології у психології.

5. Конкретні наукові методи психологічних досліджень.

1. Загальне уявлення про методологію науки. Структура методологічних знань.

Наука - це сфера людської діяльності, результатом якої є нове знання про дійсність, що відповідає критерію істинності. Термін «наука» відноситься до всієї сукупності знань, отриманих науковим методом. Наука як сукупність знань характеризується повнотою, достовірністю, систематичністю.

Наука як сфера людської діяльності перш за все характеризується методом. В історії психології різні школи виробляли і різні методи дослідження. Так, психологія свідомості сповідувала самоспостереження, біхевіоризм - зовнішнє спостереження і експеримент, фрейдизм - психоаналіз і т. д.

У найзагальнішому сенсі метод - це шлях наукового дослідження або спосіб пізнання будь-якої реальності. Науковий метод являє собою сукупність прийомів або операцій, які здійснює дослідник при вивченні будь-якого об'єкта.

Методика відповідає конкретним цілям і завданням дослідження, містить у собі опис об'єкта і процедур вивчення, способів фіксації й обробки отриманих даних. На основі одного дослідницького методу може бути створена безліч методик.

У психології немає однозначного набору дослідницьких методів. Існуючі методи отримують свою інтерпретацію в рамках тієї чи іншої наукової школи. Одні методи використовуються тільки в рамках певної наукової школи, інші знаходять застосування в різних школах.

Вчення про метод науки становить особливу сферу наукового знання - методологію. Методологія - це система принципів і способів організації теоретичної та практичної діяльності для отримання істинного результату.

В.П. Зінченко та С.Д. Смирнов виділяють такі рівні методології: [14] рівні філософської, загальнонаукової, конкретно-наукової методології і рівень методики і техніки дослідження. Філософська методологія характеризує загальну світоглядну позицію як інтерпретаційні основу науки. Загальнонаукова методологія визначає принципи побудови наукового знання. Конкретно-наукова методологія служить реалізації принципів побудови та функціонування конкретної науки. На рівні методики і техніки дослідження конкретизуються принципи побудови та проведення наукового дослідження.

Основоположним для методології психології є розмежування в її рамках природничо-наукового і гуманітарного підходу в поясненні і розумінні людини. Природно-наукова парадигма орієнтована на виявлення загальних залежностей і законів, типів, підведення одиничних фактів під загальну залежність. Гуманітарна парадигма орієнтована на індивідуальність, звернена до духовного світу людини, її особистісних цінностей і сенсів.

У психології розмежування двох парадигм намітилося вже наприкінці ХX ст., Коли німецький філософ В. Дільтей (1833-1911) виділив описову і розуміючу психологію.


2. Загально-методологічні основи наукових досліджень.

Основу дослідження складає вибрана дослідником методологія. В перекладі з грецької "методологія" означає вчення про структуру, методи і засоби діяльності.

Методи наукових економічних досліджень поділяють на дві групи: загальнонаукові та спеціальні методи.

До загальнонаукових методів дослідження відносять методи, що використовуються в окремих галузях науки та на окремих етапах дослідження. Вони поділяються на емпіричні, емпірико-теоретичні та теоретичні. Такий поділ загальних методів дослідження пов´язаний з існуванням двох рівнів пізнання світу: емпіричного, пов´язаного з чуттєвим знанням людини (через відчуття, сприйняття, уявлення), і теоретичного, пов´язаного з науковим знанням теорії (через вивчення теоретичних надбань в різних галузях науки). Емпіричне пізнання дає основу для теоретичного і навпаки.

До емпіричних методів наукових досліджень відносять: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.

Спостереження - це систематичне і цілеспрямоване сприйняття об´єкту, при якому дослідник не втручається в поведінку об´єкта, а лише фіксує його властивості.

Види спостережень:

Життєве і наукове.

Зовнішнє і внутрішнє (об’єктивне і суб’єктивне).

Включене і стороннє.

Вільне і стандартизоване.

Порівняння-це встановлення подібностей чи розбіжностей об´єктів та властивостей, що здійснюється як за допомогою органів чуття, так і з використанням спеціальних пристроїв.

Під вимірюванням розуміють визначення числового значення деякої величини за допомогою одиниць виміру шляхом порівняння її з еталоном.

Опитування метод дослідження, при використанні якого людина відповідає на ряд питань, що їй задаються.

Види опитувань

Письмове – анкетування.

Усне – інтерв’ю, бесіда.

Тестування – спеціалізований метод психологічного дослідження, застосовуючи який можна отримати точну кількісну або якісну характеристику розвитку певних психічних явищ за допомогою порівняння їх показників з еталонними.

Тести – стандартизовані способи вимірювання конкретного психічного явища.

Експериментом вважають вивчення об´єкту, що спирається на активний цілеспрямований вплив на об´єкт штучно створених дослідником умов. Експеримент може проводитись з метою визначення нових якостей об´єкту (дослідницький експеримент); перевірки правильності теоретичних положень (перевіряючий експеримент); демонстрації явища (демонстраційний чи ілюстративний експеримент).

Види експериментального методу

Природний експеримент.

Лабораторний експеримент

До емпірико-теоретичних методів відносять: абстрагування; аналіз і синтез; індукцію і дедукцію; моделювання; історичний підхід; логічний підхід.

Під абстрагуванням розуміють відхилення несуттєвих думок, властивостей, зв´язків і відносин реальних об´єктів і, одночасно, виділення однієї з декількох сторін. Розрізняють наступні види абстрагування: ототожнювання, ізолювання, конструктивізація.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Теоретико-методологические проблемы психологии 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.