План

1. Визначення організації, її основні характеристики.

2. Завдання та основні етапи професійного відбору (аналіз біографічної інформації; оціночне інтерв’ю; збір додаткової інформації). Типи тестів для профвідбору.

3. Оцінка і атестація персоналу.

4. Класифікація методів оцінки персоналу.

5. Сфери застосування і професійні стандарти проведення Центрів Оцінки.

1. Визначення організації, її основні характеристики.

Організація - елемент суспільної системи, найпоширеніша форма людської спільності, первинний осередок соціуму.

Організація — об'єкт та суб'єкт суспільства. Термін "організація" використовується в декількох значеннях: по-перше, діяльність, результат діяльності, сфера діяльності; по-друге, деяке соціально-економічне утворення, орієнтоване на досягнення певної господарської, комерційної або некомерційної цілі.

Є два підходи до визначення організації:

1) організація як система — це внутрішня впорядкованість, узгодженість та взаємодія частин цілого, що обумовлена його побудовою та цілями;

2) організація як процес — це сукупність цілеспрямованих дій, що зумовлюють утворення необхідних зв'язків. Встановлення кількісних і якісних просторово-часових зв'язків є сутністю організації як процесу.

Організації оточують сучасну людину впродовж усього її життя. В організаціях — дитячих садах, школах, інститутах, установах, клубах, партіях — люди проводять величезну частину свого часу. Організації (підприємства) створюють продукцію і послуги, споживаючи які людське суспільство живе і розвивається; організації (державні установи) визначають порядок життя в суспільстві та контролюють його дотримання; організації (громадські) є засобом вираження наших поглядів та інтересів. У кінці XX ст. організація стала фактично універсальною формою суспільного життя.

Організаційна поведінка - систематичний, науковий аналіз індивідів, груп і організацій з метою зрозуміти, передбачити та удосконалити індивідуальної виконання і функціонування організації.

Вирізняють такі рівні розгляду проблем поведінки: особистісний, груповий, організаційний.

Особистісний рівень – це рівень індивіда, прийняті рішення та їхні особливості, тобто мотиви, здібності, характер. Мораль, темперамент, норми.

Груповий рівень – аналіз особливостей групи: вік, стать, освіту, професійна підготовка, перепідготовка, досвід роботи, здатність приймати рішення, міжособистісні стосунки, конфлікти тощо.

Рівень організації – організаційні стандарти, мета про яку повинен знати працівник, вимоги до вирішення, закріплені у межах організаційної культури.

Організаційна структура управління - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою у стійких взаємостосунках, які забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого.

Елементами структури можуть бути як окремі працівники, служби так і окремі ланки апарату управління, а взаємозв'язки між ними підтримуються через горизонтальні і вертикальні зв'язки, які носять лінійний і функціональний характер.

В межах структури управління проходить управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені завдання і функції управління, і відповідно - права і відповідальність за їх виконання.


2. Завдання та основні етапи професійного відбору (аналіз біографічної інформації; оціночне інтерв’ю; збір додаткової інформації). Типи тестів для профвідбору.

Під професійною орієнтацією розуміють систему науково обґрунтованих заходів, що забезпечують свідомий вибір кожною людиною певного виду трудової діяльності, а також своєчасне залучення до різних галузей народного господарства, різних підприємств і організацій відповідних працівників, їх раціональну розстановку й ефективне використання з урахуванням індивідуальних властивостей.

Головні напрями профорієнтаційної роботи: профінформація; профпропаганда; профконсультація; профдобір (відбір).

Профінформація - це широке ознайомлення населення, в першу чергу молоді, з існуючими професіями, їх змістом, значущістю в ринкових умовах господарювання.

Профпропаганда - має за мету формування у молоді та тимчасово безробітних людей позитивного ставлення до праці певних видів, виходячи з потреб підприємств, зокрема роз'яснення престижності робочих професій, виховання поваги до всіх без винятку професій.

Профконсультація. Її завдання полягає в тому, щоб після отримання уявлення про професії, допомогти людині вибрати рід трудової діяльності з урахуванням її бажань, запитів, амбіцій, індивідуальних можливостей, а також потреб народного господарства в кадрах, порадити, де і як можна отримати відповідну підготовку (навчання).

Профдобір (відбір) покликаний визначити коло професій, найбільш прийнятних для певної особи, допомогти їй підібрати професію з урахуванням її психофізіологічних та особистісних даних, встановлених об'єктивно за допомогою науково обґрунтованих методик. При цьому треба розрізняти готовність і придатність.Професійна готовністьвизначається виходячи з рівня освіти, досвіду та підготовки майбутнього виконавця.Професійна придатністьвстановлюється з урахуванням ступеня відповідності індивідуальних психофізіологічних даних певної особи конкретному виді діяльності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Психодиагностика организаций 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.