План

1. Особливості психології як науки та її місце у системі наук.

2. Етапи розвитку психології як науки.

3. Проблема предмету психології.

4. Зв'язок психології з іншими науками (філософією, анатомією, фізіологією, педагогікою, технічними науками).

5. Структура сучасної психології. Характеристика її галузей

6. Методи наукової психології.

7. Спостереження як метод психологічного дослідження, його види. Вимоги та сфера застосування.

8. Організаційні методи наукового дослідження (порівняльний, лонгітюдний, комплексний)

10. Тест як стандартизований метод дослідження психіки. Види тестів.

11. Методи дослідження міжособистісних стосунків у групі.

1. Особливості психології як науки та її місце у системі наук.

Психологія - одна з основних наук про людину. Вона виникла ще в стародавній Греції, на рубежі VII-VI ст. До н. е., коли люди вперше почали задаватися питаннями про значення душі, про відмінності в душах тварин і людини, про функції і здібностях душі.

Для чого вивчають психологію? Всі ми живемо серед людей і волею обставин повинні розуміти, враховувати психологію людей, враховувати свої індивідуальні особливості психіки і особистості. Всі ми в тій чи іншій мірі психологи. Але наша життєва психологія тільки виграє і збагатиться, якщо ми доповнимо її науковими психологічними знаннями. Психологія пройшла довгий шлях розвитку, відбувалася зміна розуміння об'єкту, предмету і цілей психології.

Психологію визначають як наукове дослідження поведінки і внутрішніх психічних процесів і практичне застосування отриманих знань.

Психіку і поведінку людини неможливо зрозуміти без значення його природної і соціальної сутності. Тому вивчення психології передбачає знайомство з біологією людини, знання будови і функціонування його центральної нервової системи. Конкретно зв'язок між психічними явищами та діяльністю центральної нервової системи розглядається фізіологією вищої нервової діяльності. Психологія тісно пов'язана з історією суспільства та його культури, оскільки у формуванні вищих психічних функцій людини вирішальну роль зіграли головні історичні досягнення цивілізації-знаряддя праці і знакові системи. Психологія перебуває в родинних стосунках з філософією, оскільки зародилася як особлива наукова дисципліна в її надрах. У всякому разі, психологічне «вимірювання» особистості важко було б виділити і вивчити, не орієнтуючись на філософське вчення про людину, специфіці його буття(індивідуального і суспільного), про природу людської свідомості та діяльності.


2. Етапи розвитку психології як науки.

1) Психологія розглядається як наука про душу, таке визначення психології було дане близько 2000 років тому наявністю душі намагалися пояснити всі незрозумілі явища душі людини.

2)Психологія наука про свідомість цей етап датується 17 ст. та пов'язаний із стрімким розвитком природничих наук. Свідомістю називали здатність думати, відчувати, бажати. Основний метод – самоспостереження (інтроспекція).

3) Психологія як наука про поведінку початок 20 ст. Основне завдання психології – спостереження за тим, що можна побачити почути: за поведінкою, реакціями, вчинками людини, однак мотиви, які викликали ці вчинки не враховувалися.

4) Психологія – це наука про факти, закономірності та механізми і прояви психіки.


3. Проблема предмету психології.

Виділяються чотири рівня психологічних проблем. Це протиріччя, які народжуються у відносинах:

А) між психологією як наукою, з одного боку, і практикою, в якій наука породжується і використовується, - з іншого боку;

Б) міжпсихологією та іншими науками;

В) між психікою ( душею) як об'єктом наукової психології і загальними умовами для породження психіки і для її пізнання;

Г) між психологією як наукою і окремим психологічним дослідженням.

Проблеми психології як науки на практиці - це, перш за все, проблеми визначення її місця і ролі в людському житті.


4. Зв'язок психології з іншими науками (філософією, анатомією, фізіологією, педагогікою, технічними науками).

1) філософією – питання психології тривалий час вивчались у межах філософії; сьогодні є наукові проблеми, які розглядаються як з позиції психології, так і філософії (поняття особистісного сенсу, мети життя, світогляд, моральні цінності та ін.);

2) з медичними та біологічними науками – більшість психічних явищ (насамперед, психічних процесів) мають фізіологічну зумовленість, тому знання, отримані фізіологами й біологами, використовуються у психології, для кращого зрозуміння тих чи інших психічних явищ; сьогодні добре відомі факти психосоматичного й соматопсихічного взаємовпливу, психічний стан індивіда відображається на його фізіологічному стані, а в певних ситуаціях психічні особливості можуть сприяти розвитку того чи іншого захворювання, і навпаки, хронічне захворювання позначається на психічному стані хворого; враховуючи тісний зв’язок психічного й соматичного, у сучасній медицині активного розвитку набули методи психотерапевтичного впливу, які використовують “лікувальні властивості” слова.

3) педагогікою– виховання й навчання дітей не може не враховувати психологічних особливостей особистості (однак, на відміну від психології, яка розвивалась у межах філософії, педагогіка формувалась із самого початку як самостійна наука; і нині між психологами й педагогами немає чіткого взаєморозуміння).

4) технічними науками– людина є безпосереднім учасником усіх технологічних і виробничих процесів, без її участі неможливо організувати виробничий процес; завдяки діяльності психологів створюються зразки техніки, які враховують психічні і фізіологічні можливості людини (інакше могли б бути створені технічні зразки, які ніколи б не змогла експлуатувати людина);

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психологии 15

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.