План

1. Характер і темперамент

2. Характер та воля людини.

3. Акцентуації характеру.

4. Формування характеру.

5. Поняття про здібності.Їхня фізіологічна основа.

6. Задатки та здібності, їх природа та особливості.

7. Структура та види здібностей.

1. Характер і темперамент

Характер - це індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей особистості.

Темперамент - це індивідуально-своєрідні властивості психіки, які визначають динаміку психічної діяльності, однаково виявляються в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів і залишаються постійними в зрілому віці.Дуже часто характер порівнюють з темпераментом, а іноді ці поняття використовують як тотожні. У психологічній літературі існує щонайменше чотири погляди на проблему співвідношення понять "темперамент" і "характер":1) ототожнення характеру і темпераменту (Е.Кречмер, А.Ружицький);2) протиставлення характеру і темпераменту, констатація антагонізму між ними (П.Вікторов, В.Віреніус);3) визнання темпераменту елементом характеру, його ядром, незмінною частиною (С.Л.Рубінцггейн, С.Городець-кий);4) визнання темпераменту природним підґрунтям характеру(Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв). Ґрунтуючись на матеріалістичному розумінні психічних явищ та властивостей людини, слід відзначити, що спільним для характеру і темпераменту є залежність від фізіологічних особливостей людини, насамперед від типу нервової системи. Характеррозвивається на грунті темпераменту. Темперамент визначає в характері такі риси, як урівноваженість або неврівноваженість поведінки, легкість входження в нову ситуацію, рухливість чи інертність реакцій тощо. Однак темперамент не визначає змістовного боку характеру. У людей з однаковими властивостями темпераменту можуть бути абсолютно протилежні риси характеру. Особливості темпераменту можуть сприяти або протидіяти формуванню тих чи інших рис характеру. Так, холерику важко бути врівноваженим та стриманим, меланхоліку - сміливим та рішучим, флегматику - товариським та рухливим, сангвініку - "наполегливим трудівником життя" (І.П.Павлов).Властивості темпераменту можуть приходити у певне протиріччя з характером. Так, П.І.Чайковський долав свою схильність до меланхолії підвищеною працездатністю.У людини зі сформованим характером темперамент перестає бути самостійною формою вияву особистості, а стає його динамічним боком, виявляючись у певній емоційній спрямованості властивостей характеру, певній швидкості перебігу психічних процесів і виявів особистості, певній характеристиці виразних рухів та дій особистості.Таким чином, риси темпераменту і характеру органічно пов'язані і взаємодіють одна з одною в єдиній цілісності людини, утворюючи неподільний сплав - інтегральну характеристику її індивідуальності.


2. Характер та воля людини.

Основні риси характеру зв'язані з особливостями волі людини. Якості волі стають рисами характеру, якщо вони набувають стійкості і постійно проявляються в різних діях людини.Ціленаправленість. Вона виражається в ідейній цілеспрямованість поведінки людини, в тому, що мотиви які спонукають її до діяльності, витікають із головних, керуючих ідей, які стають основною ціллю її життя.

Цілеспрямованість завжди допускає наявність у людини твердих принципів поведінки і непохитне проведення в життя своїх переконань.Принципи, якими керується в своїй поведінці ціле направлена людина, носять характер і силу особистих переконань.1). правильно організованого розумового виховання, заснованого на глибокому вивченні природи та суспільства2). використання в цілях виховання яскравих позитивних прикладів виконання людьми великого боргу служінню суспільству і своїй країні;3). прилучення вихованців в неопосередковану практичну трудову і суспільну діяльність, зв'язану з проведенням в життя цих високих принципів.Один із головних питань виховання ідейної ціле направленості - це виробітка в учащихся стійкої системи цілей як керуючої основи їх поведінки. Звичайно, в процесі життя ці цілі можуть розвиватися в подальшому, удосконалюватися і ускладнюватися. Однак спільна лінія їх розвитку, зберігаюча свою комуністичну направленість, повинна бути закладена вже в школі. Значення правильно поставленого розумового виховання в розвитку в людей які вивчають світогляди і в вихованні у них стійких високих моральних принципів поведінки дуже великі. Ініціативність. Це здатність людини до самостійного вольового проявлення, виражене в самостійній постановці цілей і організацій дій, направлених на їх досягнення.

Активність - це складна риса характеру, яка проявляється в цікавості людини до праці. Активність допускає постійність зусиль, направлених до одної цілі, витримка в роботі, планомірний та систематичний характер дій, обов'язково добитися даного результату. Необхідно відрізняти активність від поспішної діяльності, яка завжди має лихоманний характер, який проявляється в швидких замінюючи один одного діях часто не маючи між собою внутрішнього зв'язку.

Дисциплінованість - це свідоме відношення до своєї поведінки і своїх обов'язків по відношенню до суспільства. Дисциплінованість як рису характеру завжди зв'язують з виробкою відповідних навиків дисциплінованої поведінки. Велике значення в вихованні дисциплінованості має самодисципліна. Про самодисципліну говорять тоді, коли людина направляє свою діяльність на подолання схильностей низького порядку (наприклад схильність до лінощів), які ведуть в сторону від виконання тих чи інших обов'язків Стійкість. Ця риса характеру виражається в наполегливості, для того щоб не сталося досягнути поставленої цілі. Стійкість проявляється в особливо складних обставинах, в боротьбі з незвичайними труднощами. В цих умовах людина, володіюча стійкістю.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психологии 10

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.