План

1. Психологічний склад етносу. Психологічна сутність і зміст національного характеру. Національна самосвідомість. Етнічна самосвідомість. Поняття маргинальності.

2. Національний характер як сукупність специфічних властивостей, рис, психічних якостей. Інтерпритація національного характеру як симбіозу психофізіологічних, природо успадкованих генів та соціально обумовлених психічних відмінностей.

3. Національна самобутність як індивідуальність, неповторність, своєрідність етнічної спільності. Етноцентризм як схильність оцінювати психологію іншої етнічної групи через призму власної етнічної спільності.

4. Проблема менталітету в українській філософсько-психологічній науці. Українська ментальність.

5. Відображення національних рис характеру у творах Куліша, Нечуя-Левицького, Костомарова, Франка, Українки, Коцюбинського, Стефаника.

1. Психологічний склад етносу. Психологічна сутність і зміст національного характеру. Національна самосвідомість. Етнічна самосвідомість. Поняття маргинальності.

Психічний склад нації — це суб'єктивний психічний досвід нації, зафіксований у відносно стійких властивостях, рисах, у національній психології, які обумовлені усім суспільно-історичним ходом становлення і розвитку нації та специфікою соціально-психологічного відображення об'єктивних умов її існування (М. Пірен) [30].

Якщо говорити про психічний склад української нації загалом, то тут, як правило, відзначають такі риси, як любов до рідної землі та її природи, що виявляється й закріплюється в культурі, музиці, живописі; повага до старших, зокрема до батьків (так, дотепер у багатьох областях України діти звертаються на "ви" до своїх батьків); працелюбність, що виражається не лише в щоденній сумлінній праці від зорі до зорі, а й у святкових традиціях, які поетизують працю.

Для українців характерні ратна доблесть, хоробрість, а також прославляння героїзму і відваги, що є специфічним вираженням їхніх національних почуттів, адже героїчні традиції споконвіку були притаманні українському народові.

На відміну від психічного складу, національний характер — вужче поняття. Український етнопсихолог П. Гнатенко визначає його так: "НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР — це сукупність соціально-психологічних рис (установок, стереотипів), які властиві нації на певному етапі розвитку і які проявляються в ціннісному ставленні до навколишнього світу, а також у культурі, традиціях, звичаях та обрядах" [7]. Отже, національний характер є специфічним поєднанням загальнолюдських рис з конкретними історичними та соціально-економічними умовами існування нації. Будь-яка загальнолюдська риса, наприклад, працьовитість, патріотизм, волелюбність, можуть по-різному проявлятися різною мірою, в різні часи і в різних народів.

Етнічна самосвідомість - це уявлення індивіда чи цілої групи людей про себе чи образ свого етносу, які відображають знання про власну етнічну групу та ставлення до цієї групи.

Етнічна самосвідомість виступає формою усвідомлення особистістю чи народом "своєї належності до певного етносу, що базується на спільності мови, культури, історичної долі й визнанні особливих специфічно-історичних рис свого народу" (A.M. Льовочкіна).

Феномен етнічної самосвідомості пов'язаний з усвідомленням етновизначальиих елементів матеріальної, соціальної та духовної культури власного етносу.

Ключовим моментом етнічної самосвідомості є ідентифікація індивідів з певною етнічною спільністю, яка виявляється в самоназві. До неї долучається комплекс ідей чи уявлень, які утворюють систему етнодиференціюючих символів, що призводять до виокремлення членів своєї групи з усієї сукупності етнічних спільностей.

З-поміж компонентів етнічної самосвідомості необхідно виокремити такі: споконвічну культуру, ціннісні орієнтації етносу і т. ін. (В.С. Мухіна).

Етнічна самосвідомість на рівні особистості виступає як цілісна система уявлень про себе, що тісно пов'язана із сформованим у індивіда образом власного етносу. Людина може охарактеризувати свою етнічну спільність, її походження, мову, культуру, психологічні риси ("національний характер"); а також власне місце в цій етнічній групі та ставлення до неї.

Етнічне "Я" чи етнічний "Я-образ" на особистісному рівні як складова етнічної самосвідомості містить такі компоненти:

- уявлення індивіда про те, що він є одним з багатьох інших представників цього етносу;

- уявлення про фізичні та психічні якості, що є спільними для нього та багатьох представників цього етносу;

- уявлення про деякі культурні спільні особливості (національна мова, історія, походження, певні звички, цінності, загальнонаціональні символи і т. ін);

- почуття спільності та позитивної психічної ідентифікації з цієї спільністю, що зумовлює появу емпатії до її членів, почуття спорідненості та спільної долі з ними.

Етнічна самосвідомість на рівні етносу виступає як система загальних уявлень більшості членів етносу про власну етнічну групу, її походження, основні особливості культури і психічного складу, тобто система колективних уявлень про себе.

«Маргінальна людина» - позначає людину, що одночасно належить двом або більшому числу референтних, зокрема етнічних груп, яка хоче жити у двох світах, бажає зберегти свої традиції, мову й релігію й одночасно бути прийнятою у новому середовищі. Але тут її звичайно не приймають через расові й інші упередження.

Хронічна дезадаптованість людини в сучасних динамічних суспільствах у ще більшому ступені властива маргінальним людям.

Підтипи маргінальної людини. Е.В. Стоунквист розглядав наступні різновиди (підтипи) маргінальної людини:

♦ вискочка (парвеню);

♦ відірваний від своїх етнічних корінь людина (deracine);

♦ декласовані особистості (declasse).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Этнопсихология 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.