План

1. Об`єкт, предмет та задачі психології праці

2. Принципи визначення професійної придатності та процес її формування

3. Професійний стрес та технології ресурсозбереження

Використана література

1. Об`єкт, предмет та задачі психології праці

Людина у процесі праці діє як біологічний організм і як особистість. Як організм вона відчуває навантаження на органи й системи, напруження фізіологічних функцій, втому. Як особистість працівник реалізує свідомо поставлену мету, активізує пізнавальні процеси, виявляє вольові якості й творчі здібності, вдосконалює трудові процеси та умови праці, утверджує свій соціальний статус і розвиває творчий потенціал.

Функції людини як організму у процесі праці вивчає фізіологія праці, а функціонування її як особистості — психологія праці. Фізіологічні функції під впливом трудових навантажень, умов та організації праці зазнають певних змін, які можуть бути як сприятливими, так і несприятливими для організму. Тому предметом фізіології праці є життєдіяльність організму людини у процесі праці.

Основним завданням її є обгрунтування практичних заходів щодо підвищення працездатності, запобігання перевтомі працівників і створення умов оптимальної життєдіяльності з метою підвищення ефективності праці.

Предметом психології праці є психіка людини в умовах виробництва, закономірності функціонування та формування особистості у процесі праці. Основне завдання психології праці — вивчення потенційних можливостей психіки людини та оптимальна організація трудової діяльності з метою якомога повнішої реалізації творчого потенціалу працівника. Психологія праці вивчає також психологічні особливості різних видів трудової діяльності залежно від конкретних виробничих умов, знарядь і методів праці. Саме психологічні особливості трудової діяльності зумовлюють ті чи інші вимоги до психічних процесів і властивостей працівника.

Фундаментальні методологічні принципи фізіології і психології праці такі:

● принцип нервізму — провідну роль в організмі відіграє нервова система;

● принцип єдності організму з навколишнім середовищем;

● принцип урівноваження — намагання організму встановити певні відношення з навколишнім середовищем;

● принцип цілісності організму — організм функціонує як єдине ціле, що забезпечується діяльністю нервової системи;

● принцип відображення у свідомості об’єктивної реальності;

● принцип суспільно-історичного детермінізму розвитку психіки й свідомості;

● принцип єдності свідомості та діяльності — свідомість утворює внутрішній план діяльності, її програму;

● принцип розвитку особистості в діяльності;

● принцип психічної регуляції.

В конкретних дослідженнях фізіологія і психологія праці як наука базується на таких загальнонаукових підходах:

● комплексності — фізіологія і психологія праці входить до комплексу суспільних, технічних та природничих наук, які вивчають трудову діяльність і людину;

● системності — визнаються зв’язки між сегментами системи, ієрархія їх рівнів та етапів розвитку, підпорядкованість принципам саморегуляції;

● особистісного — врахування соціально-психологічних та індивідуальних особливостей особистості;

● гуманізму — людина визнається найвищою цінністю;

● єдності наукового дослідження і практики організації трудової діяльності з урахуванням людського фактора.

Завдання фізіології і психології праці визначаються об’єктом і предметом дослідження — закономірностями функціонування людського фактора в процесі праці.

Основним завданням фізіології і психології праці єгуманізація праці. Під гуманізацією праці розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму та професійній деформації працівника, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості. Наукову основу гуманізації праці становлять такі знання:

● про закономірності життєдіяльності людського організму в процесі праці;

● рухову активність працівника;

● зміни працездатності і механізм втоми працівника під впливом різних виробничих і соціальних факторів;

● психофізіологічні принципи та критерії раціоналізації трудових процесів, операцій і рухів, робочої пози, режимів праці і відпочинку залежно від змісту, важкості та інтенсивності праці;

● динаміку психічних процесів, їх можливості та обмеження щодо сприймання й переробки інформації;

● особистісні властивості працівника та закономірності їх розвитку залежно від вибору професії та засвоєння трудових навичок і вмінь.

Завданнями фізіології і психології праці є також розробка практичних рекомендацій з таких питань:

● підвищення працездатності і профілактики перевтоми працівників;

● якомога повніше використання творчого потенціалу працівників;

● запобігання монотонності праці, можливості її збагачення;

● оптимізації виробничого середовища;

● нормування м’язових і нервово-емоційних навантажень;

●організації робочих місць і раціоналізації трудових процесів;

●проектування режимів праці і відпочинку;

●вдосконалення професійної орієнтації, професійного відбору й виробничого навчання;

●стимулювання трудової активності працівників на основі вдосконалення механізму мотивації.

Фізіологія і психологія праці справедливо вважається теоретичною основою організації праці, оскільки дає теоретичне обгрунтування таких її напрямків:

● поділ і кооперація праці;

● вдосконалення трудових прийомів і рухів,

● планування та організація робочих місць;

● методи виробничого навчання, формування трудових навичок і вмінь;

● розробка режимів праці і відпочинку;

● нормування праці;

● поліпшення умов праці;

● профорієнтація, вибір професії та розставляння кадрів;

● оплата й стимулювання праці;

● підвищення культури праці.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Психология труда 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.