План

1. Вплив досліджень В. Вундта на розвиток психодіагностики

2. Визначення поняття тестологія

3. Середній арифметичний показник

1. Вплив досліджень В. Вундта на розвиток психодіагностики

ВУНДТ, ВІЛЬГЕЛЬМ МАКС (Wundt, Wilhelm Max) (1832–1920), німецький фізіолог, психолог, філософ і мовознавець. Народився в Неккарау поблизу Мангейму 16 серпня 1832. Вивчав медицину в університетах Тюбінгена, Гейдельберга і Берліна. В 1857 став викладачем, а з 1864 – професором Гейдельбергського університету, в 1874 – професор філософії Цюріхського університету; в 1875–1917 – ординарний професор Лейпцігського університету (в 1889–1890 – його ректор). Помер Вундт в Гросботене поблизу Лейпціга 31 серпня 1920.

Майже всі психологи XX ст. були його прямими або непрямими учнями.

Психологічна лабораторія. Ставши професором філософії в Лейпцігу, “Вундт створив тут першу в світі лабораторію експериментальної психології в 1879 р., потім перетворену в інститут. Створена Вундтом в 1879 р. перша в світі психологічна лабораторія стала міжнародним центром експериментальної психології в ній вивчалися: відчуття, час реакції на різні подразники, асоціації, увагу, просте відчуття людини. Предметом психології Вундт вважав безпосередній досвід — доступні самоспостереженню явища або факти свідомості («Введення в психологію»). Згідно Вундта, вищі психічні процеси (мова, мислення, воля) недоступні експерименту, і тому вони досліджуються культурно-історичним методом. Вундт також розділяв ідеї психофізичного паралелізму. В області свідомості вважав він, діє особлива психічна причинність, а поведінка людини визначається апперцепцією (сприйняттям, що вимагає напруження волі). Досвід психологічного тлумачення міфу, релігії, мистецтва Вундт зробив в своїй праці «Психологія народів».

Методологія соціальної психології В.Вундта. Методологічні установки В.Вундта мали певну спрямованість, Вундт вважав, що предметом науки можуть бути тільки дійсні факти — факти перевірені перш за все дослідним шляхом. “Немає жодного явища природи, яке з декілька зміненої точки зору не могло бути предметом психологічного дослідження”.

Вундт застосовує емпіричні методи в психології. Так для нього душа, такий же природний феномен, як і феномени природного світу. Душа є актуальний зв'язок наших переживань, що утілюються в певних переживаннях, у визначених наших стійких психічних реакціях. Психічне життя людини на рівні простих проявів, може бути досліджена емпіричним шляхом. Вундт не просто говорить про емпіричні методи, але і широко їх використовує в своїй практиці, саме тому він і став широко відомий перш за все як творець експериментальної (фізіологічної) психології.

У його методології простежуються чіткі антиредукціоністські установки. Вундт як творець експериментальної психології був зацікавлений в створенні нової методології в області дослідження феноменів душевного життя. Проте слід відмітити, що Вундт ніколи не наділяв експеримент статусом універсального методологічного засобу. Експеримент придатний лише для вивчення простих психічних процесів, — перш за все для вивчення феноменів сприйняття, елементарних психічних реакцій і так далі Для дослідження мислення та інших складних процесів, необхідні інші методологічні процедури.

Вундт указував, що психолог в своїх дослідженнях разом з використанням лабораторних даних, повинен використовувати різноманітні матеріали історичних, етнографічних і антропологічних досліджень. Тому вундтівська програма психології є такою ж природничонауковою, наскільки і гуманітарною.

Предмет дослідження експериментальної психології Вундта. На думку Вундта, предметом психології повинні виступати тільки ті процеси і явища, які доступні як зовнішньому, так і внутрішньому спостереженню і мають як фізіологічну, так і психологічну складову і які, через це, не можуть бути пояснені тільки з позиції фізіології або психології. До таких явищ можна віднести відчуття і уявлення, і прості відчуття. Вундт критично переоцінив колишнє розуміння психології (як науки про душу) і запропонував розглядати як такий предмет — безпосередньо дані суб'єктові явища свідомості, що осягаються шляхом самоспостереження і інтроспективності. При цьому об'єкт і суб'єкт виступають в нерозривній єдності, а сам об'єкт завжди виступає як об'єкт, що представляється, як продукт переробки реального об'єкту безпосереднім досвідом суб'єкта сприйняття. Об'єктом вивчення фізіологічної психології залишається свідомість людини і представлений в ній безпосередній досвід відношення суб'єкта до об'єктів, що представляються. У кінцевому ж рахунку признається первинність свідомості людини по відношенню до об'єктивного світу. Ще одним важливим моментом для дослідження Вундтом свідомості є те, що він розуміє істотний недолік інтроспекціонізму для пізнання психічних явищ. Він удосконалює цей метод шляхом введення в нього експериментальних процедур, напрацьованих у фізіології. Як вважає Вундт саме експериментальні процедури і методи дозволяють поставити вивчення явищ безпосереднього досвіду на об'єктивний грунт.

Самостійність науки психології від інших природних наук Вундт обґрунтовує принциповою відмінністю свідомості людини від всього зовнішнього і матеріального, тобто безпосередній досвід людини (все ж таки решта наук вивчає досвід людини опосередкованим шляхом), тому психологія і має право на самостійне існування. Якщо, і природознавство і психологія являються емпіричними науками, оскільки вони мають своїм завданням пояснення досвіду, правда, з різних точок зору, то все-таки психологія повинна бути покликана строгіше емпіричною наукою, з причини своєрідних особливостей, властивих її завданню.

Теорія психології народів. Ще одна область, яку вивчає Вундт, — «психологія народів”, яка найтіснішим чином пов'язана не тільки із загальнопсихологічною, але і з філософською теорією. Людські індивідууми живуть не порізно, але в співтоваристві і цей факт Вундт не міг ігнорувати. Науку психологію не можна обмежувати вивченням лише індивідуального досвіду, тому в 1900 р. він видає перший том своєї десятитомної праці під назвою «Психологія народів». Тут Вундт говорить про те, що психологія складається з двох частин: фізіологічній психології і психології народів. З погляду Вундта, фізіологічна психологія є експериментальною дисципліною, але експеримент не придатний для дослідження вищих психічних процесів — мови і мислення. Тому з цього пункту і починається психологія народів.

При вивченні «Психології народів» Вундт використовує зовсім іншу методологію, чим в експериментальній психології. Він вивчає, порівнює і аналізує такі феномени, як: мова, міфи, звичаї, мистецтво і так далі У своїй роботі і методології він має схожість з такою наукою як соціологія, хоча сам він до тодішнього модного напряму, як соціологія він відносився різко негативно. Психологія народів в його варіанті більше закріплювалася, як описова дисципліна, яка не претендує на відкриття законів.

Вундт як теоретик і методолог наук про дух, адресував критичні зауваження не соціології взагалі, не соціології як науці, а соціології Огюста Конта. У той час майже всі дослідники, що називали себе соціологами, рахували себе більшою чи меншою мірою послідовниками Конта.

Для нас важливо як тільки те, що працями Вундта користуються і ті, хто вивчають психологію, і ті, хто вивчають соціологію.

Поза сумнівом, що найважливішою, головнішою заслугою Вундта являється заснування ним першої в світі експериментальної психологічної лабораторії. На базі інституту експериментальної психології вчилися багато знаменитих психологів з різних країн світу: Е.Крепелін, Г.Мюнстерберг, О.Кюльпе, Е.Тітченер і ін. Поява психології стала можливою багато в чому завдяки попередньому розвитку природних наук і особливо німецькій філософії. Експериментальна психологія народилася із спроби усвідомити, регулярно осмислити, відтворити і удосконалити існуючий досвід психічного життя людини, що постійно розвивається. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психодиагностики 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.