План

1. Заходи психопрофілактичної роботи

2. Програма профілактичної роботи із школярами з «групи ризику»

3. Форми та методи психокорекційної діяльності практичного психолога

Список використаної літератури

1. Заходи психопрофілактичної роботи

Психопрофілактична робота, у широкому розумінні, передбачає проведення заходів психологічного характеру для збереження, зміцнення, поліпшення психічного самопочуття та здоров’я, запобігання виникнення невротичних розладів, фобій, протидію стресовим розладам, емоційному вигоранню, розв’язання проблем на різних рівнях психічної організації людини: поведінковому, особистісному, екзистенційному тощо.

Зазвичай виокремлюють три форми психопрофілактики, залежно від стану особистості, особливостей проблеми та рівня адаптаційних можливостей людини. Отже, як прийнято в загальнопсихологічній практиці, існує три форми психопрофілактики:

психопрофілактика (первинна профілактика);

психологічне консультування (вторинна профілактика);

психологічна корекція (третинна профілактика).

Первинна психопрофілактика складається з комплексу заходів первинної психологічної діагностики, яка спрямована на виявлення осіб, що перебувають у зоні підвищеного ризику психологічного травматизму. Після первинної діагностики проводиться визначення основних проблем психологічного характеру, які призвели до труднощів в адаптації, посиленні конфліктності й агресивності, чи виникнення невпевненості, замкнутості певної особистості в собі. Далі психопрофілактика передбачає проведення дружньої бесіди для надання первинної психологічної допомоги людині.

Психологічне консультування як вид профілактики психічного здоров’я полягає в наданні психологічної допомоги в пошуку шляху розв’язання проблемної ситуації, зокрема, під час виникнення міжособистісних конфліктів, сімейних труднощів, екзистенційній кризі тощо.

Психологічне консультування здійснюється на основі поданого запиту. Психологічне консультування передбачає декілька етапів: по-перше, аналіз сутності, внутрішніх і зовнішніх причин виникнення проблемної ситуації; по-друге, визначення особистісного бачення проблемної ситуації клієнтом; по-третє, пошук можливих шляхів розв’язання ситуації; по-четверте, пошук ресурсів для подолання проблемної ситуації. Серед основних завдань консультанта виокремлюють: надання емоційної підтримки; зміна ставлення до проблеми; підвищення стресової толерантності; посилення реальної відповідальності за власні дії в розв’язанні проблемної ситуації.

Психологічна корекція являє собою психологічне втручання в глибші пласти структури особистості. Психокорекція завжди має справу з уже сформованими стереотипами реагування; особистісними рисами, характерними поведінковими проявами, які заважають особистості вільно адаптуватись і розвиватись. Психокорекція передбачає забезпечення усвідомлення клієнтом своїх «сліпих плям», звичних способів реагування, і на основі усвідомленого та пережитого особистісного матеріалу, здатності сформувати ефективніші способи розвитку, адаптації й реалізації себе. Корекція може проводитись у формі індивідуальної та групової роботи.

Індивідуальна психокорекційна робота є досить тривалою і відбувається за запитом, що надходить до консультантів. Індивідуальна робота проходить у спеціалізованому кабінеті «Індивідуальне консультування».

Групова психокорекційна робота здійснюється в межах роботи навчально-корекційних груп. Загалом, практика роботи такого виду груп прийнята в сучасній традиції підготовки практичних психологів, психоаналітиків, психотерапевтів.

Груповим формам психологічної роботи присвячена безліч різних матеріалів — теоретичних, методичних, дослідницьких. Сьогодні не можна уявити собі практичної діяльності психолога, психотерапевта, медика без різних видів групової роботи з дітьми і дорослими.

Психологічний тренінг — це особлива форма групової роботи зі своїми можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами. Він навчає новим навичкам, допомагає освоїти інші психологічні можливості. Його особливість у тому, що учить займти активну позицію, а засвоєння навичок відбувається в процесі переживання, особистого досвіду поведінки, відчування, діяння.

Психологічний тренінг — це форма активного навчання, яка дозволяє людині самоформувати навички й уміння в побудові продуктивних психологічних та соціальних міжособистісних відносин, аналізувати соціально-психологічні ситуації зі своєї точки зору і позиції партнера, розвивати в собі здібності пізнання і розуміння себе й інших у процесі спілкування.

Для успішного функціонування психопрофілактичної моделі необхідним є дотримання таких основних принципів:

- комплексного впливу;

- взаємодії елементів;

- варіабельності або гнучкості всієї моделі і окремих її елементів;

- розширення сфер впливу та використання;

- постійного вдосконалення.

Критерієм оцінки успішності функціонування психопрофілактичної моделі є явна позитивна динаміка психологічного та емоційного благополуччя. А ефективність роботи моделі базується на холістичному функціонуванні всіх її елементів.

Первинна профілактика передбачає участь усієї групи, з якою працює психолог, вторинна – роботу з людьми, які знаходяться у зоні ризику, тобто схильні до депресії, а третинна профілактика розрахована на тих респондентів, в яких депресивність вже діагностовано.

Функціонування психопрофілактичної моделі може також проводитись у форматі нижчевикладеної схеми:

Депресивний стан → умови та джерела виникнення → зовнішні та внутрішні (об’єктивні та суб’єктивні) чинники переживання → самодіагностика та психодіагностика → аналіз отриманих даних → вибір стратегії психологічної допомоги → робота з найближчим оточенням (надання діагностичних та консультативних послуг) → робота психолога, психотерапевта та/або інших фахівців → оцінка результативності проведених заходів → фіксація позитивного результату.

Працівники психологічної служби з метою психопрофілактики здіснюють слідуючі заходи;

- беруть участь у прийомі дітей у перший клас / учнів на 1 курс ПТУ/, визначають психологічну готовність до навчання в школі і ПТУ з метою своєчасного виявлення можливих відхилень у психічному розвитку та їх корекції; радять батькам методи занять із своїми дітьми для ліквідації "Прогалин у підготовці до школи і ПТУ; спільно з педагогами створюють програми індивідуальної роботи з учнями з метою їх кращої адаптації до навчання в школі і ПТУ, забезпечення гармонійного розвитку в процесі шкільного навчання й формування особистості майбутнього робітника певної професії в ПТУ;

- проводять психологічне обстеження учнів під час переходу з початкових класів у середні, з середніх - у старші і ПТУ, намітивши на основі цього спільно з педагогами, вихователями,батьками програму індивідуальної роботи з учнями;

- запобігають психологічному перевантаженню учнів і нервовим стре­сам, пов'язаним з умовами життя, виховання та навчання;

- організовують педагогічні консіліуми з метою аналізу поведінки й розвитку учня для найповнішого розкриття його індивідуальних особли­востей, нахилів, здібностей;

- проводять роботу із створення сприятливого психологічного клімату в школі, ПТУ, а саме:

- оптимізують форми спілкування в педагогічному колективі, допо­магають поліпшити взаємини учнів з ровесниками і дорослими;

- проводять заняття і консультації з учнями, педагогами, батьками керівниками з проблем спілкування;

- здійснюють аналіз плану виховної роботи, виховних заходів з точки зору відповідності віковим особливостям учнів, актуальним завданням їх розвитку і становлення особистості.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Методика работы практического психолога 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.