Любительские объединения как форма самореализации личности

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 84

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ 7

1.1. Організація та умови діяльності любительських об’єднань 7

1.2. Документація любительських об'єднань 15

1.3. Любительські об’єднання і особливості організації та управління їх діяльністю 25

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМИ І ТИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ ОБ`ЄДНАНЬ. 30

2.1. Міжнародний досвід діяльності любительських об`єднань. 30

2.2. Любительські об`єднання в Україні 30

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЛУБІВ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 51

3.1. Перспективи розвитку клубів в Україні 51

3.2. Вплив клубних об'єднань на сомореалізацію молоді 61

ВИСНОВКИ 69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78

ВСТУП

Руйнування стійких ідеалів і цінностей, відсутність нових орієнтирів привели значну частину молоді до бездуховності, проявів безвідповідальності, аморальності, до агресивності, злочинності, до зниження рівня культури.

Аналіз ситуації в суспільстві показує, що в молодіжному середовищі спостерігається зростання таких негативних соціальних і психологічних явищ як невпевненість в завтрашньому дні, збільшення числа стресових ситуацій, наявність конфліктів в міжособистісних стосунках. Становище ускладнюється тим, що духовний стан підростаючого покоління, внутрішній світ, емоційна сфера залишаються без уваги суспільства. Практично відсутня розвинена інфраструктура соціального захисту і підтримки молоді, що сприяє самореалізації особистості в процесі її соціалізації.

Тривалий час об'єднуючим началом в справі організації дозвілля молоді служив комсомол - молодіжна організація, офіційно дозволена і підтримувана комуністичною партією. У зв'язку з відомими політичними подіями дана організація розпалася, при цьому не було запропоновано гідної альтернативи. На тлі повної деідеологізації виникли групи металістів, панків, «системних хлопців», брейкерів, пацифістів і ін. Досягнувши максимуму, їх активність поступово спадала, супроводжуючись значним зменшенням чисельності решти.

Драматизм сьогоднішньої соціокультурної ситуації обумовлений соціальною демагогією, соціальною нерівністю суспільства, залишковим принципом по відношенню до культури, освіти, а також недооцінкою інтелектуального, творчої праці і активної діяльності любительських об'єднань.

Звернення до проблеми організації клубної діяльності молоді сприяє їх самореалізації, і виділення її в число найактуальніших напрямків розвитку сучасної педагогічної думки стало результатом усвідомлення вищеозначених кризових явищ в нашому суспільстві, які викликають необхідність вирішення соціально-виховних проблем засобами створення рівних стартових можливостей отримання молоддю якісної кращої освіти, активізації соціальної активності, актуалізації готовності молоді до перетворення суспільних процесів, адаптації у всіх сферах життя.

Усе це вимагає нових підходів до вирішення проблем соціально-культурного та соціально-професійного становлення підростаючого покоління, поновлення теоретичних поглядів і практичних дій, пов'язаних із соціальним вихованням студентської молоді в освітніх установах, як основних інститутах становлення і розвитку особистості, що створюють умови для її самореалізації.

У даний час любительські об’єднання, як один із важливих засобів виховання і навчання, переживають період своєрідного відродження. Широкого розгляд набувають особистісно-орієнтовані форми клубної діяльності: соціальні клуби, студії, школи стажистів, клуби розвитку і т.д.

Однак у даний час ресурси клубної сфери (матеріально-технічна база, кадри і актив, методологічне забезпечення та ін.) для розвитку особистості, її самовираження і самореалізації використовуються недостатньо повно і ефективно. Це пов'язано з тим, що в традиційній інфраструктурі склався стереотипний набір форм і методів соціально-культурної діяльності, що не задовольняє духовні потреб та інтереси різних груп молоді. Також є наявність деструктивних процесів, пов'язаних з комерціалізацією, зниженням доступності культурно-дозвіллєвих установ та бажанням студентської молоді розвивати свій духовний потенціал і піднімати рівень дозвільної культури.

Зазначені обставини підкреслюють нагальну потребу глибшого дослідження обраної нами проблеми з нових теоретико-методологічних позицій з урахуванням названих протиріч, головне з яких - протиріччя між необхідністю реалізації культурно-виховних завдань з метою творчого саморозвитку особистості, її самореалізації в клубних об'єднаннях і не розробленістю теоретико-методологічних передумов їх вирішення.

Дане протиріччя дозволяє сформулювати проблему дослідження: які організаційно-педагогічні умови, при яких діяльність любительський об'єднань є фактором самореалізації молоді?

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні комплексу умов ефективної діяльності любительський об, що сприяє їх самореалізації.

Завдання дослідження:

проаналізувати спеціальну літературу та досвід організації любительських об’єднань;

ознайомитися з організацією та умовами діяльності ;

документацією любительських об'єднань;

дослідити особливості організації та управління їх діяльністю;

визначити перспективи діяльності любительських об'єднань в Україні.

Об’єкт дослідження-самореалізація особистості в процесі соціально-культурної діяльності у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження-комплекс умов, які сприяють еефективній самореалізації студентів вищих навчальних закладів в процесі культурної діяльності в клубних об'єднаннях.

Вирішення поставлених завдань здійснювалося наступними методами: вивчення і аналіз філософської, педагогічної і психологічної науково-методичної літератури з питань самореалізації студентів вузів в соціально-культурній діяльності, синтез, аналогія, узагальнення результатів дослідження.

Теоретична значимість роботи полягає в тому, що зроблений цілісний розгляд проблематики самореалізації молоді через участь в клубах та об'єднаннях, проаналізовані соціальні можливості клубних об'єднань; уточнені місце і роль клубних об'єднань студентів в соціально-культурному і професійному становленні особистості; розкриті тенденції і особливості, виявлена модель професійної підготовки фахівців соціокультурної сфери в вузах країн з розвиненою ринковою економікою, які можуть представляти інтерес при оцінці та вирішенні соціально-освітніх проблем в нашій державі в період реформ.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що отримані в ході дослідження дані можуть бути використані для складання конкретної методики організації діяльності клубних об'єднань молоді, а також дозволяють визначати динаміку розвитку студентських клубних об'єднань.

Робота над дипломною сформувала відповідну її структуру, яка складається зі Вступу, основної частини, що включає три розділи, Висновків і Списку використаної літератури.

У Вступі розглядається актуальність теми, визначено мету та завдання наукового пошуку, предмет та об”єкт, наукову новизну і практичну значимість роботи, а також його структуру.

В Основній частині розглядаються особливості та умови діяльності любительських об'єднань, види основної документації, міжнародний досвід та розвиток любительських об'єднань в Україні, перспективи розвитку та вплив клубів на самореалізацію особистості. 

Закрыть

Любительские объединения как форма самореализации личности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.