Исследование взаимосвязи защитных механизмов психики и копинг-стратегий у современной молодежи

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 85

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ПСИХІКИ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 6

1.1. Психологічні підходи до розгляду захисних механізмів психіки 6

1.2. Поняття копінг-стратегій у психологічній науці 17

1.3. Особливості психіки та розвитку особистості в юнацькому віці 28

1.4. Вивчення взаємозв’язку захисних механізмів психіки та копінг-стратегій у сучасної молоді 37

Висновки до першого розділу 40

РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ПСИХІКИ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 42

2.1. Методика, організація та процедура дослідження 42

2.2. Аналіз результатів 44

Висновки до другого розділу 58

ВИСНОВКИ 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61

ДОДАТКИ 65

ВСТУП

Актуальність дослідження. Швидкі тенденції розвитку сучасного суспільства передбачають постійні ускладнення соціуму та збільшення його впливу на особистість – все це призводить до збільшення „тиску” на психіку. Інформаційна перенасиченість світу вимагає інтенсивного розвитку в особистості тих структур, які відповідають за ефективне пристосування до оточення. Адаптаційними системами особистості є психологічний захист та копінг-поведінка.

Захисні механізми психіки являють собою продукти розвитку та навчання, що діють в підсвідомості, вони запускаються в ситуації конфлікту, фрустрації, стресу. І хоча єдиного підходу до їх трактування та класифікації в психологічній науці наразі не існує, вчені сходяться на думці про їх важливість для збереження цілісності та функціональності психіки людини. Психологічний захист визначає суб’єктивний комфорт особистості в усіх ситуаціях напруженості, у професійній та побутовій діяльності.

Здатність долати труднощі означено в психологічній літературі терміном „копінг” (від англійського слова „cope” – перебороти, впоратися, подолати). Аналіз наукового доробку вчених засвідчив, що копінг вивчають у рамках психологічних захисних можливостей людини, сукупності її особистісних рис або в процесі взаємодії з навколишнім середовищем. Копінг-поведінка здійснюється в когнітивній, емоційній і поведінковій сферах функціонування особистості і веде до успішної або менш успішної адаптації.

У зарубіжній психології вивченням різних аспектів долаючої поведінки та захисних механізмів психіки займалися J.C.Coyne, S.Folkman, A.Freud, S. Freud, N.Haan,C.G.Jung,R.S.Lazarus, N.McWilliams, R. PlutchikG.E.Vaillant. У вітчизняній психології копінг-стратегії та захисні механізми вивчали Л.І.Вассерман, Л.Д.Демина, Е.С.Романова, В.А. Ташликов. та інші.

Юнацький вік приносить із собою велику кількість змін, що стосуються не лише фізичних, тілесних параметрів, а й більш глибинних, індивідуально і соціально зумовлених особливостей. Через швидкі фізичні зміни, що супроводжують процес завершення фізичного дозрівання та розумовий розвиток, молоді люди відчувають психологічний дискомфорт несумісності їх психічного розвитку з фізичними змінами та прийняттям нових соціальних ролей у процесі входження у дорослість. Зазначений психологічний дискомфорт може призвести до психологічних проблем та навіть викликати неврози й депресії. Особливості юнацького віку нанизані через призму стресів та фрустрацій, які стали невід’ємною частиною особистих та соціальних сфер життя юнаків. Особливої гостроти набувають у юнацькому віці стресові стани, викликані значними емоційними, інтелектуальними, поведінковими, вольовими та світоглядними змінами, що безпосередньо пов’язані зі становленням особистості, а також зі здобуттям освіти молоддю у вищому навчальному закладі. Вікові особливості розвитку в юнацькому віці висвітлювалися Л.І.Божович, К.Н.Полівановою, Х.Ремшмідтом, В.Е.Чудновським та іншими.

Дане наукове дослідження присвячене дослідженню взаємозв’язку захисних механізмів психіки і копінг-стратегій у сучасної молоді.

Об'єктом дослідження виступають захисні механізми психіки і копінг-стратегії сучасної молоді.

Предметом нашого дослідження є взаємозв’язок захисних механізмів психіки і копінг-стратегій у сучасної молоді.

Мета даної наукової роботи полягає у вивченні і емпіричному дослідженні взаємозв’язку захисних механізмів психіки і копінг-стратегій у сучасної молоді.

Відповідно до мети дослідження ми визначили наступні завдання:

1) Теоретичне вивчення психологічних підходів до розгляду захисних механізмів психіки, копінг-стратегій та особливостей психіки та розвитку особистості в юнацькому віці.

2) Емпіричне дослідження особливостей застосування сучасною молоддю захисних механізмів психіки та копінг-стратегій на прикладі студентів 4 курсу психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

3) Здійснення опису, аналізу та інтерпретації отриманих даних;

4) Формулювання висновків.

Для розв'язання поставлених завдань ми застосували комплекс методів: теоретичніузагальнення, моделювання; емпіричнітестування: методика діагностики типологій психологічного захисту Р. Плутчика в адаптації Л.І. Васермана, О.Ф. Єришевої, Є.Б. Клубової та ін. та опитувальник копінг-стратегій Р. Лазаруса в адаптації Т.Л. Крюкової, Є.В. Куфтяк, М.С. Замишляєвої.

Організація та експериментальна база дослідження: Базою проведення дослідження став Рівненський державний гуманітарний університет. У дослідженні брали участь 30 студентів четвертого курсу психолого – природничого факультету. Серед них: чоловічої статі – 9 осіб; жіночої статі – 21 особа . Вік респондентів – 20-22 роки.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що складається з 41 найменування, додатків. 

Закрыть

Исследование взаимосвязи защитных механизмов психики и копинг-стратегий у современной молодежи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.