Теория и практика работы психолога по преодолению тревожности в младшем школьном возрасте

ЗМІСТ

Вступ
Розділ I. Теоретичні основи дослідження проблеми тривожності дітей молодшого шкільного віку.
1.1. Поняття тривожності в психологічній літературі
1.2. Тривожність, як прояв емоційної сфери молодшого школяра
1.3. Причини тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Розділ ІІ. Емпіричне дослідження тривожності дітей молодшого шкільного віку.
2.1. Методи дослідження тривожності особистості дитини.
2.2. Організація та проведення дослідження на визначення рівня тривожності дітей молодшого шкільного віку.
2.3. Результати дослідження.
Розділ III. Методи та форми роботи психолога з корекції тривожності у дітей молодшого шкільного віку.
3.1. Програма роботи з подолання тривожності у молодшому шкільному віці
3.1.1. Робота з батьками тривожної дитини.
3.1.2. Робота психолога з тривожними дітьми.
Структура заняття тренінгу
3.2. Перевірка ефективності результатів експериментальної роботи.
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Актуальність та доцільність дослідження.

Проблема оптимізації розвитку особистості набуває усе більше уваги психологів на сучасному етапі навчання та виховання дітей . При цьому великого значення набуває аналіз особливостей роботи психолога з вивчення не лише фізіологічних, але й психологічних особливостей дитини, врахування яких необхідне для забезпечення найкращих умов повноцінного формування особистості.

В умовах загальноосвітньої школи, молодші школярі зустрічаються з великою кількістю подій, які сприймають як надзвичайно складні та проблемні. До таких можна віднести бажання отримати хорошу оцінку, конфлікт з однолітками, відторгнення іншими тощо. В міру того як учень розвиває відповідні навички та вміння, змінюється і його ставлення до даної проблеми.

Оскільки виховання навичок та вмінь, засвоєння досвіду завжди емоційно забарвлені, тому дитина молодшого шкільного віку відчуває страх, тривогу, тобто емоційно переживає. Переживання у кожному випадку різні і залежать від індивідуальних рис характеру, досвіду, когнітивної оцінки. Їх, основна функція – стимулювати діяльність, сигналізувати про правильність або неправильність, тобто бути своєрідними каталізаторами. На жаль, тривала або підсилена дія будь-яких емоцій призводить до виникнення нових переживань, які вказують на відхилення від норми, загрозу та неблагополуччя.

Основними “сигналізаторами” загрози, неблагополуччя є страх та тривога. Вони у кожної людини проявляються з різною силою, залежно від того, як оцінює людина конкретну ситуацію. Якщо страх та тривогу відчувають практично усі, то тривожність виникає лише в окремих особистостей на основі цих базових емоцій.

На відміну від тривоги, тривожність, як риса особистості, формується під впливом стійких негативних факторів та переживань через особливо значимі для людини події. Наприклад, стійка негативна оцінка вчителя класовода, глузування однолітків можуть викликати стан тривожності. Він характеризується підвищенням рівня готовності „відбити напад”, збільшенням сенсорної уваги, моторним напруженням, тобто в цілому має негативний характер.

Тривожність завжди негативно впливає на поведінку та діяльність особистості, а тому викликає її відхилення. Відхилення поведінки практично завжди засуджуються не лише однолітками, які ще не розуміють істинних причин, але й дорослими. Таким чином, учень у класному колективі стає вигнанцем, із нього глузують, внаслідок тривожності знижується успішність навчання, зростають негативні оцінки однокласників, знижується соціальний статус.

Практичні психологи проводять із тривожними дітьми діагностичну і корекційну роботу. Однак наше вивчення досвіду цієї роботи показало, що її ефективність могла б значно підвищитися за умови врахування системи психологічних особливостей її організації й проведення.

У науковій літературі із психології ця проблема поки що не знайшла широкого висвітлення, що значно негативно впливає на її практичне розв’язання. Інтерес до проблеми тривожності знайшов відображення в роботах багатьох учених і у вітчизняній психології, і за рубежем. Вони надають великого значення дослідженню стану тривоги, що є універсальною формою емоційного передбачення неуспіху, що бере участь у механізмі саморегуляції, сприяючи мобілізації резервів психіки і, стимулюючи пошукову активність. З іншого боку, відомо, що за межами оптимальних значень тривожність впливає на поводження й діяльність індивіда. Хронічне переживання тривоги як неврівноваженого стану і постійна готовність до його актуалізації формують новоутворення особистості — тривожність. Доведено, що підвищена тривожність є негативною характеристикою і несприятливо позначається на життєдіяльності людини. І якщо врахувати, що тривожність як стійка характеристика діагностується вже в трирічному віці, то, безсумнівно, вивчення проблеми дитячої тривожності стоїть у ряді особливо актуальних.

Разом із тим зазначена проблема не обмежується рамками дошкільного віку. Здобуваючи особливе значення в період перебування дитини в школі, вона не втрачає своєї актуальності й у роботі з дорослими людьми. У зв'язку з цим практичний психолог ставиться перед необхідністю добору потрібних йому методик для діагностики окремих властивостей і станівособистості з незліченної безлічі пропонованих у даний час джерел.

Така робота не тільки віднімає багато часу, але і часом показує себе як малоефективна, оскільки в психолога часто не вистачає сил і часу для детального підбору найбільш ефективного діагностичного інструментарію.

На жаль, не завжди вдається вчасно виявити, а тим більше подолати стан тривоги й тривожність. А це - надзвичайно важливо, особливо для учнів молодшого шкільного віку, в яких знижується роль родини і підвищується роль школи. Саме в школі з’являються нові об’єкти страху та виникають ситуації, що породжують тривогу і розвивають тривожність. Тому, у роботі психолога з дітьми дуже важливо враховувати всі негативні наслідки, до яких може призвести тривожність, і вчасно попереджувати її виникнення [20, с. 3].

На підставі вищенаведеної актуальності та доцільності темою дипломної роботи обрано: ”Теорія й практика роботи психолога з подолання тривожності в молодшому шкільному віці».

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів та методів роботи психолога з подолання тривожності у молодших школярів.

Предмет дослідження: особливості психодіагностичної та психокорекційної роботи практичного психолога із тривожними дітьми молодшого шкільного віку.

Об’єкт дослідження: діяльність практичного психолога із проблем забезпечення психічного здоров’я молодших школярів.

Завдання дослідження:

1. Визначити ступінь розробленості проблеми тривожності в психологічній літературі.

2. Дати характеристику методам дослідження особливостей тривожності в молодшому шкільному віці.

3. Провести емпіричне дослідження особливостей проявів тривожності молодшого школяра.

4. Розробити та апробувати систему методів та форм роботи психолога з подолання тривожності у дітей молодшого шкільного віку.

База дослідження: загальноосвітні школи №8, №12 м. Рівне, Рівненська гуманітарна гімназія.

Методи дослідження

Відповідно до поставлених завдань у нашій роботі використовувалися такі три групи методів психологічного дослідження:

а) методи констатуючого етапу: контентний аналіз літературних джерел, аналітико-синтетичний огляд наукових підходів до вирішення тих чи інших проблем дослідження, різні види діагностичного опитування (тестування, анкетування, проективні методики, бесіди);

б) методи формуючого етапу: тренінг, бесіди, семінари-практикуми, ігрові задачі, психогімнастичні вправи;

в) методи етапу обробки даних і узагальнення результатів: статистично-матаматичний аналіз.

Структура дослідження: Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків до розділів і загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 116

Бесплатная работа

Закрыть

Теория и практика работы психолога по преодолению тревожности в младшем школьном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.