Семейные конфликты как фактор эмоционального выгорания у подростков

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 103

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ФАКТОРУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ.. 6

1.1. Дослідження сімейних конфліктів та їх вплив на емоційну сфери підлітків  6

1.2.Теоретичні підходи до вивчення феномену "емоційне вигорання" в психології 16

1.3. Психологічні особливості підлітка через призму сучасної сім’ї 25

РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН.. 34

2.1. Методика, організація та процедура дослідження. 34

2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 38

РОЗДІЛ III. ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПІДЛІТКІВ. 50

3.1. Псикорекційна програма запобігання емоційного вигорання підлітків. 50

3.2. Аналіз ефективності корекційної програми на зниження рівня емоційного вигорання. 64

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ   71

4.1. Професійні захворювання та нещасні випадки в галузі 71

4.2. Концепція організації надання психологічної допомоги населенню за умов надзвичайної ситуації 80

4.3. Порушення взаємодії у системі «батьки-діти» як детермінанта сімейних конфліктів  87

ВИСНОВОК.. 89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 91

ДОДАТКИ.. 97 

ВСТУП

Актуальність теми. Останнім часом спостерігаються досить часті й тривалі конфлікти в сім'ях. Наявність сімейних конфліктів створює психотравмуючу обстановку не лише для кожного члена сім'ї (подружжя, дітей, батьків), але й негативно відбивається на властивостях особистості в цілому. У конфліктній сім'ї закріплюється негативний досвід спілкування, губиться віра в можливість існування дружніх і ніжних взаємин між її членами, накопичуються негативні емоції, з'являються психотравми, розвивається негативна самооцінка, втрата розуміння й співчуття. Неспокійна, емоційно напружена атмосфера у сім'ї створює вимоги, які постійно переважають над ресурсами, у людини порушується стан рівноваги. Некероване, безперервне та прогресуюче порушення рівноваги неминуче призводить до емоційного вигорання (О.Видай, Л.М. Карамушка, І.П. Кущ, В.Є. Семенихіна, Ф.Дж. Сторлі, Л.М. Юр’єва).

Аналіз стану теоретичної та експериментальної розробки досліджуваної проблеми дозволив виокремити певні напрямки, за якими здійснюються дослідження сімейних конфліктів в психології. Їх можна окреслити так: 1) функції сім'ї та їх вплив на сімейну взаємодію (А.І.Антонов, І.В. Гребеніков, Е.І. Ейдеміллер, В.М.Медков, А.Г.Харчев, В.В.Юстіцкіс); 2) типологія сімейних конфліктів (І.В.Ващенко, С.М.Ємельянов, С.Л.Марков, В.О. Сисоєнко, С.Г. Шуман); 3) психотравмуючінаслідки сімейних конфліктів (М. Пезешкіан, Є.М. Потапчук, Б.І. Хасан); 4) місце й роль психологічного консультування та психотерапії при розв'язанні сімейних конфліктів (Л.Ф.Бурлачук, Б.І.Хасан, Б.Г.Херсонський).

У вивченні проблеми емоційного вигорання те ж можна виокремити декілька підходів: 1) як стан фізичного, психічного й емоційного виснаження, зумовленого довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях спілкування, тобто "вигорання" як синдром "хронічної втоми" (К. Маслач, В.Е. Орел, М.М. Скугаревська, Х.Фреденбергер); 2) як двовимірна модель, що складається, по-перше, з емоційного виснаження та, по-друге, – з деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе (М. Лейтер, В.Шафуелі); 3) як трьохкомпонентна система, котра складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції власних особистісних досягнень (В.В. Бойко, Л.М. Карамушка, Т.В. Форманюк).

Необхідність вивчення взаємозв’язку між сімейними конфліктами та емоційним вигоранням у підлітків зумовлена практичними запитами і потребами сім’ї й суспільства, особливо у перехідний період. Ми вважаємо, що вивчення шляхів підвищення емоційного благополуччя підлітків в умовах сімейних взаємин буде не лише спонукати дослідження вікового становлення особистості, а й вивчення психотравмуючих наслідків сімейних конфліктів у цілому.

Отже, актуальність вивчення впливу сімейних конфліктів на емоційний стан підлітків обумовлена як потребою теоретичної розробки поставленої проблеми, так і вимогами практики, яка потребує адекватних методик для виявлення сімейних конфліктів; факторів, що сприяють розвитку емоційного вигорання у підлітків; психокорекційних програм, спрямованих на їх психологічне вирішення.

Соціальна значущість та недостатнє вивчення саме цього аспекту проблеми й обумовили вибір теми дипломної роботи «Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у підлітків.

Об'єкт дослідження - феномен конфлікту як емоційна сфера підлітка

Предмет дослідження - особливості перебігу емоційного вигорання у підлітків залежно від конфліктних ознак сімейних взаємин.

Мета дослідження - теоретичне та емпіричне дослідження особливостей емоційного вигорання у підлітків у зв’язку із сімейними конфліктами.

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:

1. Проаналізувати стан розробки проблеми сімейних конфліктів та емоційного вигорання в науково-психологічній літературі.

2. Експериментально виявити причини, що зумовлюють появу сімейних конфліктів.

3. Визначити фактори, що сприяють розвитку емоційного вигорання у підлітків.

4. Розробити інструментарій діагностики сімейних конфліктів та емоційного вигорання у підлітків.

Методологічну основу дослідження склали фундаментальні положення психологічної науки про закономірності психічного й особистісного розвитку особистості (Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, А. Маслоу, К. Роджерс), про вивчення місця й ролі психологічного консультування і психотерапії прирозв’язанні сімейних конфліктів (Л.Ф. Бурлачук, Б.І. Хасан, Б.Г. Херсонський), про особливості підліткового віку (Л.С.Виготський, І.В.Дубровіна, Н.І.Лисіна, А.Е.Лічко та ін.), про синдром емоційного вигорання (В.В.Бойко, С.Е.Джексон, Л.М.Карамушка, К.Кондо, Е.Махер, А.Пайнс, Х.Дж.Фрейденбергер, К.Маслач, П. Торнтон та ін.).

Гіпотеза полягає в тому що сім'ї, які є конфліктними можуть спровокувати емоційне вигорання підлітка.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у систематизації знань щодо сімейних конфліктів та емоційного вигорання у підлітків. Поглиблено уявлення про конкретні наслідки сімейних конфліктів для підлітків. Розроблено психокорекційну програму для попередження емоційного вигорання підлітків .

Структура роботи – складається з вступу, трьох розділів, висновка, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Семейные конфликты как фактор эмоционального выгорания у подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.