Личностные особенности женщин в период кризиса построзлучення

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 128

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ПЕРІОД КРИЗИ ПОСТРОЗЛУЧЕННЯ.. 6

1.1. Психологічні особливості переживання розлучення жінками. 6

1.2. Чинники, що впливають на психологічну адаптацію жінок після розлучення  24

Висновки до розділу 1: 26

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОК   29

2.1. Методика та організація дослідження. 29

2.2. Динаміка й типологія психологічного переживання розлучення жінками. 36

2.3 Особливості міжособистісних стосунків у розлучених жінок. 47

2.4. Особливості ранньої сімейної соціалізації в розлучених жінок. 56

Висновки до розділу 2: 67

РОЗДІЛ 3. ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ЖІНОК ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ.. 70

3.1. Методологічні основи побудови психокорекційної програми. 70

3.2. Зміст психокорекційної програми психологічної адаптації жінок після розлучення  76

3.3. Оцінка ефективності психокорекційної програми. 81

Висновки до розділу 3: 86

РОЗДІЛ  IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 88

4.1  Законодавче регулювання питань охорони праці. 88

4.2. Засоби та заходи охорони праці 89

ВИСНОВКИ.. 94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 99

ДОДАТКИ.. 113

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасних сім'ях розлучення часто є єдиним способом вирішення подружніх проблем [1, 2]. Світова статистика свідчить про те, що близько половини шлюбів згодом розпадається, а за деякими даними [3], Україна посідає перші позиції за кількістю розлучень у Європі. Розлучення має серйозні негативні психологічні [4, 5, 6, 7, 8 та ін.], соматичні [9, 10, 11], соціальні й економічні [12, 13] наслідки. Уважається, що найбільш ускладненою є адаптація після розлучення саме в жінок [8, 14], що пов'язане як із переживанням ними втрати близького партнера (відчуттями неповноцінності, провини, образи в міжособистісному контакті) [15, 16], так і зі складнощами побудови нових партнерських взаємин, узяття повторного шлюбу [17].

Актуальна та/або інфантильна міжособистісна комунікація може бути предиктором якості переживання розлучення та построзлучної адаптації жінок. У літературі описані такі форми порушень партнерської комунікації, як страх психологічної інтимності [18, 19], міжособистісна залежність/контрзалежність [20, 21, 22, 23], токсична любов [24], ізоляція [25], маніпуляції [26, 27], патологічний нарцисизм [28], імітація любові [29] та ін. О. С. Кочаряном зі співавторами [30] була запропонована поліпараметрична модель аналізу порушень партнерських стосунків, що дозволило їм описати синдром «емоційного холоду», який визначає нездатність до встановлення та збереження взаємин психологічної інтимності. Концептуально перспективним уявляється дослідження впливу окреслених порушень міжособистісних стосунків на переживання розлучення жінками й психологічну построзлучну адаптацію.

Визначення впливу характеру міжособистісних взаємин на переживання розлучення дозволить створити психокорекційні програми, мішенню яких будуть різні структурні елементи синдрому «емоційного холоду», а метою – забезпечення психологічної адаптації жінок після розлучення.

Мета й завдання дослідження:

Мета дослідження – на підставі поглиблення теоретичних уявлень про вплив характеру міжособистісних стосунків (інфантильних і актуальних) на особливості переживання розлучення жінками розробити психокорекційну програму психологічної адаптації розлучених жінок.

Для досягнення поставленій мети були сформульовані такі задачі:

1) проаналізувати основні теоретичні уявлення про чинники розлучення, особливості переживання розлучення, про роль міжособистісних стосунків у нестабільності шлюбу;

2) розробити опитувальник, спрямований на діагностику психологічної адаптації жінок після розлучення;

3) виявити мотиви розлучення і типи переживання розлучення в жінок;

4) визначити особливості порушень міжособистісних стосунків у розлучених жінок;

5) вивчити психосемантичні особливості образу партнера в розлучених жінок;

6) виявити особливості сімейної соціалізації розлучених жінок;

7) Розробити психокорекційну програму психологічної адаптації жінок після розлучення.

Об’єкт дослідження: особистісні особливості переживання розлучення жінками.

Предмет дослідження: вплив характеру міжособистісних стосунків на особливості переживання розлучення в жінок.

Методи дослідження: для реалізації дослідницької мети був застосований комплекс методів: теоретичний (аналіз літературних джерел із теми), психодіагностичний, математико-статистичний.

Методологічну й теоретичну основи дослідження становлять принципи генетичної психології (С. Д. Максименко [31]), конструювання психодіагностичних методик (Л. Ф. Бурлачук [32]), людино-центрованого підходу (К. Роджерс [33]), основи психосемантики (О .Ю. Артєм'єва [34], В. Ф.Петренко [35]) загальнопсихологічні положення психології сім’ї (Т. В. Андреєва [2], А. Я. Варга [36], С. І. Голод [37], В. Сатир [38], Е. Г. Ейдеміллер [39]) та розлучення (Л. Ф. Верстелле [4], P. R. Aмаtо [40], M. Kalmijn [7, 40], D. A. Sbarra [42]), концептуальні положення щодо синдрому «емоційного холоду» у міжособистісних стосунках (О. С. Кочарян [30]).

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено опитувальник, що дозволяє діагностувати особливості психологічної адаптації жінок після розлучення та створено його психодіагностичний паспорт.

Структура й обсяг дипломної роботи. Праця складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел й додатків.

Закрыть

Личностные особенности женщин в период кризиса построзлучення

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.