Воспитательные и развивающие функции игровых технологий и их социально-педагогическое значение в воспитательном процессе

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 84

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Походження та соціально-педагогічне значення гри. 7

1.1. Теорії походження гри. 7

1.2. Виховні і розвиваючі функції гри. 12

1.3. Види ігор та їх класифікація. 26

Розділ ІІ. Основні підходи соціального педагога до організації ігрових технологій  38

2.1. Психолого-педагогічні умови організації дитячих ігор. 38

2.2. Організаційна основа проведення дитячих ігор. 54

2.3. Ігрові технології як засіб просвітницької роботи соціального педагога з сім’єю   66

2.4. Ігрова терапія як основний напрям психокорекції дітей з особливими проблемами  75

Висновки. 80

Література. 84

Вступ

Актуальність дослідження: Розвиваюча роль будь-якої змістовної і педагогічно правильно організованої діяльності полягає в тому, що вона є певною формою практики людини. В ній виправляються, а отже, й розвиваються фізичні в психічні сили, здібності, риси характеру, потрібні для даної діяльності.

Дитина розвивається в її активному і різноманітному спілкуванні з предметним і соціальним світом. З самого початку біологічна активність немовляти перетворюється під керівництвом дорослих у різні види діяльності. Від того, чим зайнята дитина, про що думає, що сприймає, що робить, від того, як цю діяльність організовують дорослі, залежить її результат, тобто зрушення в розвитку підростаючої людини.

Проте кожен вид діяльності має свої особливості. Для того, щоб соціальний педагог міг максимальним ефектом використати освітньо-виховні можливості тієї чи іншої діяльності, треба знати природу кожної з них [18;89].

Гра – один з видів діяльності людини ... вид діяльності дітей, який виник історично, полягає у відтворенні дій дорослих і відносин між ними... Один із засобів фізичного, розумового і морального виховання.

На всіх етапах розвитку особистості гра сприймається як цікаве, яскраве, необхідне для її життєдіяльності заняття. І чим старший школяр, тим більше він відчуває розвиток і виховне значення гри.

О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець називають рольову гру провідною діяльністю дитини дошкільного віку. Рольова гра виникає й існує в зв’язку з іншими видами дитячої практики: насамперед із спостереженнями навколишнього життя, слуханням оповідань і бесідами з дорослими [9;29].

Величезне значення гри в житті маленьких дітей, їхня схожість у дітей різних країн і різних історичних періодів спонукали багатьох вчених шукати пояснення природи і походження цієї гідної подиву дитячої діяльності.

Найпоширенішими в ХІХ ст. і на початку ХХ ст. були такі теорії гри.

К. Гросс вважав, що гра є несвідомою підготовкою молодого організму до життя. Несвідомо готується, наприклад, до виконання роль матері трирічна дитинка, коли вона кладе в колише ляльку. Отже, джерелом гри є інстинкти, тобто біологічні механізми. Вони однаково діють як у тварин, так і в людини.

З незначними втратами цю біологізаторську точку зору повторювало й багато інших вчених.

К. Шіллер і Г. Спенсер пояснювали гру звичайною витратою зайвої енергії, яку нагромаджує дитина. Її не витрачають на працю і тому вона виявляється в ігрових діях.

К. Бюллер, підкреслюючи звичайну захопленість, з якою грають діти, твердив, що весь зміст гри полягає в тому задоволенні, яке вона дає дитині. Але при цьому лишається нерозкритою причина, що породжує в дітей почуття радості від гри.

З.Фрейд, наприклад, вважав, що дитину спонукає до гри почуття власної неповноцінності. Не маючи змоги насправді бути лікарем, шофером або вихователем, дитина заміщає реальну роль грою. У цьому вигаданому житті вона “змиває” властиві їй потяги і бажання[18;90].

Хоч наведені пояснення гри згадуються начебто неоднаковими, проте всі згадані автори твердять, що в основі гри – неістинктивні, біологічні потреби дитини, її потяги і бажання. Бажання з’являються мимовільно (спонтанно). Вони визрівають з розвитком дітей і виявляється в їх іграх незалежно від того, як і де дитина живе, хто і як її виховує. Соціальний педагог не може сприяти виникнення дитячої гри і не може використати її для розвитку дітей – вважають ці автори.

Принципово по-іншому підходять до пояснення природи гри російські і радянські вчені. Вже в дореволюційний час А.І. Сікорський, П.Ф. Кантерєв, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинський висловлювалися за своєрідність гри як справді людської діяльності.

Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, а потім і багато педагогів та психологів поглибили аналіз гри і науково пояснили цю своєрідну дитячу діяльність [13;19].

“Гра, - писав Шацький, - життєва лабораторія дитинства, яка дає той аромат, ту атмосферу молодому життю, без якого ця пора її була б безкорисна для людства. В грі, цьому спеціалізованому опрацюванні життєвого матеріалу, є найцінніше ядро розумної школи дитинства” [33;15].

Метою є визначення сутності ігрових технологій соціальної роботи – ігрової форми взаємодії соціального педагога і дітей, яка сприяє формуванні вмінь розв’язувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету.

Об’єктом – є всі категорії клієнтів (особливо діти та підлітки), які потребують корекційного впливу шляхом ігрової формивзаємодії з соціальним педагогом.

Предметом – є діти та підлітки з особливими потребами, яким необхідне проведення психологічного та педагогічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки, а також на розвиток певних психологічних функцій: пам’яті, уваги, шляхом ігрової форми взаємодії з соціальним педагогом.

Завдання:

1. ознайомитись з теоріями походження гри.

2. Визначити виховні та розвиваючі функції ігрових технологій та їх соціальне-педагогічне значення у виховному процесі.

3. Ознайомитись з видами ігрових технологій та їх класифікацією.

4. Охарактеризувати психолого-педагогічні умови організації дитячих ігор.

5. Ознайомитись з організаційною основною проведення дитячих ігор.

6. Визначити ігрові технології, які проводяться соціальним працівником у сім’ї.

7. Охарактеризувати ігротерапію як основний напрям психокорекції дітей та підлітків з особливими потребами.

Методи дослідження: методи теоретичного дослідження (метод аналізу, метод синтезу, методи індукції-дедукції, метод порівняння); методи емпіричного дослідження (метод спостереження).

Закрыть

Воспитательные и развивающие функции игровых технологий и их социально-педагогическое значение в воспитательном процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.