Психологический анализ Эго-идентичности у лиц с алкогольной зависимостью

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 78

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

Розділ І. Теоретичний аналіз Его-ідентичностії 6

1.1. Формування Его-ідентичності на ранніх стадіях розвитку. 6

1.2.1. Характеристика Я-концепції та її складових. 10

1.2.2. Структура Я-образу. 14

1.3.1.Феноменалістична психологічна теорія картини Я.. 17

1.3.2. Я-концепція як засіб забезпечення внутрішньої узгодженості, інтерпретація досвіду та сукупність очікувань. 23

1.4.1. Становлення почуття Я-ідентичності 29

1.4.2. Кількісний аспект Его-ідентичності 38

1.4.3. Статева самоідентичність. 39

Розділ ІІ. Експериментальний аналіз проблеми Его-ідентичності алкогольнозалежних  41

2.1. Обґрунтування методик обстеження. 41

2.2. Особливості Его-ідентичності у осіб із алкогольною залежністю.. 44

Розділ ІІІ. Організація психологічної роботи із алкогольнозалежними. 62

3.1. Обґрунтування змісту та процедури корекційної програми. 62

3.2. Аналіз ефективності корекційної роботи. 67

ВИСНОВКИ.. 71

ЛІТЕРАТУРА.. 75

ВСТУП

Проблема надання соціально-психологічної допомоги особам із алкогольною залежністю є однією з актуальних у контексті сучасної практичної психології. Результати ряду наукових досліджено свідчать, що вживання алкоголю негативно позначається на всіх особистісних інстанціях, веде до суттєвих деформацій у міжособистісних стосунках, професійній діяльності.

Формування алкогольної залежності відбувається паралельно із змінами особистості хворого і його зв’язків з оточуючими. Стираються індивідуальні відмінності в образі життя, запитах, світогляді, звичках, мотивах діяльності, інтересах, способах існування. Алкоголіки стають схожими один на одного. Їх провідна діяльність полягає у добуванні алкоголю і його розпиванні. Це об’єднує алкогольно-залежних в групи, які легко створюються і так само легко розпадаються.

Особливості психічних змін алкогольнозалежних представлені в ряді робіт.

Відомо, що зміна ставлення до себе займає одне з провідних місць у особистісних деструкціях хворих алкоголізмом, для них характерний також дисонанс між реальним і ідеальним Я, що свідчить про низьку самоповагу, несприйняття себе, невпевненість у своїх можливостях. Відношення до різних аспектів власного Я тісно пов’язане з відношенням до своєї хвороби, що супроводжується зниженням самооцінки і неприйняттям ролі хворого. Найбільш чуттєвим і вразливим місцем в самосвідомості хворих алкоголізмом є усвідомлення почуття провини, тому саме конфліктні переживання викликаються в них емоційними відносинами з найбільш значущими людьми: з батьками, з особами протилежної статі, з дітьми, тобто в сфері сімейних і сексуальних відносин.

У структурно-змістовному аспекті відношення до себе видно, що всі його компоненти пронизані негативізмом алкогольно-залежних, достатньо висока самооцінка тих сторін особистості, які не прямо пов’язані з потягом до алкоголю, тобто не виступають в якості каузально-атрибутивного мотиву звернення до алкоголю.

Мета: з’ясувати змістовні особливості усвідомлення власного „Я” хворими алкоголізмом.

Предмет: Его-ідентичність особистості алкогольнозалежних осіб.

Гіпотеза: у осіб із алкогольною залежністю спостерігаються деструктивні зміни самосвідомості, що проявляються у неконформності, низькій самоповазі, заниженому самоконтролі, низькому критичному ставленні до власної особистості, звужений зміст самоусвідомлення.

Завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми особистісних деструкцій алкогольнозалежних осіб.

2. З’ясувати особливості Его-ідентичності у хворих на алкоголізм.

3. Розробити програму психологічної допомоги для алкогольнозалежних, спрямовану на подолання особистісних деструкцій у сфері самототожності.

Методики: обстеження кожного індивіда було індивідуальним і складалось з п’яти етапів: встановлення емоційного контакту з обстежуваним; проведення особистісного опитувальника „Двадцяти стверджень на самовідношення”; проведення опитування за методикою „Самоставлення” (В.В. Столина, Р.С. Пантилеева); діагностика „Уровня субъективного контроля”; заключна бесіда з обстежуваним, вихід з ситуації тестування.

Контингент обстежених: нами було обстежено дві групи осіб у кількості 46 чоловік. В першу (контрольну) ввійшли 23 студенти вищого навчального закладу денної та заочної форм навчання РІС КСУ віком від 21 до 38 років, а другу (експериментальну) склали хворі алкоголізмом у кількості 23 чоловіка, це пацієнти наркологічного диспансеру ЦПЗН. Вік алкогольно-залежних в даній групі варіював від 24 до 40 років.

Закрыть

Психологический анализ Эго-идентичности у лиц с алкогольной зависимостью

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.