Перцептивные особенности и их проявления в процессе межличностного общения студентов-психологов

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 82

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ І Соціально - психологічна характеристика міжособистісного спілкування. 7

1.1. Психологічні компоненти міжособистісного спілкування і взаємодії. 7

1.2 Психологічні закономірності міжособистісного сприйняття: перцептивні механізми та ефекти в процесі навчання студентів психологів. 19

Розділ ІІ Особливості процесів міжособистісного пізнання, їх використання студентами-психологами. 29

2.1 Психологічні особливості міжособистісного сприйняття студентської молоді. 29

2.2 Використання перцептивних механізмів у процесі міжособистісного спілкування, як складова професійної підготовки психологів-практиків. 33

Розділ ІІІ Емпіричне вивчення перцептивних особливостей та їх проявів у процесі спілкування. 40

3.1 Підбір та обґрунтування методик дослідження. 40

3.2. Інтерпретація результатів дослідження. 43

3.3. Корекційні заходи формування адекватних умов вдосконалення емпатійних здібностей студентів-психологів. 50

Висновок. 65

Список літератури. 71

Додаток 1. 78

Додаток 2. 80

Додаток 3. 82

Вступ

Реакцію людей на ті чи інші події нерідко визначають не об’єктивні умови, а якїх сприймають і хочуть сприймати взагалі. У кожний момент часу людина може сприймати лише незначну частину доступних їй сенсорних стимулів, інтерпретуючи їх у відповідності зі своїми уявленнями, цінностями і очікуваннями. Процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню виступає як обов’язкова складова спілкування і умовно може називатися перцептивною стороною спілкування.

Перцептивна функція спілкування – це міжособистісне сприйняття. Необхідно відмітити, що сприйняття соціальних об’єктів містить багато специфічних рис, що саме по собі вживання слова “сприйняття” у традиційному загальнопсихологічному значенні є не зовсім точним. До таких рис відноситься сприйняття не тільки зовнішніх характеристик об’єкта, але і його поведінкових і психологічних характеристик: цілей, мотивів, думок, здібностей, емоцій. Цілком виправдано у якості синоніму “сприйняття іншої людини” використати вираз “пізнання іншої людини”.

Пізнання іншої людини розглядається як складова процесу спілкування, як основа не тільки для розуміння партнера, але й для встановлення з ним узгоджених дій, а також близьких відносин, дружби чи прив’язаності. Таким чином, можна сказати, що сприйняття іншої людини означає сприйняття її зовнішніх ознак, співвіднесення їх з особистісними характеристиками і інтерпретацію її вчинків на цій основі. На основі зовнішньої сторони поведінки, за словами С. Рубінштейна, ніби “читаємо” іншу людину, розшифровуємо значення її зовнішніх даних [12, с.].

Постановка проблеми. При розв’язанні проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніхпсихологів закладів освіти та інших установ чимала увага присвячується її загальним питанням. Проте психологічна наука відчуває гострий дефіцит вітчизняних теоретико-експериментальних розробок з проблеми спеціалізації підготовки таких фахівців. Так як спілкування є основним у роботі психолога, особлива увага повинна під час навчання у вищому навчальному закладі приділятися саме можливостям застосування всіх функцій спілкування під час роботи. Студент повинен розвинути та сформувати професійно важливі якості психолога під час навчання. І цьому особливо сприятимуть практичні заняття, де у ході міжособистісного спілкування студенти матимуть змогу відпрацювати вивчені прийоми спілкування.

В процесі міжособистісного спілкування студентів на заняттях та безпосередньо “відшліфовуються”та розвиваються необхідні комунікативні якості. Також стає помітним, що студенти-психологи починають широко застосовувати всі функції спілкування (комунікативну, паралінгвістичну та перцептивну) та засоби невербального спілкування при міжособистісному спілкуванні з іншими людьми.

Процес діяльності психолога тісно пов’язаний зі спілкуванням, і звісно психолог вступаючи у комунікативні стосунки з оточуючими ставить перед собою конкретні завдання та відповідно має певні очікування стосовно задуманого. Важливим для психолога є навчитися прогнозувати подальшу поведінку партнера по спілкуванню.Для цього студенти теоретично, а потім і практично вивчають можливості застосування перцептивних механізмів, різноманітні техніки відображення почуттів, зворотній зв’язок, проблеми експектацій та їх роль у спілкуванні.

Актуальність дослідження проблеми полягає в тому, що на даний час у науці накопичений чималий досвід визначення професійно важливих якостей практикуючого психолога (Г.С. Абрамова, Н.А. Амінов, Н.В. Молоканов, М.М. Обозов, В.Г. Панок, Н.І. Пов’якель, Є.С. Романова, Л.Г. Терлецька, Н.А. Янковська та ін.) а також з’ясування природи професійно важливих якостей, способів та умов їх формування (Б.Г. Ананьєв, В.Д. Шадріков, В.О. Бодров, Е.Ф. Зеєр та ін.). Вивчення цих питань продовжуються у різних аспектах. Один з них є формування особистості та розвиток комунікативних здібностей. Особливе місце в процесі професійної підготовки студентів-психологів має використання перцепції та її проявів в міжособистісному спілкванні.

Актуальність проблеми зумовили вибір об’єкту дослідження - явище перцепції в міжособистісному спілкуванні та взаємодії, та предмету дослідження - перцептивні особливості та їх прояви у процесі міжособистісного спілкування студентів-психологів.

Починаючи дослідження було висуното наступну гіпотезу: якщо емпатії є механізмом перцепції та невід’ємною складовою успішного психологічного спілкування то, щоб уникнути негативних явищ у спілкуванні, а також сприяти зростанню професіоналізму у студентів-психологів, доцільно проводити корекційну роботу щодо вдосконалення та розвитку емпатійних здібностей в процесі міжособистісного спілкування.

Наша робота має за мету висвітлити зміст перцептивних особливостей та їх проявів у процесі міжособистісного спілкування студентів-психологів та ключові моменти побудови тренінгової програми спрямованої на розвиток та вдосконалення емпатійних здібностей у студентів-психологів.

Мета та гіпотеза дослідження визначили наступні завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз з проблеми дослідження.

2. Експериментально дослідити рівень розвитку емпатії у студентів-психологів, в процесі міжособистісного спілкування.

3. Створити корекційну програму спрямовану нарозвиток емпатійних здібностей у студентів-психологів.

У процесі дослідження використовувалися такі методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-теоретичних джерел з проблем дослідження; порівняльний аналіз результатів дослідження; спостереження; опитування; статистичні способи обробки даних. Дослідження проводилось за двома методиками “Дослідження рівня емпатії” В.В. Бойка та І.М.Юсупова.

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечено методологічним обґрунтуванням вихідних положень, відповідністю методів дослідження поставленій меті та завданням.

Наукова новизна полягає у подальшому поглибленні вихідних положень проперцептивні особливості та їх прояви у процесі міжособистісного спілкування студентів-психологів.

Теоретична значущість роботи полягає у тому, що було визначено умови використання перцептивних механізмів у процесі міжособистісного спілкування, як складова професійної підготовки психологів-практиків.

Практична значущість роботи визначається можливістю використання отриманих даних під час організації навчального процесу студентів за спеціальністю “Психологія”.

База та учасники дослідження. Дослідження проводилося на базі Рівненського інституту вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Дослідженням було охоплено 25 студентів-психологів заочної форми навчання.

Структура роботи складається 3 розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Перцептивные особенности и их проявления в процессе межличностного общения студентов-психологов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.