Содержание и организация поведенческой коррекции детей подросткового возраста с асоциальными проявлениями

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 78

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3       

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 6

1.1. Проблема асоціальної поведінки дітей у вітчизняній та зарубіжній психології 6

1.2. Фактори, що сприяють прояву асоціальної поведінки 9

1.3. Поведінкова корекція як метод оптимізації поведінки дітей 14

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ 26

2.1. Опис та обґрунтування програми дослідження і використаних методик 26

2.2. Аналіз результатів дослідження асоціальних проявів дітей 35

РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ АСОЦІАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ДІТЕЙ 50

3.1. Опис та обгрунтування програми корекції проявів асоціальної поведінки дітей 50

3.2. Перевірка ефективності програми 52

ВИСНОВКИ 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57

ДОДАТКИ 61

ВСТУП

Актуальність теми. Результати аналізу літературних джерел засвідчили, що проблема детермінації асоціальних проявів поведінки дітей ще не досягла достатнього науково-методичного вирішення. Проте певна теоретико-методологічна база для розв’язання відповідних завдань вже створена. Зокрема, вивчаються науково-психологічні основи формування особистості (М.І. Дідора, З.С. Карпенко, А.Б. Коваленко, В.В. Клименко, В.П. Москалець, С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник, І.М. Романишин, М.В.Савчин, М.К. Тушкіна, Т.М. Титаренко, М.М. Фіцула, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб), вікові психологічні особливості неповнолітніх (М.М. Бабаєв, М.І. Буянов, Т.С. Гурлєва, В.І.Ілійчук, О.М. Коропецька, В.А. Худик), вплив сімейних конфліктів на формування відхилень у поведінці дітей (Л.С. Алексєєва, Н.М. Апетик, І.А. Белінська, А.К. Дмитренко, П.Є. Мармазинська, Г.М. Міньковський, В.М. Радчук, А.Д. Шестаков), соціально-психологічні аспекти морального становлення неповнолітніх (Н.В.Абдюкова,В.В.Баранов, С.О. Бєлічева, О.Б. Бовть, П.В. Вівчар, І.М. Гоян, І.І. Карпець, Л.Е. Орбан-Лембрик, А.М.Яковлєв)психологічні аспекти профілактики асоціальної поведінки дітей (Л.В.Дзюбко, І.В. Козубовська, Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова, Л.Н. Прокопенко, Г.М.Федоришин, С.Г. Шебанова).

Проведений теоретичний аналіз показує, що без виявлення причин асоціальної поведінки та умов, які сприяють асоціальним проявам, не можна кваліфіковано вести боротьбу зі злочинністю та протиправними діяннями.

Недостатнє розроблення означеної проблематики і зумовило вибір теми дослідження.

Об’єкт дослідження – соціальні прояви поведінки у дітей підліткового віку.

Предмет дослідження – зміст поняття «асоціальна поведінка» дітей, специфіка її прояву, структура та типи асоціальної поведінки.

Мета дослідження - вивчення психологічних умов і чинників, що зумовлюють асоціальну поведінку дітей, визначення шляхів її подолання методами поведінкової корекції.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми у системі психолого-педагогічних знань, уточнити зміст поняття “асоціальна поведінка дітей”.

2. З’ясувати психологічні передумови виникнення і прояву асоціальної поведінки дітей.

3. Провести експериментальне дослідження зовнішніх і внутрішніх детермінацій асоціальної поведінки дітей, виявити її конкретні форми, специфіку та типи.

4. Дослідити взаємодію індивідуальних і соціальних особливостейасоціальної поведінки дітей.

5. Визначитита обґрунтувати шляхи подолання асоціальної поведінки дітей.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на тому, що асоціальна поведінка є похідною від індивідуальних особливостей дітей і специфіки загальної соціальної ситуації. Дітям притаманні різні типи асоціальної поведінки, кожен з яких характеризується своєрідністю вияву. Ефективному запобіганню асоціальної поведінки сприяє організація спеціальної цілеспрямованої роботи, яка включає психологічну корекцію і профілактику зазначеного явища. Впровадження системи запобіжних і корекційних заходів щодо асоціальної поведінки створює сприятливі умови для її подолання, спрямовується на нівелювання впливу на особистість як чинників деструктивного характеру.

Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні науково-психологічні засади щодо становлення особистості (Г.О. Балл, Л.Ф. Бурлачук, М.Й.Боришевський, А.Б. Коваленко, В.В. Клименко, І.С. Кон, С.Д. Максименко, В.П.Москалець, Л.Е. Орбан-Лембрик, І.Д. Пасічник, А.В. Петровський, М.В. Савчин, Н.В.Чепелєва, Ю.М. Швалб та ін.) загально-психологічні принципи формування особистості (Л.І. Божович, М.І. Дідора, Т.І. Драгунова, Д.Б. Ельконін, З.С. Карпенко, О.М. Коропецька, Л.Ф. Обухова, Д.І. Фельдштейн та ін.), концептуальне положення про детермінанти та механізми поведінки, що відхиляється від норм (О.Б. Бовть, В.П. Васильєв, Є.П. Ільїн, Н.Ю. Максимова, Г.М. Міньковський, В.М. Оржеховська та ін.).

Емпіричну базу дослідно-експериментальної роботи складали психодіагностичні та психокорекційні методики, а також анкетування, інтерв’ю, групові та індивідуальні бесіди, дискусії. У процесі аналізу експериментального матеріалу застосовувалися методи математичної статистики та комп’ютерна обробка даних.

Наукова новизна і теоретична значущість даного дослідження полягає в уточненні науково-психологічних уявлень про зміст, структуру та соціально-психологічні механізми асоціальної поведінки дітей, у виявленні підґрунтя стратегій подолання особистістю асоціальних проявів, у розкритті соціальної детермінації і виокремленні психологічної сутності асоціальної поведінки дітей; визначенні психологічного змісту та структури асоціальної поведінки дітей; доведенні взаємозв’язку між індивідуальними особливостями дітей і механізмами зовнішньої регуляції; виокремленні типів асоціальної поведінки дітей і дослідженні своєрідності їх вияву; розробленні прогностичної моделі подолання зазначеного у дітей, важливими елементами якої є психологічна корекція та психологічна профілактика асоціальної поведінки.

Практична значущість: полягає у розробці системи психокорекційних заходів подолання проявів асоціальної поведінки дітей.

Експериментальною базою дослідження стали 5-ті класи ЗОШ №8 м. Хмельницького.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (53 найменування), 3-х додатків. В роботі2 рисунки,7 таблиць. Загальна робота складається з 78 сторінок.

Закрыть

Содержание и организация поведенческой коррекции детей подросткового возраста с асоциальными проявлениями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.