Законодательство по охране труда в химической отрасли

План

1 Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в хімічній галузі

2 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці

3 Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

4 Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі

5. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці

Список використаної літератури

1 Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в хімічній галузі

Законодавчими актами, що визначають основні право-відносини у виробничій діяльності, є державні нормативно-правовіакти про охорону праці (ДНПАОП).

Державні нормативно-правовіакти про охорону праці–це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано силу закону і які є обов'язковими для виконання.Залежно від сфери впливу ДНПАОП можуть мати міжга-лузеву та галузеву дію.

Міжгалузеві державні нормативно-правові акти про охорону праці мають загальнодержавне значення, їх дія поширюється на всі підприємства незалежно від їх відомчої належності, форми власності та виду господарської діяльності.

ГалузевіДНПАОПпоширюються лише на підприємства, що належать до певної галузі.

ДНПАОП затверджують: Кабінет Міністрів; Держгірпромнагляд; органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ; органи державного пожежного нагляду МНС; органи нагляду за ядерною безпекою та інші.

Крім вказаних законодавчих актів, правові відносини у сфері охорони праці регулюють підзаконні нормативно-правові акти, укази і розпорядження Президента, рішення Уряду, нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Залежно від сфери дії державні нормативно-правовіакти про охорону праці мають своє кодування.

Міжгалузеві ДНПАОП кодуються у такий спосіб:

ДНПАОП Х.ХХY.YYZ.ZZ–RR

ДНПАОП–cкорочена назва нормативно-правовогоакта;

Х.ХХ–група;

Y.YY– вид нормативно-правовогоакта;

Z.ZZ– порядковий номер у межах даного виду;

RR–рік затвердження.

Галузеві ДНПАОП кодуються у такий спосіб:

ДНПАОП ХХ.ХХY.YYZ.ZZ–RR

ДНПАОП–cкорочена назва нормативно-правовогоакта;

ХХ.ХХ–група відповідно до класифікатора галузей господарської діяльності;

Y.YY– вид нормативно-правовогоакта;

Z.ZZ – порядковий номер у межах даного виду;

RR– рік затвердження.

Міжгалузеві ДНПАОП залежно від органу, який затвердив мають відповідне цифрове позначення, наприклад: 0.00 – Держгірпромнагляд, 0.03 – МОЗ, 0.06 – Держстандарт.

Галузеві ДНПАОП мають цифрове позначення відповідно до загального класифікатора галузей народного господарства Мінстату, наприклад: 1.3.10–хімічна промисловість,1.1.10–електроенергетика.

Види ДНПАОП для однакового застосування мають таке цифрове позначення:правила–1; гости–2; норми–3; положення, статути–4; інструкції, вказівки–5; рекомендації, вимоги–6; технічні умови безпеки–7; переліки, інші–8.

На підставі ДНПАОП розробляються відомчі документи про охорону праці(ВДОП). Вони затверджуються міністерствами або іншими об'єднаннями з метою конкретизації вимог охорони праці залежно від специфіки галузевих об'єктів.

Перехід на нові, суто українські нормативні акти вимагає значного обсягу робіт та певного часу. Томув Українідосізалишаються чинними правила, стандарти, норми, положення та інші нормативно-правовіакти, які діялидо 1991 року. Постанова Верховної Ради за 1545–ХІІІ від 12.09.1991р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих законодавчих актів Союзу РСР» є для цього підставою, якщо вони не суперечать Конституції.

Крім вищезгаданих документів, вимоги охорони праці в галузі регламентують також будівельні й санітарні норми та правила, правила облаштування електроустановок, норми радіаційної безпеки, правила побудови та безпечної експлуатації кранів, ємностей, що працюють під тиском та інші нормативні документи.

До найважливіших підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують охорону праців галузі, належать [21]:

1)“Положення про порядок розслідування та введення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвах”(№1112 від 25.08.2004р.);

2) “Правила відшкодування власником підприємства шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків” (№838 від 23.07.1993р.);

3)“Положення про порядок накладання штрафів на підпри-ємство за порушення нормативних актів про охорону праці”(№ 754 від 17.09.1993р.);

4) “Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений МОЗ” (№ 256 від 29.12.1993р.);

5)Постанова КМУ “Про затвердження порядку видачі дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами”(№1631від 15.10.03);

6)“Типове положення про навчання з питань охорони праці” ДНАОП 0.00-4.12-99 (наказ Держнаглядохоронпраці 25.01.2005 №15);

7)“Положення про Державний Комітет України з нагляду за охороною праці”(затверджено указомПрезидента № 29/2003від 16.01.2003р.).

Нормативно–правові акти з охорони праці в міру розвитку наукових досягнень не рідше одного разу на десять років мають переглядатися, уточнюватися й доповнюватися.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів здійснює спеціально уповноважений центральний орган з нагляду за охороною праці за погодженням з Держгірпромнаглядом.

Опрацювання міжгалузевих нормативно-правовихактів про охорону праці фінансується з Державного фонду охорони праці та інших джерел, галузевими міністерствами або відомствами створеними за галузевим принципом.

Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)»розміщена в мережі Інтернет й постійно оновлюється[26].

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 23

Бесплатная работа

Закрыть

Законодательство по охране труда в химической отрасли

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.