Занятость и трудоустройство молодежи - проблемы и пути решения

План

Вступ

Проблема працевлаштування та зайнятості молоді

Можливі шляхи вирішення

Висновок

Література

Вступ

Конституція України проголосила право кожного на працю і встановила умови для його реалізації. У сучасний період розбудови правової держави в Україні проблеми Працевлаштування молоді в Україні є одними з найбільш актуальних працевлаштування молоді полягає сьогодні не стільки у відсутності робочих місць, як у нездатності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів знайти спільну мову. Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя.

Молодь – головна рушійна сила сучасного світу, у руках молодих юнаків і дівчат знаходиться майбутнє нашої суверенної, незалежної,демократичної держави. Водночас молодь є найбільш уразливою та соціально незахищеною категорією населення. Через відсутність достатнього практичного досвіду, правових та професійних знань, а часто і моральної непідготовленості до конкуренції на ринку праці,реалізувати своє право на працю молодим громадянам сьогодні стає дуже складно. Сьогодні, коли відбувається різке зниження якості життя, здоров'я населення, у тому числі й молодого покоління, посилення наркотичної залежності, зростання злочинності в молодіжному середовищі, потрібна кардинальна активізація державної політики по відношенню до покоління, яке самостійно вступає в життя. Зароки незалежності України кількість молоді, яка здобуває вищу освіту і є студентами збільшилася майже вдвічі, з яких майже не кожен стикається з найгострішою проблемою сучасності – працевлаштування.

Організаційно-правові проблеми працевлаштування та зайнятості молоді давно є предметом дослідження вчених, представниківдержавних установ та неурядових організацій. Фундамент у вирішенні окремих проблем в рамках цього питання заклали такі науковціяк Т.П. Збрицька, Ю.М., Щотова, О.О. Голованова, Д.О. Карпенко, Є.О. Монастирський, Б.К. Бегичев. Вагомий внесок у теоретичнерозроблення проблем зайнятості молоді зроблений представниками економічної науки О. Абашиною, І. Демченко, М. Долішнім, С.Злупком, В. Кравченко, Е. Лібановою, В. Петюхом, М. Хмелярчук, О. Ягірською; юридичної – О. Коваленко, Ю. Щотовою; соціологічної – Н. Боряз, Н. Черниш. Дослідженню правових проблем працевлаштування молоді присвячено наукові статті В.С. Венедиктова, О.І.Зозулі, О.С. Реус, З. Колесниченко, В.П. Пастухова. Низка українських і російських фахівців з питань державної молодіжної політики, асаме: О. Балакірєва, Є. Бородін, М. Головатий, Я. Немирівський, В. Онікієнко, М. Перепелиця, Ю. Шайгородський, В. Чупров, О. Яременко та інші, розглядають різні питання державного управління зайнятістю молоді крізь призму дослідження теорії та практикисоціального становлення і розвитку молоді.


Проблема працевлаштування та зайнятості молоді

Покликанням молоді є формування майбутнього української держави, її розбудови, зміцнення, виведення на передові економічні,наукові, культурні рубежі. Але зараз молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби отримати професію і освіту, влаштуватися нароботу, створити міцну забезпечену сім'ю. І це повинні зрозуміти у владних структурах. Сучасна молодь вже довела, що має активнужиттєву позицію, вона не байдужа до долі держави, у якій їй жити, працювати, творити. Однак, актуальність проблемихарактеризують, зокрема, такі цифри, що на сьогодні приблизно половина безробітних - молоді люди віком до 30 років, а рівеньбезробіття серед молоді є значно вищий, ніж серед інших вікових категорій.

Молодь є специфічною соціально-економічною групою наслення, яка потребує додаткових заходів підтримки на ринку праці, цепідтверджується аналізом причин молодіжного безробіття. Соціальне значення працевлаштування молоді ставить проблему молодіжногобезробіття на одне з перших місць у державній молодіжній політиці. Безробіття це неминучий атрибут ринкової економіки.

Через несвоєчасне влаштування на роботу безробітні молоді люди втрачають свої професійні навички та кваліфікацію, що ще більшеускладнює процес ефективного пошуку роботи. Безробіття впливає на фізичне та психологічне здоров’я молодих людей.

Питання забезпечення зайнятості молоді є важливим для суспільства і держави. Ігнорування вказаної проблеми може призвести довідсутності кваліфікаційного кадрового потенціалу в країні, підвищення рівня незайнятості, злочинності серед молоді.

Хочу зазначити, що сьогодні в Україні молоді віком від 14 до 35 років (а саме ця вікова група відповідно до ст. 1 Закону України «Просприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» є молоддю) більше 10 мільйонів. А це п’ята частина населення України.Як показує статистика, лише 40% опитаних студентів вузів України вважають, що вони зможуть отримати роботу за спеціальністю, атретина випускників профтехучилищ змінює свою професію і здобуває іншу спеціальність [2].

У своєму дослідженні Хохрякова І.В. зазначає, що молодь у процесі соціалізації підпадає під вплив існуючих у певному типі суспільствасоціальних, економічних і політичних законів і правил. Проте, як тільки молода людина починає будь-які свідомі дії, наприклад, у сферіекономіки, вона в процесі соціалізації змінює стратегію особистісної поведінки і таким чином доповнює існуючі в суспільстві соціально-економічні відносини, вносячи свою діяльність у загальний процес розвитку суспільства і держави, а відтак і впливаючи на нього [4, с. 7].

Не можна не погодитися з О. М. Ярошенком, який вважає, що ситуація, яка протягом останніх років склалася із зайнятістю та працеюмолоді, без перебільшення є напруженою та має тенденцію до погіршення. Загострення соціально-економічних проблем, недосконалістьправової і нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення і розвиткузначно ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави, негативно позначилися наматеріальному становищі молодої сім'ї, здоров'ї, фізичному й духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання безробіттясеред молоді, загострення криміногенної ситуації в суспільстві. Боротьба за виживання вітчизняних підприємств призводить допогіршення умов праці, в тому числі молоді. Тим часом можливості молодих людей обмежені через їх низьку конкурентоздатністьпорівняно з іншими категоріями населення [6, с.205].

Питання працевлаштування молоді регулюються статтею 7 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвиткумолоді”, відповідно до якої держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю [1].

Переважна більшість молодих людей, котрі виходять на ринок праці, є недавніми випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації. Щороку навчальні заклади випускають молодих спеціалістів, переважна більшість з яких залишаються з проблемою працевлаштування віч-на-віч. Тому важливою проблемою на сьогоднішній день є відсутність державною прогнозування потреб економіки у спеціалістах з вищою освітою. Тому й виникають на ринку праці диспропорції попиту й пропозиції дипломованих фахівців. Зокрема, на вакансію юриста претендують дев'яті, менеджера вісім, бухгалтера шість осіб. Так знайти хорошого менеджера, який би міг успішно організувати виробничий процес, дуже непросто.

Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду. Аби збалансувати попит і пропозицію на ринку праці, слід чітко прогнозувати: скільки, для кого і де готувати кадри. Такі передбачення мають стати невід'ємною частиною макроекономічного прогнозу розвитку галузей. Для підвищення їх достовірності варто поліпшити якість статистичних даних, удосконалити методологію розрахунків.

Дійсно, молоді люди досить часто зазнають труднощів при реалізації права на працю. Роботодавцям потрібні досвідчені кадри, тому молодій людині без досвіду роботи працевлаштуватися нині непросто. Сьогодні зростає необхідність підвищити соціально-правовий захист права на працю молоді (особливо у віці до 18 років). Значні зміни характеру та умов праці, пов’язані з впливом соціально-економічних умов, потребують введення нових та перегляду діючих норм про умови праці й надання додаткових гарантій щодо трудових прав молоді.

Хоча державою передбачено деякі додаткові гарантії зайнятості, надання першого робочого місця, обмеження щодо звільнення, додаткові соціальні гарантії, обов'язкові щорічні профілактичні медичні огляди тощо, їх не можна назвати значними заходами соціального захисту молоді.

На думку О. М. Ярошенка, основною причиною низької конкурентоздатності молоді на ринку праці є брак професійних знань, відсутність необхідної кваліфікації і трудових навичок. Поряд із цим молодь досить вигідно відрізняється від інших категорій населення своєю здатністю до творчої діяльності, високою працездатністю і мобільністю, сприйнятливістю до інновацій, гарним здоров'ям, тривалим періодом майбутньої працездатності [6, с. 206].

Тому досить важливо, щоб надалі законодавство про працю молоді розвивалось і враховувало ті вимоги, які ставлять різноманітні трудові процеси щодо несформованого організму молодого робітника.

Важливою складовою успіху молоді в пошуку роботи є ініціативність, активна позиція та наявність необхідних знань і навиків особи, котра бажає отримати роботу.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Занятость и трудоустройство молодежи - проблемы и пути решения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.