Статистическое изучение динамики социально-правовых процессов

ПЛАН

1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів

2. Статистичні характеристики динамічних рядів

3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ

4. Статистична оцінка коливальності і сталості правових явищ

5. Характеристика сезонних коливань правових показників

6. Аналіз структурних зрушень у правових процесах

3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ

Рівні динамічного ряду будь-якого правового показника змінюються внаслідок дії різноманітних причин і умов. Характер їх коливання неоднаковий, але в їх зміні можна встановити певні закономірності, основну тенденцію розвитку. Тенденція — це певний напрям розвитку, тривала еволюція, яка має характер зростання, стабільності або зниження рівнів правового явища.

Статистичне вивчення тенденції правових явищ ґрунтується на розкладанні рівнів динамічного ряду на дві складові: , де f(t) — основна тенденція, зумовлена впливом постійно діючих причин; — залишкові величини, які характеризують наближення реального правового процесу до основної тенденції розвитку.

Для встановлення тенденції розвитку будь-якого правового явища треба замінити фактичні рівні цього динамічного ряду на рівні, обчислені за певною методикою. До найпростіших методів виявлення тенденції розвитку належить згладжування рівнів динамічного ряду, укрупнення інтервалів та зімкнення динамічних рядів.

Згладжування передбачає обчислення ковзних середніх за збільшеними інтервалами часу при послідовному зрушенні на один рівень динамічного ряду. При цьому первинні коливання згладжуються і чіткіше проявляється основна тенденція розвитку. Важливе значення для виконання цієї процедури має період згладжування m, який може бути парним або непарним. На практиці переважно застосовуються непарні періоди згладжування (m = 3, 5, 7, …). Ковзна середня відноситься до середини k-го періоду згладжування, а ряд ковзних середніх коротший від ряду фактичних рівнів правових показників на (m – 1) рівень.

При парному періоді згладжування (т = 4, 6, 8, 12) виникає проблема віднесення ковзних середніх до відповідного періоду часу, а тому обчислення ковзних середніх завершується центруванням.

Наприклад, у таблиці наведено дані про кількість цивільних справ, які надійшли до районних судів міста за 10 місяців поточного року:

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кількість цивільних справ 471 443 718 645 574 808 776 825 843 810
Ковзні середні кількості цивільних справ 544 602 646 676 716 803 815 826

Значне коливання кількості цивільних справ не дозволяє помітити певну тенденцію їх зміни. Застосуємо згладжування до рівнів цього динамічного ряду, тобто замінимо фактичну кількість цивільних справ ковзними середніми, обчисленими для трирівневого інтервалу:

Замість 10 фактичних рівнів цього ряду отримаємо 8, бо (3 – 1 = 2), тобто фактичний ряд коротший ряду ковзних середніх на 2 рівні. Перетворений методом згладжування динамічний ряд виявляє чітку тенденцію зростання кількості цивільних справ, які надійшли до районних судів міста.

Іноді для виявлення закономірності розвитку правових явищ доводиться вдаватися до укрупнення інтервалів часу, тобто підсумування правових показників за більш тривалі його відрізки. Цим досягається вирівнювання рівнів динамічного ряду і тенденція їх зміни стає більш помітною.

Наприклад, у таблиці наведено дані про кількість зареєстрованих злочинів за кожний місяць року:

Місяці Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Кількість зареєстрованих злочинів 2035 1938 2160 2166 2333 2168 2256 2284 2264 2129 2311 2413
6133 6667 6804 7153

Об’єднаємо місячні дані у квартальні і отримаємо динамічний ряд кількості зареєстрованих злочинів, який чітко відтворює тенденцію зростання злочинності.Недоліком цього способу є втрата уявлення про зміну рівнів правового показника в середині збільшеного інтервалу часу.

Досить часто дослідженню динаміки будь-яких правових явищ за тривалі проміжки часу перешкоджають територіальні зміни, реорганізація управління і т. ін. Щоб дістати порівнювані дані, використовується прийом зімкнення динамічних рядів.

Наприклад, у зв’язку з укрупненням районів міста межі Голосіївського району змінилися в 2000 році. Кількість розглянутих справ не порівнювана до 2000 року з цим самим показником після 2000 року. Щоб зімкнути цей ряд, від абсолютних показників слід перейти до відносних. За базу береться 2000 рік і визначається темп зростання до і після зміни територіальних меж району. Два ряди динаміки з однією базою порівняння можна замінити зімкненим динамічним рядом кількості розглянутих у суді справ.

Рік Кількість розглянутих у суді справ У відсотках до 2000 року Зімкнений ряд
До реорганізації Після реорганізації До реорганізації Після реорганізації
1998
1999
2000

2001

2002

1700
1640
1600


1690
1970
2050
106
102
100


100
116
122
106
102
100

116

122

Крім згладжування, укрупнення і зімкнення у правовій статистиці застосовуються і більш складні прийоми визначення тенденції розвитку, до яких відноситься аналітичне вирівнювання. На відміну від перелічених прийомів, аналітичне вирівнювання дає змогу не тільки встановлювати наявність тенденції розвитку, але й кількісно її вимірювати.

Суть аналітичного вирівнювання полягає в тому, що тенденція розвитку описується деякою математичною функцією від часу (t) – , найбільш близькою до фактичних рівнів правових показників. Ця функція називається рівнянням тренду. Основою вибору функціонального виду рівняння тренду є аналіз абсолютних приростів і темпів приросту. Якщо абсолютний приріст рівнів правового показника стабільний, то для описування такої тенденції використовується лінійна функція . Якщо ж стабільними виявляються темпи приросту, для описування тенденції використо­вується показникова функція: . Для цих функцій t — порядковий номер періоду часу; а — початковий рівень динамічного ряду, значення правового показника для t = 0. Параметр b характеризує середній абсолютний приріст правового показника для лінійної функції та середній темп зростання — для показникової функції.

Параметри трендового рівняння визначаються методом найменших квадратів, основною умовою якого є Якщо відлік часу t перенести в середину динамічного ряду, то . Для непарної кількості рівнів динамічного ряду t становить – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, для парного – t дорівнює – 5, – 3, – 1, 1, 3, 5. У такому випадку параметри лінійного рівняння тренду обчислюються за формулами:

, які використовуються для прогнозування зміни правових явищ на найближче майбутнє.

Наприклад, у таблиці наведено дані про кількість неповнолітніх, засуджених за шахрайство, за 1995—2001 роки, осіб:

Рік t yt
1995
1996
1997

1998

1999

2000

2001

48
57
62

66

71

77

81

– 3
– 2
– 1

0

1

2

3

9
4
1

0

1

4

9

– 144
– 114
– 62

0

71

154

243

50
55
61

66

71

77

82

Разом 462 0 28 148 462

Обчисливши в таблиці необхідні суми, підставимо їх у формули розрахунку параметрів (осіб); (осіб).

Лінійне рівняння тренду . Це означає, що середньорічна кількість підлітків, засуджених за шахрайство становить 66 осіб, а щорічно в середньому ця кількість підлітків зростала при­близно на 5 осіб.

Для визначення теоретичних (обчислених за лінійною функцією) значень кількості підлітків у лінійне рівняння тренду підставимо значення t: осіб; (осіб). Виявлену тенденцію можна поширити на майбутнє. Такий прийом називається екстраполяцією. Вона дає змогу обчислювати рівні динамічного ряду за його межами. Очікуваний рівень на основі лінійного тренду дорівнює . Кількість неповнолітніх, засуджених за шахрайство у 2002 році становитиме: осіб, якщо виявлена тенденція збережеться в найближчому році.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Статистическое изучение динамики социально-правовых процессов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.