Трудовой договор о надомной работе

Зміст

Вступ

Трудовий договір про надомну роботу

Задача

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Надомна робота — це специфічний трудовий договір, відповідно до якого працівник виконує роботу, обумовлену цією угодою в межах особистого домашнього господарства і як правило засобами, які належать йому. На надомників поширюється дія законодавства про працю з врахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

Правове регулювання праці надомників характеризується мінімальним втручанням роботодавця в організацію виробничого процесу та високим рівнем правових гарантій використання їх праці.

Надомництво — це безумовно ефективна форма організації виробничого процесу та використання праці людей. Так, згідно з п. 3 Положення роботодавець може використовувати працю надомників для виготовлення (виконання) виробів (робіт), якщо за характером і технологією ви­робництва це можливо в надомних умовах та економічно доцільно. Виконання завдань може здійснюватися й за участі членів сім'ї надомника. А у п. 7 Положення зазначається, що в трудовому договорі з надомником повинні бути найбільш повно викладені як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні зобов'язання сторін. Прийняття на роботу надомника оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.


Трудовий договір про надомну роботу

Надомниками вважаються особи, які уклали трудовий до­говір із підприємством про виконання роботи вдома з ма­теріалів та з використанням знарядь і засобів праці, що виді­ляються підприємством або придбаних за рахунок коштів цього підприємства. Власник або уповноважений ним орган можуть дозволити надомникам виготовлення виробів для під­приємства з власних матеріалів і з використанням власних механізмів та інструментів. Виконання обумовлених догово­ром (завданням) робіт може провадитися за участю членів сім'ї надомника.

Громадяни можуть укладати з підприємствами, їх об’єднаннями, іншими роботодавцями трудовий договір про виконання робіт особистою працею вдома, використовуючи матеріали, знаряддя і засоби праці, які виділяє роботодавець або такі, що придбані за його рахунок.

Регулюючи працю надомників, керуються «Положенням про умови праці надомників», затверджене постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99. На надомників поширюється законодавство про працю, а також колективні договори.

Праця надомників спрямовується зазвичай на виробництво товарів широкого вжитку і надання окремих видів послуг. Адміністрація підприємства може використовувати працю надомників і для виготовлення інших видів виробів (робіт), якщо за характером і технологією виробництва це можливо в надомних умовах і економічно доцільно.

Завдання роботодавця можуть виконуватися за участю членів сім’ї надомника.

Переважне право на укладення трудового договору пророботу на дому надається:

— жінкам, що мають дітей віком до п’ятнадцяти років;

— інвалідам і пенсіонерам (незалежно від віку і розміру пенсії), особам із зниженою працездатністю, яким рекомендована праця в надомних умовах;

— особам, що доглядають за інвалідами або за членами сімей, які тривалий час хворіють і потребують постійного догляду;

— особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також тим, які навчаються в стаціонарних навчальних закладах;

— особам, які через об’єктивні обставини не можуть бути зайняті безпосередньо в певній місцевості.

Особи, що володіють майстерністю виготовлення виробів народних художніх промислів, сувенірних виробів чи оригінальної упаковки для них, можуть бути прийняті на роботу як надомники незалежно від роду їх діяльності і роботи на інших підприємствах.

Обмеження, встановлені законодавством про сумісництво, на надомників не поширюються.

Особи, що бажають влаштуватися на роботу як надомники, подають стандартний набір документів:

— паспорт (особи у віці від 15 до 16 років подають свідоцтво про народження);

— трудову книжку (якщо є);

— довідку податкового органу про ідентифікаційний номер фізичної особи.

Трудовий договір про роботу вдомаукладається зазвичай в письмовій формі. У ньому повинні бути найповніше викладені як основні, так і додаткові умови, які визначають зобов’язання сторін.Прийняття на роботу надомника оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. На надомників, які раніше не працювали в суспільному виробництві, заводять трудові книжки після того, як вони здадуть перше виконане завдання. У такому самому порядку заносять записи в трудові книжки тих надомників, які мають ці книжки. Оплачують працю надомників за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам щодо якості.

Зразок трудового договорупро роботув надомних умовах

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

про роботу в надомних умовах

м. Васильків «25»травня2008року

Відкрите акціонерне товариство«Васильківська сувенірна фабрика»в особідиректора Мороза Петра Сергійовича, який діє на підставі Статуту товариства, зареєстрованого в Васильківській райдержадміністрації Київської області 2.05.2001 року за № 034544, іменоване далі Роботодавець, з однієї сторони, і громадянинСтрокач Петро Олександрович15 січня 1955 року народження, який проживає за адресою: вул. Прирічна, буд. 12, м. Васильків Київської області, паспорт: серія НН № 634517, виданий Васильківським РВ ГУ МВС України в Київській області 22 жовтня 1998 року, ідентифікаційний код № 3234425, іменований далі Працівник, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Цей договір є безстроковим, що укладається на невизначений строк.

2. За цим договором Працівник виконує роботу вдома, використовуючи матеріали, знаряддя і засоби праці, які виділяє роботодавець або такі, що придбані за його рахунок.

3. Робота за цим договором для Працівника є основною.

4. Працівник зобов’язується:

— виконувати роботу з виготовлення оригінальної упаковки для сувенірів, що є продукцією Роботодавця, у встановлені Роботодавцем терміни та кількості, відповідно до ескізів та стандартів Роботодавця;

— дбайливо ставитися до майна Роботодавця, економно витрачати надані ним матеріали, залишки матеріалів повертати Роботодавцеві;

— нести матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Роботодавцеві, відповідно до чинного законодавства;

— вчасно повідомляти Роботодавця про всі факти виробничого характеру, що можуть негативно впливати на якість та строки виготовлення продукції;

— додержувати правил з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

5. Роботодавець зобов’язується:

— надати Працівникові в користування для виконання трудових обов’язків потрібне обладнання та встановити його в приміщенні, що належить Працівникові;

— вчасно та в повному обсязі забезпечувати Працівника потрібними матеріалами, створювати йому умови праці, потрібні для виконання роботи і передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

— в разі виходу з ладу обладнання, наданого Працівникові в користування, ремонтувати його або замінювати власним коштом;

— за час простою, пов’язаного з ремонтом (заміною) обладнання, виплачувати Працівникові середній заробіток;

— доставляти матеріали Працівникові та вироблену Працівником продукцію транспортом Роботодавця.

6. Оплачується праця Працівника за відрядними розцінками, що діють на підприємстві, за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам щодо її якості.

7. Заробітна плата Працівникові виплачується в дні і строки, встановлені колективним договором для виплати заробітної плати на підприємстві.

8. Перевіряє якість виробленої Працівником продукції відділ технічного контролю в присутності Працівника.

9. Оплачується праця Працівника у разі вироблення продукції, що виявилася браком, відповідно до чинного законодавства.

10. На Працівника в повному обсязі поширюються положення Колективного договору підприємства.

11. Забезпечується соціально-побутовим та медичним обслуговування Працівник і його сім’я згідно з нормами і в порядку, встановленими Колективним договором підприємства.

12. Працівник підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню за рахунок Роботодавця в порядку, визначеному законодавством.

13. Усі відносини, що виникають між сторонами внаслідок укладення цього договору, регулюються чинним законодавством про працю України, галузевою угодою та колективним договором підприємства.

14. Спори з виконання умов цього договору вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

15. Цей договір набирає чинності з часу його підписання.

16. Трудовий договір складено в двох однакових примірниках, один з яких зберігається у Роботодавця, другий — у Працівника.

17. Підписи сторін:

Роботодавець Працівник

Мороз Строкач

(підпис) (підпис)

«25»травня2008року «25»травня2008року

М. П.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Трудовой договор о надомной работе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.