Понятие, содержание и субъекты права собственности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Власність і право власності 6

2. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні 10

3. Суб'єкти та об’єкти права власності 15

4. Зміст права власності 23

Висновки. 31

Список використаної літератури. 33

Вступ

Актуальність дослідження. Нині в Україні продовжується процес корінних змін у системі відносин власності, заміни командно-адміністративних засад в управлінні економікою на ринкові методи, які покликані забезпечити рівність усіх форм власності і господарювання. Відносини власності є основною рушійною силою розвитку економіки у будь-якому суспільстві. Від рівня правової урегульованості відносин власності багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні.

Інститут права власності є центральним інститутом в цивільному праві будь-якої держави. Нині в Україні продовжуються процеси активного формування якісно нового інституту права власності, історично започатковані з прийняттям Закону України “Про власність” від 7 лютого 1991 року. Значення цього Закону важко переоцінити, адже його положення були правовою основою прийняття низки надзвичайно важливих для українського суспільства законів ринкової орієнтації, зокрема, Земельний кодекс України, Закони “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про приватизацію державного майна”.

Більша частина цих нормативних актів вже втратила чинність (наприклад, Закон “Про власність” втратив чинність 20 червня 2007 р. на підставі Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України” від 27 квітня 2007 р.), але принципи, закладені цими документами до інституту власності, недооцінити важко.

Однак, як свідчить аналіз правозастосовчої практики, ще існує чимало прогалин у регулюванні відносин у сфері права власності і труднощів у застосуванні чинного законодавства при розгляді справ категорії захисту цього права судами загальної юрисдикції та арбітражними судами. Конструктивну роль у подальшому розвитку права власності має відіграти юридична цивілістична наука. На жаль, в Україні за роки незалежності, як до речі і в радянський період, ще не було комплексних спеціальних досліджень питань теоретичного цивільно-правового аспекту права власності. В основному останнім часом увага українських науковців зосереджувалася на вузьких проблемах інституту права власності, серед яких основна увага приділялася окремим питанням захисту права власності.

Курсова робота ґрунтується на працях українських і російських вчених-юристів радянського і сучасного періодів в галузі загальної теорії права, цивільного права та цивільного процесу: Ч.Н. Азімова, С.С. Алексєєва, Г.І. Балюк, С.М. Братуся, Д.В. Бобрової, О.М. Вінник, Д.В. Генкіна, В.С. Гопанчука, К.А. Граве, А.С. Довгерта, О.В. Дзери, О.О. Єрошенко, Г.В. Єрьоменко, О.С. Йоффе, І.В. Жилінкової, Н.С. Кузнєцової, Т.ІН. Коваленко, І.М. Кучеренко, В.М. Коссака, В.В. Луця, Г.К. Матвєєва, В.П. Маслова, О.А. Пушкіна, О.А. Підопригори, З.В. Ромовської, В.І. Семчика, Є.А. Суханова, І.В. Спасібо-Фатєєвої, В.М. Самойленка, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, О.Є. Харитонова, Я.М. Шевченко, М.Й. Штефана, В.С. Щербини, Ю.С. Червоного та інших дослідників проблем права власності.

Однак, цього безперечно недостатньо. Нині вкрай актуальною є необхідність продовження наукових розробок для подальшого вдосконалення чинного законодавства про власність, які можуть сприяти також вдосконаленню відповідних положень нового Цивільного кодексу України, вдосконаленню практики його застосування.

Метою курсової роботи є аналіз цивільно-правового регулювання відносин права власності, виявлення проблем у застосуванні правових норм.

Відповідно для досягнення поставленої мети курсової роботи визначені основні завдання дослідження:

- охарактеризувати поняття власності і права власності;

- проаналізувати право власності в об’єктивному і суб’єктивному змісті;

- провести характеристику інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки тощо.

Об’єктом курсової роботи є цивільно-правові відносини власності, їх юридична природа та структура.

Предмет курсової роботи становлять система законодавчих актів про право власності, практика їх застосування, літературні джерела, досягнення юридичної науки.

Методологічну основу курсової роботи складають закони матеріалістичної діалектики, об’єктивно існуючі закони суспільно-економічного розвитку суспільства і держави та окремі загальні та спеціальні методи наукового пізнання, правових категорій і явищ; системного аналізу досліджуваних правовідносин; порівняльно-правового аналізу правових норм і правових понять; формально-логічного аналізу правових категорій у їх взаємозв’язку; правового висвітлення процесів становлення законодавства про право власності.

Закрыть

Понятие, содержание и субъекты права собственности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.