Особенности правового статуса налоговой милиции в системе правоохранительных органов

ЗМІСТ

ВСТУП

1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2. СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

Актуальність теми. Демократизація суспільних відносин, конституційна реформа, активізація процесів євроінтеграції, удосконалення законодавства в напрямку посилення захисту прав та свобод громадянина вимагають насамперед чіткого визначення структури правоохоронної системи, теоретичного обґрунтування сутності правового статусу суб'єктів правоохоронних органів, шляхів і напрямків удосконалення їх діяльності.

Дослідження особливостей організації та функціонування правоохоронної системи України робить необхідним визначення адміністративно-правового статусу суб'єктів такої діяльності. Забезпечення законності і правопорядку в Україні як однієї з провідних сфер діяльності держави здійснюється переважно за допомогою певної сукупності державних структур і є особливим елементом державного управління, однією з функцій держави. Держава в особі органів державної влади здійснює організуючу, цілеспрямовану діяльність з розбудови демократичного суспільства, забезпечення додержання прав, свобод та інтересів учасників суспільних відносин. Органи державної влади здійснюють свої повноваження через структурований механізм, певну організаційну побудову системи органів. Органи, які мають державно-владні повноваження, функціонують з метою впровадження основних напрямків державного розвитку, окреслених у Конституції України. Однією з найважливіших проблем розбудови української держави є проблема формування механізму забезпечення дієвості державних інституцій - органів державної влади.

Певні проблеми правоохоронної діяльності і функціонування окремих правоохоронних органів досліджувалися у роботах В. Б. Авер'янова, М. І. Ануфрієва, І. В. Арістової, О. М. Бандурки, В. Т. Білоуса, І. П. Голосніченка, А. Т. Комзюка, В. В. Конопльова, Ю. Ф. Кравченка, І. Є. Марочкіна, Н. П. Матюхіної, М. І. Мельника, О. М. Музичука, Н. В. Сибільова, Є. М. Поповича, Т. О. Пікулі, С. В. Пєткова, О. П. Рябченко, М. І. Хавронюка, Ю. С. Шемшученка, В. К. Шкарупи, М. К. Якимчука, X. П. Ярмакі тощо. І хоча впродовж останніх років дослідження особливостей діяльності правоохоронних органів України та їх правового статусу сучасними науковцями провадилося досить активно, окреслені проблеми не можна вважати вирішеними ні у практичному, ні в теоретично-методологічному аспекті.

Метою даної курсової роботи є з'ясування особливостей правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів.

Об’єкт дослідження – податкова міліція в системі правоохоронних органів.

Предмет дослідження – правовий статус податкової міліції

Завдання дослідження:

1. Визначити роль та місце податкової міліції у системі правоохоронних органів на сучасному етапі

2. Дослідити структуру податкової міліції

3. Охарактеризувати функції, права та обов'язки податкової міліції.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

1. Роль та місце податкової міліції у системі правоохоронних органів на сучасному етапі

Без ефективної системи оподаткування не існує самостійної та повноцінної держави. Податкова система – одна із найважливіших регуляторів державних процесів. Для забезпечення нормального функціонування державної влади в Україні функціонують безліч органів державної влади. Так, від ефективності діяльності підрозділів податкової міліції залежить податкова та економічна безпека держави, що надає їй безумовної важливості в умовах складної економічної ситуації та подальших економічних реформ, які здійснюються в Україні.

Прийняття та практичну реалізацію Податкового кодексу України, який дещо по-іншому визначив засади оподаткування в Україні, а також не оминув питання діяльності податкових органів. Тому актуальним в умовах нової «податкової конституції» є аналіз місяця та ролі підрозділів податкової міліції, їх повноважень, а також системи правового регулювання їх діяльності в цілому [17].

Окремі положення функціонування податкової міліції досліджені у роботах О. О. Бандурки, В. Т. Білоуса, Ю. П. Битяка, Л. К. Воронової, Н. Р. Нижник, Т. О. Проценка, М. П. Кучерявенка, Л. А. Савченко, В. К. Шкарупи та деяких інших вчених.

Сьогодні державна влада, політика і держава в цілому зазнає безупинних реформ. Адміністративна реформа за останні два роки змінила повноваження значної кількості органів виконавчої влади. Зокрема, з прийняттям указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726/2012 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» [5]утворилосяМіністерство доходів і зборів України, відбулась реорганізація Державної митної службу України та Державної податкової служби України. Прийняття зазначеного указу поставило початок реорганізації Державної податкової служби України, а саме: після прийняття указу Президента України від 18 березня 2013 року №141/2013 «Про Міністерство доходів та зборів» [4] утворено Міністерство доходів та зборів, що є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються.

Що ж до податкової міліції, то відповідно до указу Президента України №141/2013 у складі Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів утворюються та діють підрозділи податкової міліції. Таким чином, повноваження податкової міліції, на сьогоднішній день, залишаються незмінними [2].

Ґрунтуючись на тому, що існувати і здійснювати свої повноваження податкова міліція спроможна лише у складі податкових органів, як їх невід’ємна і органічна складова, вона не має відокремленого від податкових органів майна, рахунків у банку, права самостійно вступати у правові зносини з державними установами, підрозділами і організаціями, набувати і здійснювати від свого імені майнові права, відповідати за своїми зобов’язаннями чи бути позивачем і відповідачем у судах. З наведеного випливає, що правосуб’єктність органів податкової міліції у галузі цивільно-правових відносин є доволі обмеженою або ж можна ставити питання про її відсутність як такої взагалі.

Законодавчо визначено, що органи податкової міліції мають статус спеціальних підрозділів. З цього випливає, що податкова міліція призначена лише для спеціального використання та виконання певних завдань [11 С.68].

Підрозділи податкової міліції не становлять самостійної організаційно-відособленої системи органів державного управління, а входять до виконавчо-розпорядчих органів лише як структурні підрозділи.

Діяльність підрозділів податкової міліції має вузькоспеціалізований характер. Це означає, що органи податкової міліції і посадові особи, які її здійснюють, наділені повноваженнями лише в межах визначеного (спеціального) кола суспільних відносин, хоча система органів податкової служби охоплює чимало державно-управлінських аспектів у галузі оподаткування.

Повноваження органів податкової міліції поширюються на всі організації, підприємства й установи незалежно від форми власності та відомчої приналежності, посадових осіб, громадян, іноземців та осіб без громадянства [9].

Порівняно з іншими підрозділами органи податкової міліції мають право застосовувати як заходи адміністративного, так і кримінально-процесуального примусу; проводити в межах, визначених законом, заходи оперативно-розшукового характеру, які законодавчо визначеним порядком можуть обмежувати права, свободи й законні інтереси громадян; проводити попереднє розслідування та здійснювати кримінальне переслідування осіб, що ухиляються від сплати податків, зборів (інших обов’язкових платежів). Це дає підстави виокремити податкову міліцію серед інших підрозділів податкової служби і визначити їх як органи спеціальної компетенції.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції [13, С. 217].

Завданнями податкової міліції є:

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Дослідження завдань, які стоять перед підрозділами податкової міліції свідчать про безумовний правоохоронний характер їх діяльності. Крім того, функції (оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна та охоронна діяльність) можуть здійснюватись тільки правоохоронними органами.

Таким чином, можна узагальнити, що податкова міліція – це правоохоронний орган, який здійснює свою діяльність в контексті державної податкової політики, яка реалізується податковими органами, спрямовує свою діяльність на запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснює комплекс пошукових, антикорупційних заходів, а також діяльність, спрямовану на забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби [12, С.303].

На протязі багатьох років точаться дискусії з приводу належності підрозділів податкової міліції Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів або надання статусу самостійного органу. З прийняттям указу Президента України № 141/2013 податкова міліція офіційно підпорядкована Міністерству доходів і зборів [15, С.235].

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности правового статуса налоговой милиции в системе правоохранительных органов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.