Понятие и классификация субъектов хозяйствования

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ПОРЯДКУ ЇХ УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 5

1.1. Поняття суб'єкта господарювання. Правова регламентація утворення. 5

1.2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання. 8

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН   14

2.1. Класифікація суб'єктів господарської діяльності 14

2.2. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 20

2.3. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 23

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

ВСТУП

З прийняттям ГК України втратили чинність такі закони як: Закон України “Про підприємництво” та “Про підприємства в Україні”, тобто основні акти, які регламентували господарські відносини до прийняття Кодексу і закріплювали правове становище учасників таких відносин.

На сьогодні учасники процесу господарювання іменуються в Кодексі суб’єктами господарювання. Враховуючи те, що в “господарюванні” розрізняють дві його сторони – безпосередні здійснення виробничо-господарської діяльності і керівництво нею, слід враховувати складний (організаційно-майновий) характер тих відносин, суб’єктами яких вони стають.

Визначення суб’єкта господарювання в Кодексі дається через поняття “учасники господарських відносин, що здійснюють господарську діяльність”. Оскільки господарська діяльність регламентується законодавством і її здійснення позаправовими рамками неможливе, учасники процесу господарювання, вступаючи між собою у різні відносини, врегульовані нормами права, стають носіями суб’єктивних прав і суб’єктивних обов’язків, тобто – суб’єктами господарських правовідносин, суб’єктами господарського права.

Питання щодо різноманіття форм суб’єктів господарювання було дискусійним при розробці проекту ГК України. Важливість цієї проблеми була обумовлена тим, що визначення статусу суб’єктів господарювання – центральне питання як нашого Господарського кодексу, так і комерційних кодексів багатьох інших країн, у тому числі країн – членів ЄС і кандидатів у члени ЄС. Виходячи з цього ГК України закріпив принципові положення щодо статусу суб’єктів господарювання, які найбільш поширені на практиці та перспективних їх форм.

Виходячи з вище сказаного випливає актуальність даної теми та пов’язані з нею дискусійні питання – чи всі перелічені в ст.2 ГК України учасники відносин є суб’єктами господарського права, чи ними є лише ті суб’єкти, яким притаманна низка ознак правосуб’єктності, закріплених господарським законодавством.

Об’єктом дослідження виступають правовідносини, які складаються в процесі утворення та діяльності суб’єктів господарського права.

Предметом дослідження виступають суб’єкти господарського права, їх види, регламентовані господарським законодавством, особливості правового статусу та роль суб’єктів господарювання в сучасній економічній системі України.

Метою написання даної роботи є дослідження правових критеріїв діяльності учасників господарських відносин на сучасному етапі розвитку нашої держави.

Основними завданнями при дослідженні даної теми є:

- визначення поняття суб’єкта господарювання;

- класифікація суб’єктів господарювання на види залежно від певних критеріїв при здійсненні ними господарської діяльності;

- характеристика окремих видів суб’єктів господарювання;

- дослідження правового статусу суб’єктів господарського права на основінормативних документів, що регламентують їх діяльність.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Понятие и классификация субъектов хозяйствования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.