Административная ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 6

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 15

2.1. Об’єкт адміністративних правопорушень, що посягають на права споживачів 15

2.2. Особливості об’єктивної сторони правопорушень, що посягають на права споживачів 20

РОЗДІЛ 3. СУБЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 24

3.1. Ознаки суб’єкта адміністративних правопорушень, що посягають на права споживачів 24

3.2. Особливості прояву суб’єктивної сторони правопорушень, що посягають на права споживачів 32

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43 

ВСТУП

Актуальність теми. Захист прав споживачів є однією з найважливіших ознак демократичного суспільства та напрямом захисту конституційних прав громадян. Але, на жаль, слід констатувати, що сьогодні правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів є явищем досить розповсюдженим. Свідченням цього є дані щодо кількості адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів, які щорічно зростають.

Метою роботи є правове регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Основним завданням роботи є подальша теоретична розробка питання щодо адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття та сутність адміністративної відповідальності за порушення прав споживачів;

розглянути об’єкт адміністративних правопорушень, що посягають на права споживачів;

дослідити особливості об’єктивної сторони адміністративних правопорушень, що посягають на права споживачів;

дослідити ознаки суб’єкта адміністративних правопорушень, що посягають на права споживачів;

розглянути особливості прояву суб’єктивної сторони правопорушень, що посягають на права споживачів.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є законодавче регулювання суспільних відносин у сфері захисту прав споживачів в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу один – поняття та сутність адміністративної відповідальності за порушення прав споживачів;

описовий метод застосовувався при написанні розділу 2 щодо об’єктивних ознак складу правопорушення про захист прав споживачів;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд джерел та літератури. Джерельна база складаєтьсяроботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законодавств про гарантії прав споживачів, законів України, що регулюють даний процес, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ заданої теми, зокрема, аналіз останніх досліджень і публікацій.

Окремі аспекти зазначеної проблеми досліджувались на дисертаційному рівні та у фаховій літературі, зокрема в роботах таких учених-правників як: С. В. Ващенко, Ю. Т. Добромислов, О. В. Зверева, Л. М. Іваненко, М. А. Катис, Т. Г. Квятковська, К. О. Кагал, Т. О. Коломоець, С. О.аКосінов, А. Г. Кравченко, Д. М. Лук’янець, Л. В. Ніколаева, В. Ф. Опришко, Р. М. Посполітак, М. С. Циганков та ін. Безперечно, наукові праці названих учених мають важливу наукову і практичну цінність. Водночас, треба визнати, що об’єктивні та суб’єктивні ознаки таких правопорушень мало вивчалися, а в існуючих працях ці питання досліджувалися фрагментарно, без комплексного підходу. Тому недостатня розробленість на теоретичному рівні, наявність правових прогалин зумовили вибір теми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Закрыть

Административная ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.