Алиментные обязательства родителей в отношении детей

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНОГО ОБОВ’ЯЗКУ 6

1.1 Поняття аліментного обов’язку 6

1.2. Аліментні обов’язки в міжнародному приватному праві 7

РОЗДІЛ 2. АЛІМЕНТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ ЩОДО ДІТЕЙ 13

2.1. Утримання батьками малолітніх та неповнолітніх дітей 13

2.2. Утримання батьками своїх повнолітніх дітей 21

2.3. Звільнення від сплати аліментів 24

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТА РОДИЧІВ ЩОДО УТРИМАННЯ ДІТЕЙ 27

3.1. Коло учасників сімейних відносин, які у разі потреби надають належну матеріальну допомогу дітям 27

3.2. Склад юридичних фактів, які породжують виникнення субсидіарних аліментних зобов’язань 29

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Актуальність теми. Сім’я в усі часи була і залишається однією з головних загальнолюдських цінностей. Від нормалізації соціальних, економічних та правових відносин у сім’ї залежить майбутнє дітей як членів суспільства. Основними складниками сімейного благополуччя є любов, повага та матеріальна підтримка один одного членами сім’ї. Важлива роль у забезпеченні реалізації цього завдання належить інституту аліментних зобов’язань між членами сім’ї.

Отже, традиційно в сімейному праві під аліментами (від лат. alimentum - харчування, утримання) розуміються кошти, надані у визначених законом випадках одними особами на утримання інших, які потребують матеріальної допомоги. Хоча в цьому визначенні поняття «аліменти» розкривається за допомогою такого терміну, як «утримання», співвідношення цих понять не є простим. У сімейно-правовій науці немає єдиного підходу до вирішення цього питання. Перша позиція полягає в тому, що поняття «аліменти» та «утримання» є рівними за обсягом, друга - у тому, що «утримання» є ширшим поняттям, ніж «аліменти».

Мета роботи – аналіз аліментних правовідносин між батьками та дітьми відповідно до сімейного кодексу України.

Завдання дослідження. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

Визначити поняття аліментів та зміст аліментних правовідносин в Україні та світі між дітьми та батьками;

Розглянути підстави виникнення аліментних правовідносин;

Визначити способи виконання батьками та дітей обов’язку утримувати дітей та батьків;

Встановити обставини, які враховуються при визначенні розміру аліментів та їх розмір;

Встановити зміну розміру аліментів, звільнення батьків та дітей від обов’язку утримувати дітей та батьків.

Об’єктом дослідження є сімейні відносини в царині прав та обов’язків матері, батька в межах якого є предмет дослідження: аліментні правовідносини між батьками та дітьми відповідно до сімейного кодексу України.

Методи роботи. Під час написання роботи були використанні наступні методи:

метод аналізу літератури вітчизняних авторів на обрану тему;

порівняльний метод – використовувався при порівнянні національного законодавства в різні часи становлення сімейного права в Україні;

логічний метод застосовувався при написанні всієї роботи;

метод узагальнення застосовувався у написанні висновків;

системно-структурний метод використовувався у написанні та дослідженні розділі 1 – загальна характеристика утримання дітей батьками;

описовий метод застосовувався при дослідженні розділу 2 та 3 – аліментні правовідносини батьків, дітей та інших членів сім’ї відповідно до СК України;

метод систематизації наявного застосовувався при обробці матеріалу по заданій темі.

Джерельна базароботи. Ці питання знайшли своє регулювання у Конституції України, Сімейному кодексі України (у подальшому СК України) та інших актах законодавства. Окремі аспекти даного питання знайшли відображення в працях таких науковців, як Л. В. Афанасьєва, В. В. Єфременко, І. В. Жилінкова, В. Ф. Маслов, 3. В. Ромовська, Л. В. Сапейко, Ю.С. Червоний, В. П. Юрасов, а також зарубіжних учених М. В. Антокольської, І. П. Гришина, Н. М. Єршової, С. О. Іванової, О. С. Іоффе, Л. П. Короткової, Н. І. Масленникової, О. М. Нечаєвої, В. П. Нікітіної, О. Й. Пергамент, Г. М. Рабець, В. Ф. Яковлєва та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Алиментные обязательства родителей в отношении детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.