Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБШУКУ 6

1.1. Поняття і сутність обшуку 6

1.2. Принципи організації, керування обшуком 12

1.3. Види обшуку 13

РОЗДІЛ 2. ТАКТИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБШУКУ 23

2.1. Підготовка до обшуку і виїмки 23

2.2. Загальні тактико-психологічні особливості обшуку і виїмки 25

2.3. Тактико-психологічні особливості провадження обшуку і виїмки 28

РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ СИТУАЦІЙНІ ТАКТИЧНІ ПРИЙОМУ ОБШУКУ ТА ЇХ ФІКСАЦІЯ 34

3.1. Ситуаційна обумовленість тактики обшуку 34

3.2. Система тактичних прийомів обшуку 38

3.3. Фіксація ходу і результатів обшуку та виїмки 42

ВИСНОВКИ 46

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 49

ВСТУП

Актуальність теми. Обшук – це завжди раптова та неочікувана подія.

Для працівників правоохоронних органів написано і надруковано сотні монографій, підручників та методичних рекомендацій по стратегії та тактиці проведення допитів, обшуків, затримання та інших слідчих дій.

Передбачити візит до Вас правоохоронців вкрай складно, тому що правоохоронці у своїй діяльності керуються одними із основних принципів криміналістики – таємності та раптовості. Тому обшук – це вкрай раптова та неочікувана подія для осіб, у яких він проводиться. Але не для правоохоронців.

Для правоохоронців обшук – це не просто слідча дія (як про обшук стисло вказано в Кримінальному процесуальному кодексі України), а заздалегідь спланований, добре підготовлений комплекс розвідувальних, оперативно-розшукових, слідчих та організаційних дій з чітко продуманим алгоритмом та тактичними прийомами, який проводиться з метою отримання доказів та відшукування осіб в кримінальному процесі.

На практиці організацію і проведення обшуку майже ніколи не доручають недосвідченому слідчому, який здійснюватиме обшук перший раз в житті. Натомість, більшість громадян та підприємств, зазвичай, стикаються із обшуком вперше і, відповідно, розгублюються, хвилюються і допускають безліч необачних помилок, які в подальшому досить складно усунути або виправити.

Допущення правоохоронців до обшуку - це досить складне питання правозастосовної практики. Згідно чинного законодавства України, обшук – це одна з небагатьох слідчих дій, яка може бути проведена правоохоронцями примусово, без згоди і навіть взагалі без участі осіб, які володіють чи користуються обшукуваним приміщенням, автомобілем тощо. Обшук проводиться на підставі ухвали суду, яка виноситься слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, або за клопотанням самого прокурора.

Таким чином, правоохоронці, які прибули на обшук, зазвичай вже мають дозвіл і погодження на його проведення від відповідних органів – суду та прокуратури. Це якраз один з тих випадків, коли правоохоронці мають законне право застосувати силу та фізичний примус при проведенні слідчої дії.

Слід зазначити, що чинний КПК України (ч. 3 ст. 233) та Конституція України (ч.2 ст. 30) надають право слідчому та прокурору навіть до отримання ухвали слідчого судді безперешкодно увійти до будь-якого житла чи іншого володіння особи, але лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

На практиці, до початку проведення обшуку, слідчі і оперативні працівники вже готові до активної протидії з боку власників та охоронців обшукуваних приміщень. В такій ситуації нерозумний активний спротив та фізичне перешкоджання правоохоронцям у проведенні обшуку лише «грає на руку» силовикам, оскільки вони можуть «виставити за двері» або затримати усіх, хто їм фізично заважає проводити слідчу дію, при цьому абсолютно законно застосувавши силу. Після цього, правоохоронці на власний розсуд проведуть обшук та оформлять відповідні документи без жодного контролю і зауважень з боку володільців обшукуваного приміщення, що значно ускладнить подальший захист порушених прав, повернення вилученого майна та оскарження незаконних дій правоохоронців у подальшому.

Основною метою даної роботи розглянути та проаналізувати тактику обшуку органами досудового розслідування, як слідчу дію в криміналістиці України.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття і сутність обшуку;

розглянути принципи організації, керування обшуком;

охарактеризувати тактико-психологічні обшуку та його провадження;

визначити як здійснювати підготовку до обшуку;

розглянути фіксацію ходу і результатів обшуку.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є інститут слідчих дій, в межах якої знаходиться предмет дослідження – тактика проведення слідчих дій, а саме обшуку.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при вивчені загальних положень тактики проведення обшуку;

описовий метод застосовувався при вивченні особливості тактичних прийомів обшуку;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, Конституції України, законів України, що визначають правову основу порядку проведення процесуальних дій – обшуку, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ поняття та тактико-психологічних особливостей обшуку, а саме М.В. Салтевського, Ю.І. Руснака, Ковтуненка Л.П., Коновалова В.Е., Панова М.І., Шепіька Ю.В., Журавля В.А. та інших.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань.

Закрыть

Тактика обыска

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.