Место прокуратуры в системе государственной власти

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОКУРАТУРИ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 6

1.1. Становлення та розвиток органів прокуратури 6

1.2. Світовий досвід функціонування органів прокуратури 10

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 17

2.1. Поняття прокуратури 17

2.2. Система та структура органів прокуратури 18

2.3. Функції органів прокуратури України 21

РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 25

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Актуальність теми. Прокуратура в сучасному демократичному суспільстві виконує надзвичайно важливу правоохоронну роль, зміст діяльності якої визначається її місцем у системі органів державної влади, функціями та напрямами її діяльності, наданими законом повноваженнями для їх виконання.

Останнім часом у зв’язку з проведенням судово-правової реформи висловлювання нові аргументи «за» і «проти» розширення функцій і повноважень прокуратури у різних сферах діяльності, зміни її статусу та місця у системі державної влади. Значна частина важливих з точки зору зміцненім законності та правового захисту громадян повноважень прокурора періодично зазнають істотних змін. Тому є всі підстави виділити, щонайменше, два етапи реформування інституту прокуратури в Україні - етап перехідного періоду і етап політичної і правової стабілізації, який наразі проходить у нашій державі. Кожному з них властивий свій тип прокуратури, що відображає об’єктивні потреби забезпечення законності, підтримки правопорядку та боротьби зі злочинністю.

Серед науковців та працівників органів прокуратури вже давно дискутуються питання щодо місця органів прокуратури в механізмі державної влади. Зміст численних дискусій щодо місця прокуратури в державному механізмі полягає в наступному: одні правознавці вважають, що прокуратура повинна примикати до законодавчої влади, як орган, який здійснює нагляд за дотриманням законів, інші відводять їй місце в системі виконавчої влади, що реалізує закони, деякі навіть пропонують визначити місце прокуратури в президентській структурі, інші бачать місце прокуратури в системі судової влади тощо.

Метою роботи є аналіз існуючих теоретичних поглядів щодо місця прокуратури в системі органів державної влади.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

розглянути становлення та розвиток органів прокуратури в Україні;

дослідити світовий досвід функціонування органів прокуратури;

визначити що таке прокуратура (поняття);

встановити систему та структуру органів прокуратури України;

проаналізувати функції органів прокуратури України;

визначити місце прокуратури в системі органів державної влади;

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є органи державної влади, в межах якої знаходиться предмет дослідження – місце прокуратури в системі органів державної влади.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні становлення та розвиток органів прокуратури;

порівняльний метод використовувався у дослідженні світового досвіду функціонування органів прокуратури;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу 2 - загально-правова характеристика органів прокуратури України;

описовий метод застосовувався при написанні та дослідженні розділу 3 місце прокуратури в системі органів державної влади;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд джерел. Робота складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, що регулюють порядок функціонування органів прокуратури в Україні, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ визначення місця прокуратури у системі органів державної влади.

Проблема визначення місця органів прокуратури в системі державної влади досліджувалась такими вітчизняними вченими, як Ю.М. Грошевий, В.В. Долежан, В.С. Зеленець кий, П.М. Каркач, М.В. Косюта, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, М.В. Руденко, В.В. Сухонос, В.Я. Тацій та ін. Втім, не дивлячись на широкий спектр наукових публікацій із цього питання, багато проблем у цій сфері ще не дістали належного осмислення, залишаючись дискусійними. На сьогодні практично відсутні дослідження прокуратури з точки зору визначення її місця у механізмі сучасної дер­жави в цілому, з урахуванням особливостей правових систем різних країн та інших факторів, що впливають на вибір певної функціональної моделі прокуратури.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина дипломної роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Место прокуратуры в системе государственной власти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.