Понятие и структура формы государства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Поняття форм держави 5

2. Поняття та види державного правління 15

3. Поняття та види державного устрою 19

4. Поняття та види державного режиму 26

Висновки 32

Список використаних джерел 34

Вступ

Актуальність теми дослідження. Кожна держава, як і будь-яке інше суспільне утворення, має бути певним чином організована, побудована, сформована, а здійснення нею влади має відбуватися певними способами, методами.

У сучасній теорії держави категорія «форма держави» є однією з найважливіших понять. Розглядаючи державу, як складний суспільний феномен, необхідно знайти поняття, яке давало б уявлення про основні характеристики тієї чи іншої держави, про основні шляхи здійснення в ній державної влади. Таким поняттям є категорія «форми держави».

Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.

Наукою вироблена певна універсальна система, що виражена в понятті форми держави для характеристики способів організації влади будь-якої держави, якщо держава –організація політичної влади, то форма держави розкривається через спосіб організації, існування.

Поняття форми держави розкриває взаємозв’язок між окремими аспектами дер­жави. Провідним елементом форми держави виступає форми правління, адже держава в організаційному плані виступає як система органів, кожен із яких певним чином пов’язаний із державою в цілому та іншими державними органами.

Форма правління, як і держави загалом, є багатозначним явищем, тому й досліджуєть­ся великою кількістю суспільних наук, зокрема філософією та історією. При цьому вивчення форми правління здійснюється в різних площинах та аспектах. Дослідження про поширені у світі моделі організації державної влади мають не лише теоретичну цінність, що дозволяє скласти цілісне уявлення про сучасний стан тієї чи іншої державності, але й несуть практичне навантаження, з’ясовуючи закономірності та тенденції розвитку державного механізму.

Проблему форми держави досліджували такі вчені, як Базар І.M., Білоус А., Гаєвський Б., Дзюбко І.С., Кельман М.С., Мурашин О.Г., Кухта Б.Л., Скакун О.Ф., Семків О.І. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.

Об’єктом дослідження виступають науково обґрунтовані теоретичні підходи стосовно форм держави, а також правові основи функціонування держав з відповідними формами державного правління, державного устрою, державного (політичного) режиму.

Предметом дослідження курсової роботи є форми держави як способи її існування та функціонування.

Метою дослідження є з’ясування поняття, видів та структури форми держави.

Відповідно до зазначеної мети завданнями дослідження є:

Охарактеризувати поняття «форми держави»;

Узагальнити інформацію про форму правління як спосіб організації вищих державних органів влади і правління;

Дослідити форму державного устрою як територіальну організацію державної влади;

Проаналізувати поняття державного режиму та його особливості.

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження; діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Понятие и структура формы государства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.